Quyết định V/v đổi tên Đội Sinh viên trong môi trường Kinh doanh vì cộng đồng (UEH SISE) và công nhận Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ DYNAMIC UEH

02/05/2017

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số:138 -QĐ/ĐHKT-ĐTN 

                            ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

       TP. Hồ Chí Minh, ngày  15  tháng năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v đổi tên Đội Sinh viên trong môi trường Kinh doanh vì cộng đồng (UEH SISE)

và công nhận Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ DYNAMIC UEH

____________

 

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

 

-         Căn cứ vào điều 10 chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X;

-         Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn trường;

-         Căn cứ tính chất và mục tiêu hoạt động của Đội UEH SISE;

-         Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ:

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.

Đổi tên Đội Sinh viên trong Môi trường Kinh doanh vì cộng đồng (UEH SISE)  thành Câu lạc bộ DYNAMIC UEH (Tên viết tắt: DNM);

Điều 2.

Công nhận các đồng chí có tên sau vào Ban chủ nhiệm CLB Dynamic UEH nhiệm kỳ 2016-2017:

1.      Lê Đặng Linh Châu           

2.       Nguyễn Mai Quế Ân

3.      Lê Thị Bích Ngọc

4.      Nguyễn Thanh Huyên

5.      Hồ Thị Huyền Trang

6.      Chung Anh Duy

7.      Vũ Xuân Anh

- Chủ nhiệm CLB

- Phó chủ nhiệm CLB

- Phó chủ nhiệm CLB

- Thành viên BCN CLB

- Thành viên BCN CLB

- Thành viên BCN CLB

- Thành viên BCN CLB

 

Điều 3.

Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn trường, Câu lạc bộ DYNAMIC UEH chịu trách nhiệm thi hành quyết định kể từ ngày ký.

   

        

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- CLB Dynamic UEH;

- Website Đoàn – Hội trường;

- Lưu : VT-VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

 

(Đã ký) 

 

 

Dương Minh Mẫn