QĐ V/v thành lập Hội đồng giám khảo giải thưởng “Đề tài môn học xuất sắc UEH500” năm 2018

31/08/2018

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Số: 98- QĐ/ĐHKT-ĐTN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27  tháng  8 năm 2018

                           

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Hội đồng giám khảo

  giải thưởng “Đề tài môn học xuất sắc UEH500” năm 2018

------------------

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

  • Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
  • Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn trường;
  • Căn cứ vào kế hoạch số 141 - KH/ĐHKT-ĐTN của Ban Thường vụ Đoàn trường ngày 20 tháng 05 năm 2018 về việc tổ chức giải thưởng “Đề tài Môn học xuất sắc UEH500 2018”,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Thành lập Hội đồng giám khảo giải thưởng “Đề tài Môn học xuất sắc - UEH500” năm 2018 tại 13 Khoa/Viện (Danh sách kèm theo).

Điều 2.

Ban Học tập - Nghiên cứu khoa học - Quan hệ quốc tế Đoàn trường có trách nhiệm giám sát và hỗ trợ việc thành lập, hoạt động của Hội đồng giám khảo tại 13 Khoa/Viện.

Điều 3.

Ban Học tập - Nghiên cứu khoa học - Quan hệ quốc tế Đoàn trường, Văn phòng Đoàn trường và cá nhân có tên trong điều 1 trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Phòng QLĐT & CTSV;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Dương Minh Mẫn

 

 

 

TIN NỔI BẬT