QĐ V/v công nhận kết quả Đại hội đại biểu Liên chi hội Sinh viên khoa Ngân hàng nhiệm kỳ XIII (2016 – 2017)

18/05/2017

 

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP.HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

-----------

Số: 11/QĐ-ĐHKT-HSV

 

 

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH
     V/v công nhận kết quả Đại hội đại biểu Liên chi hội Sinh viên 
khoa Ngân hàng nhiệm kỳ XIII (2016 – 2017)

--------------
BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

-         Căn cứ vào Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam sửa đổi thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX;

-         Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM;

-         Căn cứ vào kết quả Đại hội đại biểu Liên chi hội Sinh viên khoa Ngân hàng được tổ chức vào ngày 12 tháng 03 năm 2017;

-         Căn cứ vào kết quả Hội nghị lần 1 Ban Chấp hành Liên chi hội Sinh viên khoa Ngân hàng ngày 12 tháng 03 năm 2017;

-         Căn cứ vào công văn đề nghị số: 02/HSV-NH ngày 16 tháng 03 năm 2017 của Ban Chấp hành Liên chi hội Sinh viên khoa Ngân hàng;

-         Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1: Công nhận kết quả Đại hội đại biểu Liên chi hội Sinh viên khoa Ngân hàng nhiệm kỳ XIII (2016 – 2017).

Điều 2: Chuẩn y danh sách Ban chấp hành Liên chi hội Sinh viên khoa Ngân hàng gồm 12 đồng chí có tên sau đây:

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

KHÓA

CHỨC VỤ

1

Bùi Hải Anh

DC027

42

UV BCH

2

Đào Thị Phương Anh

NH004

40

UV BCH

3

Trần Hải Dương

NH002

41

UV BCH

4

Nguyễn Tấn Đông

DC028

42

UV BCH

5

Phạm Thị Thúy Hiền

NH002

41

UV BCH

6

Nguyễn Nguyên Khôi

NH002

40

UV BCH

7

Lưu Hồng Phong

DC027

42

UV BCH

8

Dương Công Nhật Tân

NH002

40

UV BCH

9

Phạm Thị Thu Thảo

NH006

40

UV BCH

10

Phạm Văn Thuận

DC023

42

UV BCH

11

Nguyễn Thùy Trang

NH003

40

UV BCH

12

Phạm Vũ Khánh Trình

NH001

40

UV BCH

 

 

Điều 3: Chuẩn y danh sách Ban Thư ký Liên chi hội Sinh viên khoa Ngân hàng gồm 04 đồng chí có tên sau đây:

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

KHÓA

CHỨC VỤ

1

Đào Thị Phương Anh

NH004

40

UV BTK

2

Dương Công Nhật Tân

NH002

40

UV BTK

3

Nguyễn Thùy Trang

NH003

40

UV BTK

4

Phạm Vũ Khánh Trình

NH001

41

UV BTK

 

 

Điều 4            : Chuẩn y chức danh của 03 đồng chí trong Ban Thư ký Liên chi hội Sinh viên khoa Ngân hàng có tên sau đây:

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

KHÓA

CHỨC VỤ

1

Đào Thị Phương Anh

NH004

40

LCH trưởng

2

Nguyễn Thùy Trang

NH002

40

LCH phó

3

Phạm Vũ Khánh Trình

NH001

41

LCH phó

 

 

Điều 5 : Văn phòng Hội Sinh viên trường, Ban Chấp hành Liên chi hội Sinh viên khoa Ngân hàng và các đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

 

 

 

Nơi nhận :

-Như điều 5;

-Website Đoàn – Hội;

-Lưu VP.

 

TM. BAN THƯ KÝ HSV TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Trần Nhật Hoàng