TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia lớp nhận thức về Đảng - Đợt 2 năm 2018

12/10/2018

THÀNH ĐOÀN TP.HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số: 160-TB/ĐHKT-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2018

 

 

  THÔNG BÁO

V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia lớp nhận thức về Đảng - Đợt 2 năm 2018

_____________

 

          Căn cứ theo hướng dẫn số 80/HD-ĐHKT-ĐTN ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Ban Thường vụ Đoàn trường về thực hiện công tác phát triển Đảng trong sinh viên; căn cứ vào thông báo số 53-TB/ĐU ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy trường về việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú, nay Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo các đơn vị về việc giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia lớp nhận thức về Đảng đợt 2 năm 2018 như sau:

1. Thông tin về lớp:

- Thời gian: Dự kiến vào tháng 11 năm 2018.

- Địa điểm: Sẽ thông báo sau.

2. Giới thiệu danh sách học

a. Đối tượng – Tiêu chuẩn:

- Là đoàn viên ưu tú của một trong các đợt thuộc các năm: 2015, 2016, 2017 và 2018;

- Chưa học lớp nhận thức về Đảng;

- Có bản lĩnh chính trị, tư cách đạo đức tốt; tích cực tham gia và hoàn thành tốt công tác của đơn vị; có nguyện vọng phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Có điểm học tập học kỳ đầu năm 2018 từ 6.5 trở lên đối với UVTV, UVTK Đoàn – Hội khoa, Viện, KTX; các trường hợp còn lại là 7.0 trở lên; điểm RLSV từ 75 trở lên liên tiếp trong 2 học kỳ gần nhất; xếp loại đoàn viên tại hệ thống mã vạch trong học kỳ đầu năm 2018 từ Khá trở lên.

b. Quy trình thực hiện:

- Đối với Đoàn khoa/viện:

+ Căn cứ trên danh sách đoàn viên ưu tú các đợt của năm 2015, 2016, 2017 và 2018 chưa học lớp nhận thức về Đảng do Đoàn khoa/viện đang quản lý, Đoàn khoa/viện liên hệ xác nhận nhu cầu, nguyện vọng tham gia lớp học của từng đoàn viên ưu tú đủ điều kiện.

+ Ban Thường vụ Đoàn khoa/viện xem xét, tổng hợp danh sách đoàn viên ưu tú đủ điều kiện và giới thiệu cho Ban Thường vụ Đoàn trường. Lưu ý: Danh sách phải có ý kiến của chi ủy khoa/viện.

- Đối với các ban chuyên môn của Đoàn trường:

+ Họp xét các cán bộ Đoàn đang công tác tại đơn vị có nhu cầu tham gia học lớp nhận thức về Đảng, đảm bảo yêu cầu về kết quả học tập và rèn luyện.

+ Tổng hợp danh sách giới thiệu cho Ban Thường vụ Đoàn trường.

3. Tiến độ thực hiện

15g00 ngày 16/10/2018: Hạn chót các đơn vị tổng hợp và giới thiệu danh sách các đoàn viên đủ điều kiện đi học theo mẫu ptdang02-ds-ntvd.xls:

+ File mềm gửi về địa chỉ mail: bantochuc@ueh.edu.vn  doquyen20699@gmail.com.

+ Văn bản giấy (Có xác nhận của cấp ủy) gửi về Văn phòng Đoàn – Hội trường (B.109), gặp đồng chí Đỗ Thị Hồng Quyên – CTV Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn trường.

Lưu ý: Đề nghị các đơn vị cập nhật chính xác và đầy đủ các thông tin của đoàn viên ưu tú trong file ptdang02-ds-ntvd.xls để tiện trong công tác về sau.

- 16/10 – 19/10/2018: Ban TCXD Đoàn trường sẽ kiểm tra lại danh sách và các tiêu chuẩn của từng đoàn viên. Các đoàn viên đủ điều kiện đi học sẽ được thông báo trên website của Đoàn – Hội trường www.youth.ueh.edu.vn.

          Ban Thường vụ Đoàn trường sẽ có hình thức kỷ luật đối với các đơn vị, cá nhân không thực hiện đúng theo thông báo và các đồng chí được cử tham gia lớp học nhưng không học tập nghiêm túc và không hoàn thành lớp học.

          Công tác phát triển Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Vì vậy đề nghị các Đoàn khoa/viện/chi đoàn viên chức khối quản lý nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc thông báo này.

 

 

 

 Nơi nhận:

- BTV Đoàn trường;

- Các Ban chuyên môn Đoàn trường;

- BTV các Đoàn khoa/viện;

- Website Đoàn – Hội trường;

- Lưu VP.

     TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

                             PHÓ BÍ THƯ

 

                                  (Đã ký)

 

                        Quan Hán Xương

   

 

 

TIN NỔI BẬT