TB V/v tổ chức Đại hội Chi đoàn Khóa 44 – ĐHCQ (2018 – 2022)

26/09/2018

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Số: 157-TB/ĐHKT-ĐTN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23  tháng 9 năm 2018

 

THÔNG BÁO
V/v tổ chức Đại hội Chi đoàn Khóa 44 – ĐHCQ (2018 – 2022)
---------------

            Căn cứ vào nhiệm vụ ổn định công tác tổ chức Đoàn, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các Đoàn khoa, Đoàn viện ổn định và tiến hành công tác tổ chức đại hội đối với các Chi đoàn Khóa 44 hệ đại học chính quy theo các nội dung sau:

            1/ Thành lập Chi đoàn và Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 44 lâm thời:

            - Ban Chấp hành Đoàn khoa/viện dựa vào danh sách thành lập Chi đoàn và phân công Đoàn khoa/viện quản lý Chi đoàn Khóa 44 – ĐHCQ (2018-2022) theo Quyết định số 100 - QĐ/ĐHKT-ĐTN ngày 15 tháng 9 năm 2018 của Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh để tiến hành tiếp xúc với các Chi đoàn Khóa 44 mới thành lập.

            - Tiến hành chỉ định BCH Chi đoàn lâm thời (gồm 3 đồng chí), trong đó chỉ định chức danh 01 Bí thư và 01 Phó Bí thư Chi đoàn lâm thời. 

            - BCH Chi đoàn lâm thời có thời gian hoạt động trong 01 tháng.

            - BCH Chi đoàn lâm thời có trách nhiệm:

            + Tổ chức quản lý đoàn viên trong Chi đoàn theo sự hướng dẫn và chỉ đạo của Đoàn cấp trên.

            + Triển khai và tổ chức cho đoàn viên chi đoàn tham gia các hoạt động do Đoàn trường, các Đoàn khoa/viện tổ chức.

            + Tiến hành đánh giá chất lượng đoàn viên, thống kê đoàn viên khi có yêu cầu.

            + Chuẩn bị các bước để tổ chức Đại hội Chi đoàn theo hướng dẫn của Đoàn cấp trên.

            2/ Hướng dẫn Đại hội chi đoàn:

          Hướng dẫn chi tiết: Tại đây.

            3/ Tiến độ thực hiện:

Thời gian

Công việc thực hiện

26/9/2018

Đoàn trường triển khai thông báo cho Đoàn cơ sở.

27/9 - 04/10/2018

Đoàn khoa/viện hoàn thành chỉ định BCH Chi đoàn Khóa 44 lâm thời, hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội Chi đoàn chính thức.

04/10 –04/11/2018

Tiến hành Đại hội Chi đoàn Khóa 44 (có Đoàn cấp trên tham dự) và hoàn chỉnh hồ sơ sau Đại hội.

BCH Chi đoàn Khóa 44 gửi hồ sơ cho BCH Đoàn khoa/viện để tổng hợp gửi về Đoàn trường.

16h –7/11/2018

Hạn chót các Đoàn khoa/viện nộp hồ sơ đề nghị chuẩn y Đại hội Chi đoàn Khóa 44 bằng file về bantochuc@ueh.edu.vn, bằng giấy về văn phòng Đoàn – Hội trường (B1.09).

11/11/2018

 (Dự kiến)

Đoàn trường ra quyết định chuẩn y Đại hội Chi đoàn Khóa 44.

            4/ Hồ sơ sau Đại hội chi đoàn:

            Hồ sơ đề nghị chuẩn y kết quả Đại hội Chi đoàn (Đoàn khoa/viện gửi về Đoàn trường) bao gồm:

            a. Hồ sơ giấy:

            + Công văn đề nghị chuẩn y có ý kiến của cấp ủy (lưu ý: Các Đoàn khoa/viện tổng hợp và gửi một công văn đề nghị duy nhất).

            + Danh sách trích ngang BCH Chi đoàn Khóa 44 (mẫu đính kèm).

            b. Hồ sơ file (gửi về email bantochuc@ueh.edu.vn):

            + Công văn đề nghị chuẩn y (lưu ý: Các Đoàn khoa/viện tổng hợp và gửi một công văn đề nghị duy nhất).

            + Lý lịch BCH Chi đoàn Khóa 44 tổng hợp (file excel) theo mẫu “lylichBCHCD.xls” (Mẫu đính kèm)

            Trong quá trình thực hiện, mọi thắc mắc vui lòng liên hệ đồng chí Vũ Văn Hưởng – CTV Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn trường (SĐT: 0985.054.886, email: vuvanhuong798@gmail.com ).

            Trên đây là những nội dung quan trọng trong công tác Đại hội Chi đoàn Khóa 44 nhằm tổ chức và ổn định cán bộ tại Đoàn cơ sở, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các cơ sở Đoàn nghiêm túc thực hiện theo đúng tinh thần của thông báo này.

 

  Nơi nhận:

- Cơ sở Đoàn;

- Website Đoàn – Hội trường;

- Lưu.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Quan Hán Xương

 

 

VĂN BẢN ĐÍNH KÈM

 

TIN NỔI BẬT