QĐ V/v thành lập các chi hội khoá 44 và phân công quản lý

18/09/2018

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP.HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

----------

Số:  54/QĐ-ĐHKT-HSV

 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập các chi hội khoá 44 và phân công quản lý

------------------

 

BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

  • Căn cứ vào Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam sửa đổi thông qua tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X;
  • Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM;
  • Căn cứ Quyết định số 2535/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 04 tháng 09 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc thành lập Khóa 44 - ĐHCQ (2018 - 2022);

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập 82 chi hội khóa 44 – Đại học chính quy.

Điều 2: Phân công các LCH SV khoa quản lý và hướng dẫn sinh hoạt các chi hội khóa 44 như sau:

 

STT

LCH SV Khoa

Chi hội lớp đại cương

Chi hội lớp chuyên ngành, CLC

1

Kinh tế

01 – 02; 03 – 04; 05 – 06; 07 – 08; 09 – 10

AE001; AG001

2

Quản trị

11 – 12; 13 – 14; 15 – 16; 17 – 18; 19 – 20

ADC01; ADC02; QB001

3

Kinh doanh quốc tế - Marketing

 

IB001; IB002; IB003; IB004; IB005; IB006; IB007; IB008;

FT001; FT002; KM001; KM002;

KM003; KM004; MR001; MR002;

MR003; MR004; FTC01; KMC01;

IBC01; IBC02; IBC03; MRC01

4

Tài chính công

21 – 22; 23 – 24

HQ001; TB001

5

Tài chính

25 – 26; 27 – 28

FI001; TQ001; BR001; FNC01;

FNC02; FNC03; PM001

6

Ngân hàng

29 – 30; 31 – 32

ND001; TT001

7

Kế toán

33 – 34; 35 – 36; 37 – 38;

39 – 40; 41 – 42; 43 – 44;

45 – 46; DC047

KNC01; KIC01; KIC02

8

Công nghệ thông tin kinh doanh

 

BI001; ER001; EC001; EC002;

ST001

9

Lý luận chính trị

 

KC001

10

Luật

 

LA001; LA02; LQ001

11

Ngoại ngữ Kinh tế

 

AV001; AV002; AV003; AV004

12

Toán – Thống kê

 

FM001; TK001

 

­

Điều 3: Ban Tổ chức – Xây dựng Hội Sinh viên trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường và các LCH SV khoa có trách nhiệm hướng dẫn, chuẩn bị nhân sự, thực hiện các thủ tục thành lập chi hội theo đúng Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam.

 

Điều 4: Ban Tổ chức – Xây dựng Hội Sinh viên trường, các LCH SV khoa, chi hội khóa 44 – ĐHCQ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

 

 

 

Nơi nhận:

  • Như điều 4;
  • Website;
  • Lưu: VP.

TM. BAN THƯ KÝ HỘI SV TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

 

 

Trần Nhật Hoàng

 

 

 

TIN NỔI BẬT