QĐ V/v công nhận kết quả Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành Đoàn khoa Lý luận chính trị nhiệm kỳ XII (2017 – 2019)

29/10/2018

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Số: 104  - QĐ/ĐHKT-ĐTN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v công nhận kết quả Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành
Đoàn khoa Lý luận chính trị nhiệm kỳ XII (2017 – 2019)

-----------------

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

          - Căn cứ vào điều 10 chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

          - Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn trường;

          - Căn cứ vào kết quả hội nghị Ban Chấp hành Đoàn khoa Lý luận chính trị nhiệm kỳ XII (2017 – 2019) vào ngày 21/9/2018;

          - Căn cứ vào công văn số 01-CV/ĐTN-LLCT ngày 23/10/2018 của Ban Chấp hành Đoàn khoa Lý luận chính trị về việc đề nghị chuẩn y kết quả Hội nghị kiện toàn nhân sự và phân công Ban Chấp hành Đoàn khoa Lý luận chính trị nhiệm kì XII (2017 – 2019);

          - Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ;

          - Xét đề nghị của Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn trường.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

Đồng ý cho các đồng chí sau thôi giữ chức vụ và rút tên khỏi Ban Chấp hành Đoàn khoa Lý luận chính trị nhiệm kỳ XII (2017 – 2019):

 

 1. Đ/c Lê Thị Nhung   
 2. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hạnh        
 3. Đ/c Phạm Đức Thịnh        
 4. Đ/c Trần Đức Hoàng        
 5. Đ/c Nguyễn Tú Nguyên    
 6. Đ/c Trần Phước Định       

PF001 –  K42

NH005 – K43

NH004 – K42

EM001 – K42

KC001 – K42

TG001 – K42

Điều 2:

Công nhận các đồng chí sau bổ sung vào Ban Chấp hành Đoàn khoa Lý luận chính trị nhiệm kỳ XII (2017 – 2019):

 

 1. Đ/c Phạm Lê Khánh Hương       
 2. Đ/c Mai Lý Huyền  
 3. Đ/c Lê Hồng Trung Kiên  
 4. Đ/c Vương Kiều Kim Ngân        
 5. Đ/c Nguyễn Trần Phương Ngọc 
 6. Đ/c Nguyễn Tiến Thành   

KN001 – K43

KC001 – K43

KN006 – K43

KC001 – K43

DT002 – K43

KC001 – K43

Điều 3:

Công nhận các đồng chí sau bổ sung vào Ban Thường vụ Đoàn khoa Lý luận chính trị nhiệm kỳ XII (2017 – 2019):

 

 1. Đ/c Lê Hồng Trung Kiên

 2. Đ/c Lê Văn Xuân Vĩ

KN006 – K43

NH005 – K43

Điều 4:

Công nhận đồng chí sau giữ chức vụ Phó Bí thư Đoàn khoa Lý luận chính trị nhiệm kỳ XII (2017 – 2019):

 

 Đ/c Lê Văn Xuân Vĩ

NH005 – K43

Điều 5:

Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn trường, Văn phòng Đoàn trường, Đoàn khoa Lý luận chính trị và các đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như điều 6;

- Chi ủy – BCN khoa Lý luận chính trị;

- Website Đoàn TN – Hội SV trường;

- Lưu: QĐ-VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

(Đã ký)

 

 

Dương Minh Mẫn

 

 

TIN NỔI BẬT