Cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023”

16/04/2019

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***

 

Hà Nội, ngày     tháng   năm 2019

 

 

THỂ LỆ

Cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên

Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023”

(Ban hành kèm theo kế hoạch số  -KH/TWHSV ngày  tháng   năm 2019

của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam)

 

        I. ĐỐI TƯỢNG

- Đối tượng bắt buộc tham gia: Cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam (từ chi hội phó chi hội sinh viên hoặc tương đương trở lên) đang học tập tại các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài nước.

- Đối tượng khuyến khích tham gia: Hội viên, sinh viên Việt Nam đang học tập tại các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài nước.

II. THỜI GIAN, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC

2.1. Thời gian: Từ ngày 07/4/2019 đến ngày 26/4/2019.

2.2. Địa điểm: Khuyến khích Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố, các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng, Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài tổ chức thi tập trung, tạo đợt thi đua sôi nổi trong hội viên, sinh viên.

2.3. Nội dung thi: Nội dung của văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018- 2023 (Báo cáo chính trị; Nghị quyết; Bài phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Chính phủ), các hoạt động diễn ra tại Đại hội và kết quả Đại hội.

2.4. Hình thức thi

Thi trực tuyến tại địa chỉ http://daihoix.hoisinhvien.com.vn/ . Mỗi thí sinh trả lời 50 câu hỏi trong thời gian 10 phút. Tổng là 100 điểm. Mỗi thí sinh được thi tối đa 2 lần, kết quả thi cuối cùng là lần thi có thành tích tốt nhất.

2.5. Những quy định chung

- Mỗi hội viên, sinh viên chỉ được đăng ký sử dụng một tài khoản và cung cấp đầy đủ, đúng các thông tin bắt buộc.

- Nghiêm cấm việc để người khác thi hộ, sử dụng thông tin của người khác để đăng ký tham gia thi, nếu bị phát hiện sẽ bị hủy kết quả thi và đề nghị tổ chức Hội Sinh viên có hình thức xử lý.

- Thí sinh có thể tham gia thi bất cứ thời gian nào trong khung thời gian mà Ban tổ chức quy định.

- Ban tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm trong các trường hợp thí sinh đang thi mà xảy ra lỗi mất kết nối do đường truyền mạng hoặc lỗi do thiết bị tham gia dự thi.

III. GIẢI THƯỞNG

1. Giải tập thể

Dành cho Hội Sinh viên các trường có tỷ lệ hội viên, sinh viên tham gia nhiều nhất:

- 01 giải Nhất: 5.000.000 đ + Bằng khen của Ban Chấp hành TW Hội Sinh viên Việt Nam

- 01 giải Nhì: 3.000.000 đ + Bằng khen của Ban Chấp hành TW Hội Sinh viên Việt Nam

- 01 giải Ba: 2.000.000 đ/giải + Bằng khen của Ban Chấp hành TW Hội Sinh viên Việt Nam

- 05 giải Khuyến khích: 1.000.000 đ/giải

2. Giải cá nhân

Dành cho cán bộ Hội, hội viên, sinh viên sẽ có cơ cấu giải như sau:

- 01 giải Nhất: 3.000.000 đ + Bằng khen của Ban Chấp hành TW Hội Sinh viên Việt Nam

- 01 giải Nhì: 2.000.000 đ + Bằng khen của Ban Chấp hành TW Hội Sinh viên Việt Nam

- 03 giải Ba: 1.000.000 đ/giải + Bằng khen của Ban Chấp hành TW Hội Sinh viên Việt Nam

IV. QUY ĐỊNH KHÁC

Trong quá trình tổ chức cuộc thi, nếu gặp những vấn đề phát sinh ngoài quy định của Thể lệ này, Ban tổ chức sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn và thông báo tới các đơn vị.

TIN NỔI BẬT