Thông báo cập nhật dữ liệu mã vạch phục vụ công tác đánh giá rèn luyện học kỳ đầu năm 2020

12/05/2020

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số: 11 -TB/ĐHKT-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2020

 THÔNG BÁO

V/v cập nhật dữ liệu mã vạch phục vụ công tác đánh giá rèn luyện

học kỳ đầu năm 2020

Căn cứ vào hướng dẫn quy trình thực hiện Hệ thống quản lý, theo dõi, đánh giá Đoàn viên, Hội viên bằng hệ thống mã vạch trên thẻ sinh viên do Đoàn trường ban hành;

Căn cứ vào thời gian, tiến độ thực hiện công tác đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ đầu năm học 2020 của phòng Công tác chính trị;

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các đơn vị Khoa,Viện, KTX, CLB/Đ/N các cấp rà soát và gửi dữ liệu chương trình hoạt động do đơn vị tổ chức về hệ thống mã vạch để cập nhật cho sinh viên gồm có:

- Danh sách thành viên và các thành viên hoạt động tích cực của CLB/Đ/N (mẫu đính kèm) (Danh sách thành viên phải có quyết định công nhận của Đoàn – Hội trường)

- Danh sách sinh viên tham gia các hoạt động Đoàn – Hội, đối với các hoạt động chưa xuất file mã vạch trên hệ thống, Ban Thường vụ Đoàn trường yêu cầu các cơ sở Đoàn – Hội nhanh chóng liên hệ văn phòng Đoàn – Hội trường để được giải quyết.

Để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên, Ban Thường vụ Đoàn trường yêu cầu các cơ sở Đoàn – Hội gửi dữ liệu qua email: mavach@ueh.edu.vn chậm nhất 16h00 ngày 27/05/2020.

Ban Thường vụ Đoàn trường sẽ có hình thức kỷ luật đối với đơn vị và cá nhân liên quan nếu không gửi file mã vạch về hệ thống trước thời gian nêu trên làm ảnh hưởng đến quyền lợi của đoàn viên, sinh viên.

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các cơ sở nghiêm túc thực hiện theo nội dung thông báo.

 

 

 

Nơi nhận:

- Các cơ sở Đoàn – Hội;

- Các CLB/Đội/Nhóm các cấp;

- Website Đoàn – Hội;

- Lưu VP.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

(đã ký)

 

Dương Minh Mẫn

 

 

 

TIN NỔI BẬT