TB Kiểm tra rèn luyện nhận thức đoàn viên học kỳ cuối năm 2018

01/12/2018

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số: 165 -TB/ĐHKT-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng  12  năm 2018

 

THÔNG BÁO

Kiểm tra rèn luyện nhận thức đoàn viên học kỳ cuối năm 2018

-----------

 

          Căn cứ vào chương trình rèn luyện đoàn viên tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các Đoàn khoa/Viện, các bí thư chi đoàn thông tin chương trình đến toàn thể đoàn viên trong chi đoàn thực hiện kiểm tra rèn luyện nhận thức đoàn viên, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng tham gia: Các đoàn viên khóa 41, 42, 43, 44 đang thuộc sự quản lý của Đoàn trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
  2. Các đoàn viên vào website Đoàn TN - Hội SV www.youth.ueh.edu.vn, chức năng “Kiểm tra nhận thức rèn luyện đoàn viên” để thực hiện việc đánh giá rèn luyện nhận thức đoàn viên hoặc trang http://tracnghiem.youth.ueh.edu.vn

          Lưu ý: Tên đăng nhập là mã số sinh viên, mật khẩu là mật khẩu trên trang www.online.ueh.edu.vn của sinh viên. Trường hợp quên mật khẩu vui lòng liên lạc với phòng QLĐT – CTSV (A.013).

  1. Thời gian thực hiện kiểm tra: Từ ngày 04/12/2018 đến hết ngày 24/12/2018
  2. Đoàn viên tham gia trắc nghiệm trực tuyến kiến thức và nhận thức trong hệ thống này trong 10 phút về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, Bác Hồ, truyền thống Đoàn - Hội, trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, lịch sử của dân tộc, … Mỗi đoàn viên có thể thực hiện tối đa 3 lần kiểm tra, lấy điểm của lần đạt cao nhất. Các câu hỏi mỗi lần kiểm tra được chọn lựa ngẫu nhiên trong ngân hàng hơn 2.000 câu hỏi của hệ thống.

          Lưu ý: Đề nghị các đoàn viên tham gia nghiêm túc vì sẽ không có đợt thi bổ sung.

  1. Kết quả trắc nghiệm nhận thức của đoàn viên sẽ được cập nhật vào hệ thống mã vạch để tổng hợp, đánh giá và phân loại đoàn viên trong học kỳ cuối năm 2018.

          Kiểm tra rèn luyện nhận thức đoàn viên là 01 trong 03 nội dung trong chương trình rèn luyện đoàn viên tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (gồm: sinh hoạt chi đoàn, đoàn viên hành động, đoàn viên nhận thức), Ban Thường vụ Đoàn trường yêu cầu các đoàn khoa/viện, chi đoàn triển khai đến các đoàn viên để thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này.

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Các Đoàn khoa/viện;

- Website Đoàn – Hội;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

 

Quan Hán Xương