TB V/v thực hiện công tác phát triển hội viên Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

05/11/2018

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

------------------------

Số: 38 /TB-ĐHKT-HSV

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11  năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v thực hiện công tác phát triển hội viên

Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

-----------------------------

Căn cứ vào Hướng dẫn số 37/HD-ĐHKT-HSV ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Ban Thư kí Hội Sinh viên trường về công tác phát triển hội viên Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Ban Thư ký Hội Sinh viên trường thông báo đến các Liên Chi hội Sinh viên khoa trực thuộc Hội Sinh viên trường thực hiện nội dung sau đây:

I. CÔNG TÁC KẾT NẠP HỘI VIÊN.

 • Rà soát và tổng hợp danh sách sinh viên là Hội viên bị mất thẻ Hội, số lượng sinh viên gia nhập Hội Sinh viên đối với sinh viên khóa 41, 42, 43, 44.
 • Tiến hành quy trình kết nạp Hội viên mới (theo của hướng dẫn số … /HD-ĐHKT-HSV ngày … tháng … năm 2018 của Ban Thư kí Hội Sinh viên trường).
 • Đối với sinh viên khóa 44 có nguyện vọng gia nhập Hội Sinh viên Việt Nam.
 • Đối với sinh viên các khóa 41, 42, 43 chưa là Hội viên có mong muốn tham gia Hội Sinh viên. (Kết hợp công tác rà soát và phổ biến đợt kết nạp mới).

Lưu ý: BTK Hội Sinh viên trường sẽ tiến hành cấp lại thẻ Hội viên đối với Hội viên bị mất thẻ hội sau khi hoàn chỉnh hệ thống quản lý Hội viên mới.

II.QUY TRÌNH THỰC HIỆN

1.Tuyên truyền và lập danh sách

Liên Chi hội Sinh viên các khoa hoàn thành hồ sơ gửi về địa chỉ mail  hoisinhvien@ueh.edu.vn và chuyển tiếp về địa chỉ mangtochuchsv@gmail.com và gửi văn bản tại văn phòng Đoàn – Hội trường B.109 – 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.

Hồ sơ bao gồm:

 • Công văn đề nghị kết nạp Hội viên và cấp lại thẻ hội viên (nếu có)
 • Danh sách Hội viên đề nghị cấp lại thẻ Hội (mẫu 1)
 • Danh sách sinh viên đề nghị kết nạp Hội viên mới (mẫu 2)

2. Nộp Hội phí và nhận thẻ Hội viên

 • Liên chi hội Sinh viên các khoa tiến hành thu hội phí (theo Hướng dẫn số 37 /HD-ĐHKT-HSV ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Ban Thư ký Hội Sinh viên trường) và nộp kèm theo khi đi nhận thẻ.
 • Các đơn vị chỉ nhận thẻ một lần và đúng số lượng theo danh sách đã đăng kí, nếu có trường hợp sai sót cần cấp lại bao nhiêu thẻ cần báo cáo và có đủ số thẻ hỏng, Hội sinh viên trường chỉ phát lại đúng số thẻ hỏng.
 • Các đơn vị chủ động liên hệ Thành viên/Cộng tác viên Ban Tổ chức – Xây dựng Hội được phân công quản lý đơn vị để nhận thẻ Hội viên mới (chậm nhất sau 1 tuần từ khi nộp danh sách)

3. Đóng mộc

 • Các đơn vị chủ động liên hệ Thành viên/Cộng tác viên Ban Tổ chức – Xây dựng Hội được phân công quản lý đơn vị để đóng mộc thẻ Hội viên mới sau khi đã dán ảnh và điền đầy đủ thông tin cần thiết.
 • Thực hiện trong vòng 1 tuần kể từ khi có quyết định kết nạp.

4. Lễ kết nạp Hội viên (Theo hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội)

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN: Từ ngày 6/11/2018 đến ngày 9/12/2018

 • Từ ngày 6/11 – 13/11: Các đơn vị triển khai, tuyên truyền đợt công tác, hoàn thành hồ sơ và tiến hành làm thủ tục đề nghị kết nạp.

Cao điểm tuyên truyền: tháng 11 (gắn với Đại hội các cơ sở Hội)

 • Ngày 13/11: Hết hạn nhận hồ sơ phát triển Hội viên mới.
 • Từ ngày 14/11 – 19/11: Kiểm tra hồ sơ và phát thẻ Hội viên.
 • Từ ngày 20/11 – 26/11: Đóng mộc thẻ Hội viên.
 • Từ ngày 27/11 – 3/12: Tiến hành kết nạp Hội viên.
 • Từ 4/12 - 9/12: Tổng kết và báo cáo kết quả phát triển Hội viên.

Báo cáo: các Liên chi hội Sinh viên khoa sau khi hoàn thành công tác kết nạp Hội viên mới phải gửi ít nhất 03 tấm hình chất lượng ít nhất 1Mb báo cáo về lễ kết nạp của đơn vị và gửi về địa chỉ email hoisinhvien@ueh.edu.vn và chuyển tiếp qua địa chỉ email mangtochuchsv@gmail.com chậm nhất 12h ngày 9/12/2018.

Lưu ý: Các Liên chi hội chỉ được công nhận là đã hoàn thành công tác phát triển Hội viên một đợt khi thực hiện đầy đủ quy trình và đúng tiến độ.

Danh sách Hội viên 

Ban Thư ký HSV trường đề nghị các Liên chi hội Sinh viên khoa chú trọng, nghiêm túc thực hiện theo đúng tinh thần của thông báo này. 

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Lê Thị Hậu – Thành viên Ban Tổ chức - Xây dựng Hội Sinh viên trường. Số điện thoại: 0866028900

 

 

 

 

Nơi nhận:

 • BTK HSV trường;
 • Cơ sở Hội;
 • Lưu VP.

TM. BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Trần Nhật Hoàng

 

 

 

TIN NỔI BẬT