QĐ V/v công nhận kết quả Đại hội đại biểu và chuẩn y Ban Chủ nhiệm Nhóm Sinh viên nghiên cứu du lịch nhiệm kỳ XIII (2018 - 2019)

29/10/2018

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Số: 105 - QĐ/ĐHKT-ĐTN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v công nhận kết quả Đại hội đại biểu và chuẩn y Ban Chủ nhiệm

Nhóm Sinh viên nghiên cứu du lịch nhiệm kỳ XIII (2018 - 2019)

-----------------

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

          - Căn cứ Điều 9, Chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X;

          - Xét công văn số 01-CV/ĐHKT-NSVNCDL ngày 19/10/2018 của Ban Điều hành Nhóm Sinh viên nghiên cứu du lịch về việc công nhận kết quả Đại hội đại biểu và chuẩn y Ban Điều hành Nhóm Sinh viên nghiên cứu du lịch nhiệm kỳ XIII (2018 – 2019), kèm biên bản Đại hội;

          - Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ;

          - Xét đề nghị của Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn trường.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

Công nhận Đại hội đại biểu và chuẩn y danh sách Ban Điều hành Nhóm Sinh viên nghiên cứu du lịch nhiệm kỳ XIII (2018 - 2019):

 

  1. Đ/c Lê Phạm Ngọc Hân
  2. Đ/c Phan Nguyễn Trà My
  3. Đ/c Trần Lương Cẩm Giang
  4. Đ/c Nguyễn Bá Lộc
  5. Đ/c Trần Nữ Thanh Huyền
  6. Đ/c Huỳnh Nguyễn Như Thanh
  7. Đ/c Nguyễn Bảo Phương Anh

-

-

-

-

-

-

-

IBC01-K42

FNC01-K42

KS001-K43

ADC01-K42

NH05-K43

MR002-K43

FT001-K42

Điều 2:

Công nhận các đồng chí sau giữ chức vụ Phó nhóm Nhóm Sinh nghiên cứu du lịch nhiệm kỳ XIII (2018 - 2019):

 

  1. Đ/c Phan Nguyễn Trà My
  2. Đ/c Trần Lương Cẩm Giang

-

-

FNC01-K42

KS001-K43

Điều 3:

Công nhận các đồng chí sau giữ chức vụ Trưởng nhóm Nhóm Sinh nghiên cứu du lịch nhiệm kỳ XIII (2018 - 2019):

 

  1. Đ/c Lê Phạm Ngọc Hân

-

IBC01-K42

Điều 4:

Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn trường, Văn phòng Đoàn trường, Nhóm Sinh viên nghiên cứu du lịch và các đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Website Đoàn  – Hội trường;

- Lưu: QĐ-VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Dương Minh Mẫn