Trang chính
 
Tin tức » Đoàn Thanh niên 20.09.2017 23:20
TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
13.09.2017 08:20

Căn cứ vào Hướng dẫn số 80/HD-ĐHKT-ĐTN ngày 09/9/2010 của Ban Thường vụ Đoàn trường về thực hiện công tác phát triển Đảng trong sinh viên; nhằm thực hiện công tác phát triển Đảng trong năm học 2017; tạo môi trường cho đoàn viên ưu tú phấn đấu, rèn luyện và bồi dưỡng nhận thức chính trị; Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, Ban Thường vụ các Đoàn khoa/Viện, Ban Chủ nhiệm, Ban Điều hành các CLB/Đội/Nhóm trực thuộc Đoàn trường, các Ban chuyên môn của Đoàn trường về việc giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số:  42 -TB/ĐHKT-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

                         

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng  9 năm 2017 

 

THÔNG BÁO

V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017

----------------

 

Căn cứ vào Hướng dẫn số 80/HD-ĐHKT-ĐTN ngày 09/9/2010 của Ban Thường vụ Đoàn trường về thực hiện công tác phát triển Đảng trong sinh viên; nhằm thực hiện công tác phát triển Đảng trong năm học 2017; tạo môi trường cho đoàn viên ưu tú phấn đấu, rèn luyện và bồi dưỡng nhận thức chính trị; Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, Ban Thường vụ các Đoàn khoa/Viện, Ban Chủ nhiệm, Ban Điều hành các CLB/Đội/Nhóm trực thuộc Đoàn trường, các Ban chuyên môn của Đoàn trường về việc giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017 như sau:

1. Đối tượng xét:

- Đoàn viên đã học lớp nhận thức về Đảng có kết quả Đạt và được cấp giấy chứng nhận trong những năm từ 2014 đến 2017;

- Là đoàn viên K40, K41, K42 do Đoàn trường quản lý (Sổ đoàn hiện tại phải do Đoàn trường quản lý).

2. Tiêu chuẩn xét chọn:

- Hiện đang tham gia giữ chức vụ trong công tác Đoàn - Hội từ BCH chi đoàn, chi hội, Ban chủ nhiệm, Ban điều hành CLB/đội/nhóm cấp khoa trở lên hoặc Ban cán sự lớp.

- Trung thực, trách nhiệm, có phẩm chất đạo đức tốt, có nhiệt huyết, hoài bão và lý tưởng của tuổi trẻ.

- Có động cơ trong sáng phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Có quá trình phấn đấu, rèn luyện trong tổ chức Đoàn - Hội tại trường ít nhất 1 năm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có tinh thần tích cực trong công tác Đoàn - Hội và phong trào sinh viên, có uy tín trong đoàn viên, sinh viên, có khả năng lãnh đạo tập thể.

- Điểm học tập học kỳ đầu năm 2017 (hoặc điểm trung bình 2 học kỳ gần nhất) từ  6.5 trở lên đối với sinh viên là cán bộ Đoàn – Hội giữ các chức danh UVTV, UVTK Đoàn – Hội khoa, KTX, Viện, Thường trực các CLB/Đội/Nhóm cấp khoa trở lên; các trường hợp còn lại là 7.0 trở lên. Điểm rèn luyện SV trung bình 2 học kỳ gần nhất từ 80 trở lên, xếp loại đoàn viên tại hệ thống mã vạch trong học kỳ đầu năm 2017 từ Khá trở lên;

- Có ít nhất 02 lần nhận giấy khen, bằng khen cấp trường hoặc tương đương trở lên. (từ Đoàn trường, Hội SV trường, Hiệu trưởng trường, UBND cấp xã, Huyện Đoàn,…). Riêng đối với các trường hợp hoạt động tại trường dưới 18 tháng (K42) phải có ít nhất 01 lần nhận giấy khen, bằng khen cấp thành phố hoặc tương đương trở lên. Tất cả khen thưởng chỉ tính trong thời gian học tập và công tác tại trường.

- Hiện không bị bất cứ hình thức kỷ luật nào của nhà trường và địa phương.

- Được Đoàn khoa/Viện; Ban Thư ký Hội SV trường; các Ban chuyên môn của Đoàn trường, Ban Chủ nhiệm, Ban Điều hành các CLB/Đội/Nhóm trực thuộc Đoàn trường giới thiệu đề nghị xét công nhận cảm tình Đảng.

3. Quy trình xét chọn:

- Đối với Ban Chấp hành các Đoàn khoa/Viện; Ban Điều hành, Ban Chủ nhiệm các CLB/Đội/Nhóm trực thuộc Đoàn trường: tổ chức họp xét các trường hợp đoàn viên ưu tú hiện đang sinh hoạt đơn vị.

- Đối với Ban Thư ký Hội Sinh viên trường: tổ chức họp xét các trường hơp đoàn viên ưu tú hiện đang sinh hoạt tại: Ban chấp hành Hội SV trường, CLB/Đội/Nhóm trực thuộc Hội SV trường, LCH SV KTX, các ban chuyên môn của Hội SV trường hiện không giữ chức vụ là UV BCH Đoàn - Hội các khoa/viện; UV BĐH, UV BCN các CLB/Đội/Nhóm trực thuộc Đoàn trường.

- Đối với các ban chuyên môn của Đoàn trường: tổ chức họp xét các thành viên ban hiện không là UV BCH Đoàn - Hội khoa/viện/KTX; UV BĐH, UV BCN các CLB/Đội/Nhóm trực thuộc Đoàn trường.

- Căn cứ trên đề nghị của các đơn vị, Ban Tổ chức - Xây dựng Đoàn trường tổng hợp và kiểm tra các tiêu chuẩn của từng đoàn viên ưu tú được đề nghị để trình Ban Thường vụ Đoàn trường.

- Ban Thường vụ Đoàn trường họp xét và giới thiệu chi bộ Khối sinh viên các đoàn viên ưu tú đảm bảo theo tiêu chuẩn.

- Chi bộ Khối sinh viên họp xét công nhận cảm tình Đảng và phân công Đảng viên chính thức hướng dẫn làm hồ sơ phát triển Đảng.

- Kết quả sẽ được thông báo trên website Đoàn - Hội trường.

4. Thủ tục và thời hạn thực hiện:

- Yêu cầu các đơn vị hoàn thành và nộp các văn bản sau chậm nhất 15h00 ngày 25/09/2017:

+ Nộp file giấy tại Văn phòng Đoàn trường B.109 cơ sở B, 279 Nguyễn Tri Phương, Q.10 bao gồm: 

·     Công văn đề nghị (ghi rõ MSSV, Họ tên, Lớp - Khóa của đoàn viên ưu tú được đề nghị trong công văn) và có ý kiến xác nhận của chi ủy khoa/viện (đối với Đoàn khoa/viện);

·        Văn bản tổng hợp ý kiến nhận xét của từng trường hợp đề nghị ptdang03b-ykien.doc (có ý kiến xác nhận của chi ủy khoa, chèn hình thẻ của đoàn viên ưu tú được đề nghị);

·     Bản photo các giấy khen, bằng khen đạt được (ngoại trừ các giấy khen, bằng khen đã được cập nhật vào hệ thống mã vạch);

·     Bản photo giấy chứng nhận học lớp nhận thức về Đảng.

+ Gửi qua email về: bantochuc@ueh.edu.vnkimuyennguyen1997@gmail.com

·     Biên bản họp xét giới thiệu;

·     Danh sách đề nghị có lý lịch trích ngang theo mẫu (file ptdang03a-ds-xet.xls);

·     Tổng hợp ý kiến nhận xét của từng trường hợp đề nghị (file ptdang03b-ykien.doc).

- Các đơn vị báo cho Ban Thường vụ Đoàn trường, Ủy Ban Kiểm tra Đoàn trường về thời gian và địa điểm họp xét cảm tình Đảng qua lịch tuầnthông báo trước 03 ngày diễn ra cuộc họp trực tiếp cho đồng chí Nguyễn Kim Uyên  – TV Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn trường (01672887185) để Ban Thường vụ và Ủy Ban kiểm tra Đoàn trường cử đồng chí phụ trách tham gia giám sát cuộc họp.

Công tác phát triển Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn Thanh niên, vì thế Ban Thường vụ Đoàn trường yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện theo nội dung và tiến độ của thông báo, góp phần tạo động lực cho đoàn viên phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng.

 

  

 

Nơi nhận:

- BTV Đoàn trường;

- BTK HSV trường

- Các ban chuyên môn Đoàn trường;

- BTV các Đoàn Khoa/Viện;

- Các CLB/Đ/N Đoàn trường;

- Website Đoàn – Hội trường;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

 

 

(đã ký)

 

 

Quan Hán Xương

 

 

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Đoàn TN
  Danh sách Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017-2019)
  TB Tổ chức chương trình “Chia tay cán bộ Đoàn – Hội Khóa 39 và chào đón cán bộ Đoàn THPT Khóa 43”
  Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 18/09/2017 đến ngày 24/09/2017
  QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
  TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
  TB Xét công nhận đoàn viên ưu tú đợt 2 năm 2017
  TB V/v chương trình học bổng hỗ trợ học tập UEH - Học kỳ cuối năm 2017
  Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 11/09/2017 đến ngày 17/09/2017
  TB V/v Tuyển thành viên Ban Tổ chức chương trình Đào tạo và Phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH Youth Leaders Programme – Lần II
  KH Tuyên dương và trao giải thưởng “Viên chức trẻ xuất sắc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh” lần VII - năm 2017


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
 Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2017
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB V/v Tuyển thành viên Ban Tổ chức chương...

Chương trình Đào tạo và Phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ - UEH Youth Leaders Programme là một chương trình đào tạo và phát triển những người trẻ ưu tú, dám dấn thân, dám...   (Đã đọc:1017)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 18/09/2017 đến ngày 24/09/2017
Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
TB V/v tổ chức Đại hội chi đoàn Khóa 43 – ĐHCQ (2017 – 2021)
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
KH Tổ chức Chương trình đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH YOUTH LEADERS PROGRAMME” - Lần II
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
QĐ V/v thành lập các chi hội khoá 43 và phân công quản lý
TB V/v tổ chức Đại hội chi hội Khóa 43 - ĐHCQ
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường