Trang chính
 
Tin tức » Đoàn Thanh niên 26.09.2017 08:52
QĐ V/v công nhận Đoàn viên ưu tú đợt 1 năm 2017
05.05.2017 16:29

- Căn cứ vào Điều lệ và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Chấp hành Đoàn trường;
- Xét quá trình phấn đấu của đoàn viên đang sinh hoạt tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào thông báo số 253-TB/ĐHKT-ĐTN ngày 05/5/2017 của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc công bố kết quả bài viết cảm nhận để xét công nhận đoàn viên ưu tú đợt 1 năm 2017.

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số: 139-QĐ/ĐHKT-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v công nhận Đoàn viên ưu tú đợt 1 năm 2017

------------------ 

 

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

 

-         Căn cứ vào Điều lệ và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

-         Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Chấp hành Đoàn trường;

-         Xét quá trình phấn đấu của đoàn viên đang sinh hoạt tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

-         Căn cứ vào thông báo số 253-TB/ĐHKT-ĐTN ngày 05/5/2017 của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc công bố kết quả bài viết cảm nhận để xét công nhận đoàn viên ưu tú đợt 1 năm 2017.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1.

Công nhận 59 đồng chí là đoàn viên ưu tú của trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đợt 1 năm 2017 (danh sách đính kèm).

Điều 2.

Các đồng chí đoàn viên ưu tú có trách nhiệm tiếp tục tham gia sinh hoạt, rèn luyện tại các cơ sở Đoàn của mình.

Điều 3.

Các Đoàn khoa, viện, chi đoàn tạo điều kiện cho các đồng chí đoàn viên ưu tú tham gia sinh hoạt và rèn luyện.

Điều 4.

Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn trường, Văn phòng Đoàn trường, Đoàn khoa, viện và các đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Lưu: VT-QĐ.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

Dương Minh Mẫn

 


DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ ĐỢT 1 NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 139-QĐ/ĐHKT-ĐTN ngày 05 tháng 5 năm 2017 của Ban Thường vụ Đoàn trường)

------------------------

 

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN ĐỆM

TÊN

NỮ
(X)

NGÀY SINH

LỚP

KHÓA

KHOA/VIỆN

 
 

1

31151020720

NGUYỄN TRUNG

HẬU

 

28/03/1997

NS002

41

KT

 

2

31141020121

VĂN VIẾT

HÙNG

 

20/12/1996

DT001

40

KT

 

3

31151020401

TRẦN ĐĂNG

THẮNG

 

28/06/1997

TG002

41

KT

 

4

31151021368

MAI THỊ MỘNG

TRUYỀN

X

19/03/1997

NS002

41

KT

 

5

31141021838

NGUYỄN PHƯƠNG

UYÊN

X

26/02/1996

DT001

40

KT

 

6

31141020430

LÊ THỊ LAN

ANH

X

14/06/1996

FT002

40

KQM

 

7

31151020445

TRẦN THỊ MỘNG

BÌNH

X

15/02/1997

KM002

41

KQM

 

8

31151021597

LÊ THÀNH

ĐẠT

 

18/07/1997

FT001

41

KQM

 

9

31141020010

ĐẶNG NGỌC THÙY

DUNG

X

11/05/1996

FT002

40

KQM

 

10

31151022629

NGUYỄN THIÊN

KIM

X

08/12/1997

FT001

41

KQM

 

11

31141020324

TRẦN THỊ KIỀU

LOAN

X

10/01/1996

FT002

40

KQM

 

12

31151023791

PHAN THÚY THẢO

NGUYÊN

X

07/02/1997

IBC09

41

KQM

 

13

31151023240

PHAN THỊ VÂN

NHI

X

07/09/1997

KM002

41

KQM

 

14

31151022831

NGUYỄN TRẦN TUYẾT

PHƯƠNG

X

10/05/1997

MR001

41

KQM

 

15

31151022249

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

THẢO

X

18/02/1997

KM001

41

KQM

 

16

31151021273

TRẦN BÙI KHÁNH

THIÊN

 

02/03/1997

MR001

41

KQM

 

17

31151024007

TRẦN HOÀNG ANH

THƯ

X

11/12/1997

IB002

41

KQM

 

18

31131021137

TRẦN THỊ CẨM

TIÊN

X

03/05/1995

FT004

39

KQM

 

19

31151023566

PHẠM MINH

TIẾN

 

24/10/1997

KM001

41

KQM

 

20

31151022510

PHAN NGỌC PHƯƠNG

TRINH

X

06/10/1997

MR001

41

KQM

 

21

31151021446

NGUYỄN THỊ NHƯ

Ý

X

23/09/1997

MR001

41

KQM

 

22

31141022071

VŨ THỊ TUYẾT

ANH

X

14/07/1996

PF003

40

TCC

 

23

31151021314

ĐẶNG LÝ NHƯ

BÌNH

X

01/03/1997

PF002

41

TCC

 

24

31151020250

HỒ VỦ

ĐANG

 

29/11/1997

PF002

41

TCC

 

25

31151022418

TRẦN THỊ

HẬU

X

02/02/1997

PF002

41

TCC

 

26

31151023327

TRẦN VĂN

LẬP

 

01/01/1997

PF002

41

TCC

 

27

31141020388

NGUYỄN THỊ HỒNG

XUÂN

X

04/02/1996

PF002

40

TCC

 

28

31141022117

DƯƠNG QUỐC

ANH

 

18/12/1996

FNCL1

40

TC

 

29

31151021687

NGUYỄN TRÂM

ANH

X

03/09/1997

FN004

41

TC

 

30

31151022099

HUỲNH THỊ

CHUNG

X

19/06/1997

FN001

41

TC

 

31

31151023197

HOÀNG NGUYỄN KIỀU

HƯƠNG

X

18/10/1997

FN005

41

TC

 

32

31151024326

TRƯƠNG THỊ KHÁNH

LINH

X

20/12/1996

BH001

41

TC

 

33

31151023372

TỪ NGUYỄN THANH

NHÀN

X

30/08/1997

FN002

41

TC

 

34

31151022885

NGUYỄN THỊ THÙY

NHUNG

X

11/08/1997

FN001

41

TC

 

35

31151022298

NGUYỂN THỊ THÚY

PHƯƠNG

X

16/03/1997

FN001

41

TC

 

36

31151022040

NGUYỄN NHƯ

QUỲNH

X

15/12/1997

FN002

41

TC

 

37

31151020907

NGÔ NGỌC

SONY

 

20/06/1997

FN004

41

TC

 

38

31151024064

LÊ BẢO

TRÂN

X

23/06/1997

FNC02

41

TC

 

39

31141023308

TẠ LÊ PHƯƠNG

TRINH

X

01/09/1996

FN001

40

TC

 

40

31151021548

NGUYỄN NGỌC MINH

TUYỀN

X

26/07/1997

FN001

41

TC

 

41

31151022214

TÔ TUYẾT

VÂN

X

16/10/1997

FN001

41

TC

 

42

31141022309

LÂM CỔ QUỐC

VƯƠNG

 

01/11/1996

FN007

40

TC

 

43

31151020712

HUỲNH THỊ NGỌC

BÌNH

X

27/09/1997

NH005

41

NH

 

44

31151022409

TRẦN HẢI

DƯƠNG

 

07/02/1997

NH002

41

NH

 

45

31151023276

PHẠM THỊ THÚY

HIỀN

X

17/10/1997

NH002

41

NH

 

46

31151022642

LÊ THỊ THÙY

TRANG

X

22/09/1997

NH001

41

NH

 

47

31151022807

ĐOÀN QUỐC

TRƯỜNG

 

27/10/1997

NH003

41

NH

 

48

31151020799

NGUYỄN THỊ THU

HIỀN

X

30/07/1997

KIC01

41

KET

 

49

31151023636

NGÔ UYÊN

THẢO

X

16/03/1997

KN003

41

KET

 

50

31141023617

THIỀU THỊ THU

THẢO

X

21/09/1996

KN010

40

KET

 

51

31151023746

NGUYỄN THÀNH

VIÊN

 

08/06/1997

KIC04

41

KET

 

52

31151020927

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

XA

X

01/02/1997

KN001

41

KET

 

53

31151023864

PHẠM NGỌC TƯỜNG

VI

X

15/08/1997

TF001

41

TTK

 

54

31141021142

LÂM QUANG

HƯNG

 

01/10/1996

TH001

40

HTKD

 

55

31141022331

VŨ THỊ QUỲNH

THƠ

 

09/04/1996

TH001

40

HTKD

 

56

31141020968

PHẠM THỊ MỸ

TIÊN

X

27/09/1996

TH001

40

HTKD

 

57

31141022672

BÙI DUY

HƯNG

 

08/05/1996

LA001

40

LA

 

58

31141021415

ĐẶNG HỒ UYÊN

THỤC

X

07/06/1996

LA001

40

LA

 

59

31141020006

NGUYỄN THỊ HOÀI

ÂN

X

07/08/1996

ISB03

40

ISB

 

 

Danh sách gồm 59 đoàn viên.

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Đoàn TN
  HD Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 9-10 năm 2017 Chủ đề: “Tuổi trẻ thành phố - Khát vọng và hành động”
  Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 25/09/2017 đến ngày 01/10/2017
  TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
  QĐ Thành lập Ban tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
  Danh sách Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017-2019)
  TB Tổ chức chương trình “Chia tay cán bộ Đoàn – Hội Khóa 39 và chào đón cán bộ Đoàn THPT Khóa 43”
  Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 18/09/2017 đến ngày 24/09/2017
  QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
  TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
  TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
 Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2017
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB Chương trình Học bổng “Điểm sáng tương...

Nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập. Ban Thư ký Hội Sinh viên trường thông báo Chương trình khuyến học “Điểm sáng tương lai”

TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền,...

Căn cứ Thông báo số 3226-TB/TĐTN-BTG của Ban Tuyên giáo Thành Đoàn ngày 08 tháng 09 năm 2017 về việc Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia cuộc thi “Thiết kế sản phẩm...   (Đã đọc:1172)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
TB Tổ chức chương trình “Chia tay cán bộ Đoàn – Hội Khóa 39 và chào đón cán bộ Đoàn THPT Khóa 43”
Danh sách Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017-2019)
TB V/v tuyển cộng tác viên tham gia Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 25/09/2017 đến ngày 01/10/2017
TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
TB Chương trình Học bổng “Điểm sáng tương lai” đợt 2 năm 2017
KH Chương trình “Bạn tôi - Người vượt khó”
QĐ Thành lập Ban tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
TB V/v mời Đoàn viên, Thanh niên tham gia tọa đàm “Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thực hiện Văn hóa UEH và các Quy tắc ứng xử trong UEH”
HD Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 9-10 năm 2017 Chủ đề: “Tuổi trẻ thành phố - Khát vọng và hành động”
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường