Trang chính
 
Tin tức » Đoàn Thanh niên 27.07.2017 07:30
QĐ V/v công nhận Đoàn viên ưu tú đợt 1 năm 2017
05.05.2017 16:29

- Căn cứ vào Điều lệ và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Chấp hành Đoàn trường;
- Xét quá trình phấn đấu của đoàn viên đang sinh hoạt tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào thông báo số 253-TB/ĐHKT-ĐTN ngày 05/5/2017 của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc công bố kết quả bài viết cảm nhận để xét công nhận đoàn viên ưu tú đợt 1 năm 2017.

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số: 139-QĐ/ĐHKT-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v công nhận Đoàn viên ưu tú đợt 1 năm 2017

------------------ 

 

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

 

-         Căn cứ vào Điều lệ và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

-         Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Chấp hành Đoàn trường;

-         Xét quá trình phấn đấu của đoàn viên đang sinh hoạt tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

-         Căn cứ vào thông báo số 253-TB/ĐHKT-ĐTN ngày 05/5/2017 của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc công bố kết quả bài viết cảm nhận để xét công nhận đoàn viên ưu tú đợt 1 năm 2017.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1.

Công nhận 59 đồng chí là đoàn viên ưu tú của trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đợt 1 năm 2017 (danh sách đính kèm).

Điều 2.

Các đồng chí đoàn viên ưu tú có trách nhiệm tiếp tục tham gia sinh hoạt, rèn luyện tại các cơ sở Đoàn của mình.

Điều 3.

Các Đoàn khoa, viện, chi đoàn tạo điều kiện cho các đồng chí đoàn viên ưu tú tham gia sinh hoạt và rèn luyện.

Điều 4.

Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn trường, Văn phòng Đoàn trường, Đoàn khoa, viện và các đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Lưu: VT-QĐ.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

Dương Minh Mẫn

 


DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ ĐỢT 1 NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 139-QĐ/ĐHKT-ĐTN ngày 05 tháng 5 năm 2017 của Ban Thường vụ Đoàn trường)

------------------------

 

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN ĐỆM

TÊN

NỮ
(X)

NGÀY SINH

LỚP

KHÓA

KHOA/VIỆN

 
 

1

31151020720

NGUYỄN TRUNG

HẬU

 

28/03/1997

NS002

41

KT

 

2

31141020121

VĂN VIẾT

HÙNG

 

20/12/1996

DT001

40

KT

 

3

31151020401

TRẦN ĐĂNG

THẮNG

 

28/06/1997

TG002

41

KT

 

4

31151021368

MAI THỊ MỘNG

TRUYỀN

X

19/03/1997

NS002

41

KT

 

5

31141021838

NGUYỄN PHƯƠNG

UYÊN

X

26/02/1996

DT001

40

KT

 

6

31141020430

LÊ THỊ LAN

ANH

X

14/06/1996

FT002

40

KQM

 

7

31151020445

TRẦN THỊ MỘNG

BÌNH

X

15/02/1997

KM002

41

KQM

 

8

31151021597

LÊ THÀNH

ĐẠT

 

18/07/1997

FT001

41

KQM

 

9

31141020010

ĐẶNG NGỌC THÙY

DUNG

X

11/05/1996

FT002

40

KQM

 

10

31151022629

NGUYỄN THIÊN

KIM

X

08/12/1997

FT001

41

KQM

 

11

31141020324

TRẦN THỊ KIỀU

LOAN

X

10/01/1996

FT002

40

KQM

 

12

31151023791

PHAN THÚY THẢO

NGUYÊN

X

07/02/1997

IBC09

41

KQM

 

13

31151023240

PHAN THỊ VÂN

NHI

X

07/09/1997

KM002

41

KQM

 

14

31151022831

NGUYỄN TRẦN TUYẾT

PHƯƠNG

X

10/05/1997

MR001

41

KQM

 

15

31151022249

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

THẢO

X

18/02/1997

KM001

41

KQM

 

16

31151021273

TRẦN BÙI KHÁNH

THIÊN

 

02/03/1997

MR001

41

KQM

 

17

31151024007

TRẦN HOÀNG ANH

THƯ

X

11/12/1997

IB002

41

KQM

 

18

31131021137

TRẦN THỊ CẨM

TIÊN

X

03/05/1995

FT004

39

KQM

 

19

31151023566

PHẠM MINH

TIẾN

 

24/10/1997

KM001

41

KQM

 

20

31151022510

PHAN NGỌC PHƯƠNG

TRINH

X

06/10/1997

MR001

41

KQM

 

21

31151021446

NGUYỄN THỊ NHƯ

Ý

X

23/09/1997

MR001

41

KQM

 

22

31141022071

VŨ THỊ TUYẾT

ANH

X

14/07/1996

PF003

40

TCC

 

23

31151021314

ĐẶNG LÝ NHƯ

BÌNH

X

01/03/1997

PF002

41

TCC

 

24

31151020250

HỒ VỦ

ĐANG

 

29/11/1997

PF002

41

TCC

 

25

31151022418

TRẦN THỊ

HẬU

X

02/02/1997

PF002

41

TCC

 

26

31151023327

TRẦN VĂN

LẬP

 

01/01/1997

PF002

41

TCC

 

27

31141020388

NGUYỄN THỊ HỒNG

XUÂN

X

04/02/1996

PF002

40

TCC

 

28

31141022117

DƯƠNG QUỐC

ANH

 

18/12/1996

FNCL1

40

TC

 

29

31151021687

NGUYỄN TRÂM

ANH

X

03/09/1997

FN004

41

TC

 

30

31151022099

HUỲNH THỊ

CHUNG

X

19/06/1997

FN001

41

TC

 

31

31151023197

HOÀNG NGUYỄN KIỀU

HƯƠNG

X

18/10/1997

FN005

41

TC

 

32

31151024326

TRƯƠNG THỊ KHÁNH

LINH

X

20/12/1996

BH001

41

TC

 

33

31151023372

TỪ NGUYỄN THANH

NHÀN

X

30/08/1997

FN002

41

TC

 

34

31151022885

NGUYỄN THỊ THÙY

NHUNG

X

11/08/1997

FN001

41

TC

 

35

31151022298

NGUYỂN THỊ THÚY

PHƯƠNG

X

16/03/1997

FN001

41

TC

 

36

31151022040

NGUYỄN NHƯ

QUỲNH

X

15/12/1997

FN002

41

TC

 

37

31151020907

NGÔ NGỌC

SONY

 

20/06/1997

FN004

41

TC

 

38

31151024064

LÊ BẢO

TRÂN

X

23/06/1997

FNC02

41

TC

 

39

31141023308

TẠ LÊ PHƯƠNG

TRINH

X

01/09/1996

FN001

40

TC

 

40

31151021548

NGUYỄN NGỌC MINH

TUYỀN

X

26/07/1997

FN001

41

TC

 

41

31151022214

TÔ TUYẾT

VÂN

X

16/10/1997

FN001

41

TC

 

42

31141022309

LÂM CỔ QUỐC

VƯƠNG

 

01/11/1996

FN007

40

TC

 

43

31151020712

HUỲNH THỊ NGỌC

BÌNH

X

27/09/1997

NH005

41

NH

 

44

31151022409

TRẦN HẢI

DƯƠNG

 

07/02/1997

NH002

41

NH

 

45

31151023276

PHẠM THỊ THÚY

HIỀN

X

17/10/1997

NH002

41

NH

 

46

31151022642

LÊ THỊ THÙY

TRANG

X

22/09/1997

NH001

41

NH

 

47

31151022807

ĐOÀN QUỐC

TRƯỜNG

 

27/10/1997

NH003

41

NH

 

48

31151020799

NGUYỄN THỊ THU

HIỀN

X

30/07/1997

KIC01

41

KET

 

49

31151023636

NGÔ UYÊN

THẢO

X

16/03/1997

KN003

41

KET

 

50

31141023617

THIỀU THỊ THU

THẢO

X

21/09/1996

KN010

40

KET

 

51

31151023746

NGUYỄN THÀNH

VIÊN

 

08/06/1997

KIC04

41

KET

 

52

31151020927

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

XA

X

01/02/1997

KN001

41

KET

 

53

31151023864

PHẠM NGỌC TƯỜNG

VI

X

15/08/1997

TF001

41

TTK

 

54

31141021142

LÂM QUANG

HƯNG

 

01/10/1996

TH001

40

HTKD

 

55

31141022331

VŨ THỊ QUỲNH

THƠ

 

09/04/1996

TH001

40

HTKD

 

56

31141020968

PHẠM THỊ MỸ

TIÊN

X

27/09/1996

TH001

40

HTKD

 

57

31141022672

BÙI DUY

HƯNG

 

08/05/1996

LA001

40

LA

 

58

31141021415

ĐẶNG HỒ UYÊN

THỤC

X

07/06/1996

LA001

40

LA

 

59

31141020006

NGUYỄN THỊ HOÀI

ÂN

X

07/08/1996

ISB03

40

ISB

 

 

Danh sách gồm 59 đoàn viên.

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Đoàn TN
  TB V/v tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017)
  TB V/v chuyển hồ sơ sinh hoạt Đoàn khóa 39 (2013 – 2017) Đại học chính quy năm 2017
  TB V/v công bố kết quả phần thi cá nhân trực tuyến của hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần IX – Năm 2017
  TB V/v công bố kết quả Hội thi “Ánh sáng soi đường” năm 2017 các tuần thi thứ ba, tư, năm và sáu
  TB Kết quả Giải thưởng Nhà Kinh tế trẻ 2017
  TB V/v huy động lực lượng tham gia cổ vũ vòng chung kết xếp hạng Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần IX - năm 2017
  TB V/v công bố kết quả bài viết cảm nhận để xét công nhận đoàn viên ưu tú đợt 1 năm 2017
  TB V/v huy động lực lượng tham gia cổ vũ vòng chung kết Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần IX - năm 2017
  QĐ V/v đổi tên Đội Sinh viên trong môi trường Kinh doanh vì cộng đồng (UEH SISE) và công nhận Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ DYNAMIC UEH
  TB V/v thực hiện sơ kết công tác Đoàn – phong trào thanh niên và đánh giá hoàn thành nhiệm vụ cán bộ Đoàn – Hội Học kỳ đầu năm 2017


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB V/v tổ chức Vòng Chung kết cấp thành...

Thực hiện kế hoạch số 594-KH/TWĐTN-TNTH ngày 12 tháng 04 năm 2017 của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc Tổ chức Hội thi Olympic...   (Đã đọc:1598)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Bảy 2017
T2T3T4T5T6T7CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường