Trang chính
 
Tin tức » Khởi nghiệp 17.08.2017 20:19
TB V/v thực hiện sơ kết công tác Đoàn – phong trào thanh niên và đánh giá hoàn thành nhiệm vụ cán bộ Đoàn – Hội Học kỳ đầu năm 2017
25.04.2017 17:48

- Căn cứ hướng dẫn số 111/HD-ĐHKT-ĐTN ngày19/11/2010 về đánh giá hoàn thành nhiệm vụ cán bộ Đoàn – Hội hằng năm;
- Căn cứ hướng dẫn số 115/HD-ĐHKT-ĐTN ngày 25/11/2010 về việc tổng kết Đoàn, phong trào thanh niên hằng năm;
- Căn cứ vào hướng dẫn số 120/HD-ĐHKT-ĐTN ngày 03/12/2010 về việc đánh giá rèn luyện đoàn viên hàng năm tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM;
- Căn cứ vào quyết định số 129/QĐ-ĐHKT-ĐTN ngày 06/12/2010 về việc ban hành quy định khen thưởng, cấp giấy chứng nhận trong phong trào Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH 

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số: 288-TB/ĐHKT-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25  tháng 4 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v thực hiện sơ kết công tác Đoàn – phong trào thanh niên

và đánh giá hoàn thành nhiệm vụ cán bộ Đoàn – Hội

Học kỳ đầu năm 2017

-----------------

- Căn cứ hướng dẫn số 111/HD-ĐHKT-ĐTN ngày19/11/2010 về đánh giá hoàn thành nhiệm vụ cán bộ Đoàn – Hội hằng năm;

- Căn cứ hướng dẫn số 115/HD-ĐHKT-ĐTN ngày 25/11/2010 về việc tổng kết Đoàn, phong trào thanh niên hằng năm;

- Căn cứ vào hướng dẫn số 120/HD-ĐHKT-ĐTN ngày 03/12/2010 về việc đánh giá rèn luyện đoàn viên hàng năm tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM;

- Căn cứ vào quyết định số 129/QĐ-ĐHKT-ĐTN ngày 06/12/2010 về việc ban hành quy định khen thưởng, cấp giấy chứng nhận trong phong trào Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

 

Nay Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các cơ sở Đoàn các nội dung liên quan như sau:

I. THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ

Từ tháng 12/2016 đến tháng 05/2017

 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn khoa/Viện/Liên chi đoàn và CLB/Đ/N trong học kỳ (theo hướng dẫn sơ kết, tổng kết hoạt động Đoàn hàng năm - Sổ tay Đoàn – Hội, mục XI, phần 1)

2. Đánh giá phân loại chi đoàn sơ bộ (theo hướng dẫn sơ kết, tổng kết hoạt động Đoàn hàng năm - Sổ tay Đoàn – Hội, mục XI, phần 1)

3. Đánh giá mức độ hoàn thành của cán bộ Đoàn – Hội trong học kỳ: Thực hiện theo hướng dẫn số 111 /HD-ĐHKT-ĐTN, ngày 19/11/2010 về việc đánh giá hoàn thành nhiệm vụ cán bộ Đoàn – Hội hằng năm. - Sổ tay Đoàn – Hội, mục X, phần 3

4. Triển khai kiểm tra rèn luyện nhận thức đoàn viên học kỳ đầu năm 2017: Xem chi tiết tại thông báo số 287-TB/ĐHKT-ĐTN của BTV Đoàn trường ban hành ngày 25-04-2017

5. Triển khai đánh giá sinh hoạt chi đoàn của đoàn viên khóa  39, 40, 41 và 42 (theo hướng dẫn rèn luyện Đoàn viên - Sổ tay Đoàn – Hội, mục VIII, phần 3)Xem chi tiết tại thông báo số 263-TB/ĐHKT-ĐTN của BTV Đoàn trường ban hành ngày 15/03/2017

6. Nộp dữ liệu cập nhật mã vạch phục vụ cho công tác đánh giá rèn luyện học kỳ đầu năm 2017: Xem chi tiết tại thông báo số 272-TB/ĐHKT-ĐTN của BTV Đoàn trường ban hành ngày 04/04/2017.

7. Thực hiện công tác khen thưởng:

a. Các chỉ tiêu đề nghị khen thưởng:

STT

ĐƠN VỊ

Bằng khen TW Đoàn

Bằng khen Thành Đoàn

 

 

Cá nhân

Tập thể

Cá nhân

1

Các ban chuyên môn

1

-

2

2

Các CLB/Đ/N thuộc Đoàn trường

1

-

2

3

Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

1

2

3

4

Khoa Kế toán

1

2

3

5

Khoa Kinh tế

1

1

2

6

Khoa Quản trị

1

1

2

7

Khoa Tài chính công

1

1

2

8

Khoa Tài chính

1

1

2

9

Khoa Ngân hàng

1

1

2

10

Khoa Toán – Thống kê

1

1

1

11

Khoa Hệ thống thông tin kinh doanh

1

1

1

12

Khoa Lý luận chính trị

1

1

1

13

Khoa Luật

1

1

1

14

Viện Đào tạo quốc tế

1

1

1

15

Khoa Ngoại ngữ kinh tế

1

1

1

16

Viện Du lịch

1

1

1

17

Liên chi đoàn Cán bộ, Viên chức

1

1

1

 

b. Hồ sơ đề nghị khen thưởng:

- Công văn đề nghị khen thưởng của Đoàn khoa/Viện/Liên chi đoàn có xác nhận của chi ủy – BCN, trưởng ban chuyên môn; riêng Liên chi đoàn Cán bộ, Viên chức ko cần xác nhận cấp ủy.

- Danh sách tập thể, cá nhân đề nghị theo từng hình thức khen thưởng, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, tóm tắt thành tích của từng cá nhân, đơn vị theo mẫu KT1.doc

- Gửi kèm báo cáo thành tích của mỗi tập thể và cá nhân đề nghị xét khen thưởng (báo cáo ngắn gọn, nêu cụ thể thành tích có số liệu minh họa) theo mẫu baocaothanhtichcanhan.doc và baocaothanhtichtapthe.doc

Lưu ý:

- Đối với bảng tổng hợp danh sách đề nghị khen thưởng, cột “Tóm tắt thành tích”, đề nghị các đơn vị không chừa trống hoặc ghi nội dung “văn bản đính kèm”. Các đơn vị phải tóm tắt ngắn gọn, súc tích thành tích của đơn vị từ Tháng 05/2016 đến tháng 5/2017. Hồ sơ nào làm sai quy định ở cấp nào sẽ không được xét khen thưởng ở cấp đó.

- Đối với cá nhân đề xuất khen thưởng cấp TW Đoàn nộp 03 bản báo cáo thành tích cá nhân. Đối với tập thể và cá nhân đề xuất khen thưởng cấp Thành Đoàn nộp 02 bản báo cáo thành tích.

 

III. HỒ SƠ THỰC HIỆN

- Thực hiện theo hướng dẫn nộp hồ sơ nộp trong hướng dẫn sơ kết, tổng kết hoạt động Đoàn hàng năm – (Sổ tay Đoàn – Hội, mục XI, phần 1)

 

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- 25/4 – 28/4/2017: Đoàn trường triển khai đến các cơ sở Đoàn, CLB/Đội/Nhóm trực thuộc Đoàn trường;

- 28/4 – 30/4/2017: Các cơ sở Đoàn triển khai và hướng dẫn cho các chi đoàn trực thuộc;

16h00 ngày 15/05/2017: Hạn chót các đơn vị nộp dữ liệu cập nhật mã vạch qua email: mavach@ueh.edu.vn (Theo thông báo số 272-TB/ĐHKT-ĐTN của BTV Đoàn trường ban hành ngày 04/04/2017.

- Các cơ sở Đoàn – Hội, CLB/Đội/Nhóm trực thuộc Đoàn – Hội trường; Ban chuyên môn Đoàn – Hội trường, UBKT Đoàn trường, Ban Kiểm tra Hội Sinh viên trường họp đánh giá cán bộ và hoàn thành hồ sơ đánh giá mức độ hoàn thành của cán bộ Đoàn – Hội trong học kỳ, hạn chót các đơn vị nộp văn bản giấy cho văn phòng Đoàn trường B.109 là 10/5/2017

- 01/05 – 10/5/2017: Các cơ sở Đoàn thực hiện báo cáo tổng kết, họp ban chấp hành xét đề xuất khen thưởng các cấp;

- Trước 16g00 ngày 10/5/2017:

+ Các cơ sở Đoàn, CLB/Đội/Nhóm trực thuộc Đoàn trường, nộp tất cả hồ sơ tổng kết (trừ đánh giá mức độ hoàn thành của cán bộ và đánh giá sinh hoạt chi đoàn của đoàn viên Khóa 39, 40, 41 và 42) gồm:

  •   Hồ sơ file qua email:  bantochuc@ueh.edu.vn và  dangngocthuydung2611@gmail.com;
  • Hồ sơ bằng văn bản giấy (trừ tk01) cho văn phòng Đoàn trường B.109 (nộp cho đồng chí Thùy Dung).

+ Các cơ sở Đoàn, CLB/Đội/Nhóm trực thuộc Đoàn trường; Ban chuyên môn Đoàn – Hội trường nộp hồ sơ khen thưởng gồm:

  •  Hồ sơ file qua email:bantochuc@ueh.edu.vn và  kimuyennguyen1997@gmail.com;
  • Hồ sơ bằng văn bản giấy cho văn phòng Đoàn trường B.109 (nộp cho đồng chí Kim Uyên).

- Trước 16g00 ngày 13/5/2017: Các cơ sở Đoàn nộp đánh giá sinh hoạt chi đoàn của đoàn viên khóa 39,40,41 và 42 theo thông báo số 263-TB/ĐHKT-ĐTN của BTV Đoàn trường ban hành ngày 15/03/2017

Lưu ý: Các đơn vị chú ý nộp đầy đủ hồ sơ (tổng kết, khen thưởng, đánh giá cán bộ Đoàn - Hội) để đảm bảo tiến độ chung.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ đồng chí Nguyễn Thương Nhớ – Chuyên viên Văn phòng Đoàn trường qua số điện thoại: 0163.995.9035 hoặc email: nhontt@ueh.edu.vn

Trên đây những là nội dung quan trọng nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động Đoàn – phong trào thanh niên học kỳ đầu năm 2017, Ban Thường vụ Đoàn trường yêu cầu các cơ sở Đoàn – Hội nghiêm túc thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn theo tinh thần của thông báo này.

 

 

Nơi nhận:

- BTV Đoàn trường;

- BTK HSV trường;

- BTV Đoàn khoa/Viện/LCĐ;

- CLB/Đ/N trực thuộc Đoàn;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

  

(đã ký) 

 

Quan Hán Xương

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Đoàn TN
  QĐ V/V PHÂN CÔNG BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ XIX (2017 - 2019)
  TB V/v điều chỉnh thời gian nhận phụ cấp trách nhiệm cán bộ Đoàn - Hội năm học 2016-2017
  TB V/v tổ chức Đại hội chi đoàn Khóa 42 – ĐHCQ (2016 – 2020) Giai đoạn chuyên ngành
  TB V/v nhận phụ cấp trách nhiệm cán bộ Đoàn - Hội năm học 2016 - 2017
  QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 42 – Đại học chính quy (2016 – 2020) Giai đoạn chuyên ngành và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
  TB V/v tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017)
  TB V/v chuyển hồ sơ sinh hoạt Đoàn khóa 39 (2013 – 2017) Đại học chính quy năm 2017
  TB V/v công bố kết quả phần thi cá nhân trực tuyến của hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần IX – Năm 2017
  TB V/v công bố kết quả Hội thi “Ánh sáng soi đường” năm 2017 các tuần thi thứ ba, tư, năm và sáu
  TB Kết quả Giải thưởng Nhà Kinh tế trẻ 2017


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

QĐ V/V PHÂN CÔNG BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN...

- Căn cứ vào điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban chấp hành Đoàn trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào nghị...

TB V/v nhận phụ cấp trách nhiệm cán bộ...

Căn cứ vào kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm cán bộ Đoàn – Hội học kỳ cuối 2016 và học kỳ đầu 2017 của Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên trường trên cơ sở...   (Đã đọc:4632)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Tám 2017
T2T3T4T5T6T7CN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường