Trang chính
 
Tin tức » Hội Sinh viên 26.04.2017 22:31
KH Kiểm tra, tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên Năm học 2016 - 2017
08.04.2017 15:25

Xem hình
Căn cứ chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2016 - 2017 của Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường ban hành Kế hoạch kiểm tra, tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2016 - 2017, cụ thể như sau:

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP.HCM

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

------------

Số: 50 /KH-ĐHKT-HSV

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 4 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra, tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên

Năm học 2016 - 2017

-------

 

Căn cứ chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2016 - 2017 của Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường ban hành Kế hoạch kiểm tra, tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2016 - 2017, cụ thể như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Kiểm tra và đánh giá toàn diện kết quả công tác Hội và phong trào sinh viên trường năm học 2016 - 2017.

- Phát hiện những mô hình, giải pháp hay, sáng tạo, công trình sinh viên hiệu quả để nhân rộng và làm cơ sở cho việc xây dựng chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên trường năm học 2016 - 2017.

- Nắm rõ thực trạng hoạt động của Liên chi hội, Chi hội, CLB/Đ/N, Hội Sinh viên cấp cơ sở để có sự đánh giá, phân loại chính xác, tạo động lực cho công tác Hội và phong trào sinh viên trong thời gian tới.

2. Yêu cầu:

- Hội Sinh viên trường đầu tư, đổi mới quy trình kiểm tra cơ sở Hội trực thuộc.

- Hội Sinh viên các khoa phải có kế hoạch kiểm tra tất cả cơ sở trực thuộc để tổ chức tốt công tác tổng kết tại đơn vị.

- Đảm bảo nội dung, thành phần và chương trình kiểm tra, hạn chế việc thay đổi lịch kiểm tra.

 

II. NỘI DUNG:

1. Nội dung kiểm tra:

- Việc tiếp thu, triển khai thực hiện chủ đề năm học 2016 - 2017 Năm sinh viên sáng tạo.

- Việc tiếp thu, triển khai thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2016 - 2017 của đơn vị. Đặc biệt là việc triển khai thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt”, cùng một số chỉ tiêu lớn của Hội Sinh viên.

- Tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Hội trong việc thực hiện chương trình công tác năm của đơn vị, các nội dung chỉ đạo của Đảng ủy - Ban Giám hiệu nhà trường.

2. Khen thưởng năm học:

- Hồ sơ đề nghị gồm: Công văn đề nghị khen thưởng của đơn vị, bản báo cáo thành tích của đơn vị và cá nhân được đề nghị khen thưởng (bản chính thức, có ý kiến cấp chi ủy), gửi về Văn phòng Đoàn-Hội B109 trước ngày 20/4/2017(kèm file tổng hợp).

- Các đơn vị gửi sau thời gian quy định xem như không đề nghị khen thưởng tại Hội nghị tổng kết năm học 2016 - 2017.

* Chỉ tiêu khen thưởng

STT

ĐƠN VỊ

Khen tập thể

Bằng khen cấp Trung ương HSV Việt Nam

Bằng khen cấp HSV VN TP. HCM

1

LCH SV khoa/KTX

01 cho khoa/KTX và 01 cho chi hội trực thuộc

01

01

2

CLB/Đ/N cấp trường

01

01

01

3

CLB/Đ/N cấp khoa

01

01

01

4

Ban chuyên môn

0

0

01

 

 

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Cơ sở:

1.1. Chuẩn bị tổng kết tại cơ sở:

- Căn cứ kế hoạch, Ban Thư ký, Ban Điều hành, Ban Chủ nhiệm các đơn vị xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra các cơ sở Hội trực thuộc (nếu có), đánh giá tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2016 - 2017, tự phân loại theo hướng dẫn của Ban Thư ký Hội Sinh viên trường.

- Họp Ban Chấp hành LCH SV khoa, Ban Điều hành, Ban Chủ nhiệm thông qua báo cáo, báo cáo số liệu, báo cáo mô hình, giải pháp hiệu quả, đề xuất khen thưởng.

- Hiệp y thống nhất đánh giá, nhận định với Ban Thường vụ Đoàn khoa.

- Báo cáo và xin ý kiến đánh giá của Chi ủy – Ban chủ nhiệm khoa.

1.2. Công tác kiểm tra của cấp trường:

1.2.1 Thời gian kiểm tra:

- Từ ngày 22/4 đến 25/4/2017 (đính kèm lịch kiểm tra cụ thể của các đơn vị).

*Chú ý: Các đơn vị nắm thời gian kiểm tra để chủ động bố trí địa điểm kiểm tra và thông tin về mail mangtochuchsv@gmail.com chậm nhất ngày 20/4/2017. Đoàn Kiểm tra không chịu trách nhiệm các vấn đề liên quan đến địa điểm kiểm tra.

1.2.2 Hồ sơ kiểm tra:

+ Báo cáo tổng kết 2016 - 2017 (có nhận xét của Chi ủy - Ban chủ nhiệm khoa) không quá 10 trang A4;

+ Báo cáo mô hình, giải pháp hiệu quả trong công tác Hội và phong trào sinh viên đơn vị năm học 2016 - 2017: Mỗi đơn vị lựa chọn, đầu tư, giới thiệu về Hội Sinh viên tối thiểu 01 mô hình giải pháp hiệu quả trên các lĩnh vực đối với mỗi khoa và 01 mô hình đối với CLB/Đ/N cấp khoa/trường (mỗi mô hình giải pháp thể hiện không quá 3 trang A4, đảm bảo nêu được mục tiêu, nội dung, giải pháp, kết quả thực hiện, kinh nghiệm rút ra từ mô hình, hướng phát triển);

+ Báo cáo số liệu năm học 2016 - 2017 (theo mẫu đính kèm)

+ Hồ sơ đề nghị khen thưởng các cấp theo đúng Quy chế thi đua khen thưởng của Hội Sinh viên Việt Nam.

+ Chuẩn bị hồ sơ Hội vụ (Các loại sổ sách liên quan sinh hoạt của Ban Thư ký, Ban Chấp hành, công tác Hội viên, Chi Hội, Liên Chi Hội, Câu lạc bộ, đội, nhóm…) để kiểm tra.

1.2.3 Quy trình kiểm tra Hội Sinh viên trường:

*Bước 1: Ngày 16/4/2017: tất cả các đơn vị gửi các văn bản sau về email của Hội Sinh viên trường: hoisinhvien@ueh.edu.vn và Cc qua email của Ban Tổ chức – Xây dựng Hội: mangtochuchsv@gmail.com

+ Báo cáo tổng kết 2016 – 2017 (theo mẫu);

+ Hồ sơ đề nghị khen thưởng (theo mẫu)

+ Báo cáo mô hình, giải pháp hiệu quả trong công tác Hội và phong trào sinh viên đơn vị năm học 2016 - 2017:

*Bước 2: Gửi hồ sơ giấy chậm nhất ngày 20/4/2017 tại vp: Hồ sơ hoàn chỉnh như mục 1.2.2 phải có ý kiến chính thức của Chi ủy - Ban chủ nhiệm khoa và đóng thành bộ tài liệu.

*Bước 3: Sau khi kiểm tra đơn vị 03 ngày (theo lịch kiểm tra đính kèm): Các cơ sở Hội nộp lại 01 bộ tài liệu chính thức (đã được góp ý chỉnh sửa theo kết luận của đoàn kiểm tra) về Văn phòng Đoàn – Hội trường

1.2.4 Thành phần tham dự kiểm tra:

v Đối với LCH SV khoa/KTX

- Đại diện Ban Thường vụ Đoàn khoa (không giữ chức vụ thường trực LCH SV khoa) đối với LCH SV khoa;

- Ban Thư ký LCH SV khoa;

- Mỗi đơn vị cử 01 (một) đồng chí UV BCH LCH SV khoa ( không giữ chức vụ thường trực), thường trực CLB/Đ/N cấp khoa, 01 (một) đồng chí chi hội trưởng, 01 (một) sinh viên

v Đối với CLB/Đ/N cấp trường

- Ban chủ nhiệm/Ban điều hành CLB/Đ/N;

- Trưởng Ban/Mảng ( nếu có);

- Mỗi đơn vị cử 01 (một) thành viên CLB/Đ/N (trừ các thành phần trên).

* Lưu ý: Các đơn vị mời đủ và đúng thành phần, tránh các trường hợp mời thiếu và quá số lượng quy định.

1.2.5 Chương trình kiểm tra:

- Đoàn kiểm tra giới thiệu thành phần tham dự.

- Đại diện Ban Thư ký LCH SV khoa, CLB/Đ/N giới thiệu thành phần tham dự của đơn vị và trình bày các nội dung giải trình, bổ sung (Lưu ý: trình bày tóm tắt, ngắn gọn, đủ các ý chính, đúng yêu cầu).

- Đoàn kiểm tra trao đổi với các đơn vị, kiểm tra công tác Hội vụ.

- Phát biểu ý kiến của đại diện đơn vị.

- Phát biểu kết luận của Trưởng đoàn kiểm tra.

- Thời gian làm việc: theo lịch đính kèm.

2. Cấp trường:

Đoàn 1:

-         Đ/c Trần Nhật Hoàng                     Chủ tịch HSV trường                Trưởng đoàn

-         Đ/c Phạm Nguyễn Khánh Linh      UV Ban Thư ký HSV trường           Phó đoàn

-         Đ/c Trần Thị Mĩ Trang                    UV BCH HSV trường                       Thư ký

-         Đ/c Lý Huỳnh Tố Như                   UV BCH HSV trường                    Thành viên

-         Đ/c Ngô Quốc Bảo                         UV BCH HSV trường                    Thành viên

-         Đ/c Phạm Thị Mỹ Tiên                  UV BCH HSV trường                    Thành viên

-         Đ/c Lưu Ngọc Hiếu                        UV BCH HSV trường                    Thành viên

-         Đ/c Trần Thị Thanh Trang             TV Ban Kiểm tra HSV trường       Thành viên

Đoàn 2:

-         Đ/c Hồ Thị Huỳnh Na                      Phó chủ tịch HSV trường         Trưởng đoàn

                                                            Trưởng Ban Kiểm tra HSV trường

-         Đ/c Nguyễn Thanh Thảo                 UV Ban Thư ký HSV trường           Phó đoàn

-         Đ/c Nguyễn Thị Diễm Phương       UV Ban Thư ký HSV trường           Thư ký

-         Đ/c Tăng Thị Quỳnh Như              UV BCH HSV trường                    Thành viên

-         Đ/c Đào Thị Phương Anh              UV BCH HSV trường                    Thành viên

-         Đ/c Huỳnh Thị Kim Chi                UV BCH HSV trường                    Thành viên

-         Đ/c Nguyễn Hữu Minh Phú           UV BCH HSV trường                    Thành viên

Đoàn 3:

-      Đ/c Đinh Thị Thu Thủy                    Phó chủ tịch HSV trường             Trưởng đoàn

-   Đ/c Lê Tuấn Hà                                  UV Ban Thư ký HSV trường         Phó đoàn

-   Đ/c Dương Bá Dũng                       TV Ban Kiểm tra HSV trường           Thư ký

-       Đ/c Đặng Hồ Uyên Thục                 UV BCH HSV trường                    Thành viên

-       Đ/c Trần Phước Hạc                       UV BCH HSV trường                    Thành viên

-       Đ/c Nguyễn Ngọc Lương Vy         UV BCH HSV trường                    Thành viên

-       Đ/c Võ Thành Long                        UV BCH HSV trường                    Thành viên

- Đoàn 4:

-         Đ/c Lâm Cổ Quốc Vương                Phó chủ tịch HSV trường          Trưởng đoàn

-         Đ/c Nguyễn Hồng Tố Nguyên        UV Ban Thư ký HSV trường           Phó đoàn

-         Đ/c Hồ Thùy Dung                           Phó Ban Kiểm tra HSV trường       Thư ký

-         Đ/c Nguyễn Trọng Nhân               UV BCH HSV trường                    Thành viên

-         Đ/c Đoàn Văn Khanh                     UV BCH HSV trường                    Thành viên

-         Đ/c Vũ Ngọc Minh Tâm                UV BCH HSV trường                    Thành viên

-         Đ/c Hồ Hồng Phước                      UV BCH HSV trường                    Thành viên

 

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- Ngày 27/3 – 03/4/2017       : Xây dựng kế hoạch, trình Ban Thư ký Hội Sinh viên trường.

- Ngày 07/4/2017                    : Triển khai kế hoạch đến cơ sở.

- Ngày 10/4 - 21/4/2017        : Cơ sở xây dựng kế hoạch, nội dung tổng kết, hoàn tất công tác tổng kết tại cơ sở và gởi văn bản về Hội Sinh viên trường.

- Ngày 22/4 - 25/4/2017        : Tiến hành kiểm tra cơ sở.

- Ngày 26/4 - 28/4/2017        : Họp các đoàn kiểm tra, thống nhất kết quả, nhận xét công tác Hội.

Ban Thư ký Hội Sinh viên trường yêu cầu các đơn vị chuẩn bị nghiêm túc nội dung kế hoạch. Mọi thắc mắc liên hệ đồng chí Hồ Thị Huỳnh Na – Trưởng Ban Kiểm tra HSV trường (0932 829 525).

 

 

Nơi nhận:

- Các cơ sở Hội trực thuộc;

- Thành viên các tổ kiểm tra;

- Website Đoàn – Hội;

- Lưu VP.

 

TM. BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

 

 

 Trần Nhật Hoàng

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

LỊCH KIỂM TRA

CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NĂM HỌC 2016 - 2017

(Đính kèm kế hoạch số 50/ KH-ĐHKT-HSV ngày 7/4/2017

của Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường)

 

 

THỜI GIAN

ĐOÀN 1

ĐOÀN 2

ĐOÀN 3

ĐOÀN 4

Thứ bảy

22/4/2017

Sáng: 7h30 – 9h00

(ca 1)

Nhóm truyền thông sinh viên

Đội Cộng tác viên

CLB Anh văn Bell

Đội Công tác xã hội

Sáng: 9h30 – 11h00

(ca 2)

CLB Tiếng Pháp

CLB Dân ca

CLB Giai điệu trẻ

Chiều:13h00-14h30

(ca 1)

Khoa Tài chính công

Khoa Quản trị

Khoa Kinh tế

CLB Võ Thuật

Chiều:15h00-16h30

(ca 2)

Đội Văn nghệ xung kích

Chủ nhật

23/4/2017

Sáng: 7h30 – 9h00

(ca 1)

Khoa Lý luận chính trị

Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

Khoa tài chính

Khoa Ngân hàng

Sáng: 9h30 – 11h00

(ca 2)

Chiều:13h00-14h30

(ca 1)

Khoa Hệ thống thông tin kinh doanh

Khoa Luật

Khoa Toán – Thống kê

Khoa Kế toán

Chiều:15h00-16h30

(ca 2)

KTX 135 Trần Hưng Đạo

KTX 43-45 Nguyễn Chí Thanh

Thứ hai

24/4/2017

(Dự phòng)

Sáng: 7h30 – 9h00

(ca 1)

 

 

 

 

Sáng: 9h30 – 11h00

(ca 2)

 

 

 

 

Chiều:13h00-14h30

(ca 1)

 

 

 

 

Chiều:15h00-16h30

(ca 2)

 

 

 

 

Thứ ba

25/4/2017 (Dự Phòng)

Sáng: 7h30 – 9h00

(ca 1)

 

 

 

 

Sáng: 9h30 – 11h00

(ca 2)

 

 

 

 

Chiều:13h00-14h30

(ca 1)

 

 

 

 

Chiều:15h00-16h30

(ca 2)

 

 

 

 

 

 

* Yêu cầu : các đơn vị bố trí sắp xếp lịch đảm bảo theo tiến độ, thời gian trên. Hạn chế thay đổi lịch kiểm tra.

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Hội SV
  QĐ V/v công nhận kết quả Đại hội đại biểu Liên chi hội Sinh viên khoa Ngân hàng nhiệm kỳ XIII (2016 – 2017)
  KH Tập huấn cán bộ chủ chốt và cán bộ làm công tác Tổ chức – Xây dựng Hội Sinh viên năm 2017
  KH Kiểm tra công tác thực hiện Phong trào Sinh viên 5 tốt năm 2017
  KH Kết nạp Hội viên Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM
  HD Công tác phát triển hội viên Hội Sinh viên trường ĐH Kinh tế TP.HCM
  HD V/v tổ chức Hội nghị kiện toàn nhân sự các cấp trực thuộc Hội Sinh viên trường Nhiệm kỳ 2016 – 2017
  Lễ tuyên dương Sinh viên 05 tốt năm 2016 chào mừng 67 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên (09/01/1950 – 09/01/2017)
  TB V/v tuyển cộng tác viên tham gia Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên Chủ đề: “Still I rise”
  TB tuyển CTV tham gia chương trình "Tiếp sức đến trường năm 2016"
  Kế hoạch tổ chức Chương trình "Tiếp sức đến trường 2016"


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

Liên Chi hội Sinh viên Khoa Luật: Balo ứng...

“Khi đi phỏng vấn, hãy là con người thật của bạn, đừng nói dối, vì chúng tôi có cách để tìm ra sự thật ẩn giấu phía sau”; “Kiến thức chuyên môn qua trọng thật đấy, nhưng kiến thức xã...

TB V/v Chương trình Học bổng “Điểm sáng...

Nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập. Ban Thư ký Hội Sinh viên trường thông báo Chương trình khuyến học “Điểm sáng tương lai”   (Đã đọc:4643)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Tư 2017
T2T3T4T5T6T7CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
TB Kết quả bình chọn trực tuyến danh hiệu “Cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu nhất UEH” năm 2016
TB V/v huy động lực lượng tham gia cổ vũ vòng chung kết cấp trường cuộc thi “Biện luận sinh viên 2017” - (Student debate 2017)
TB công bố kết quả học bổng “Điểm sáng tương lai” đợt 01 năm 2017
TB V/v huy động lực lượng tham gia cổ vũ vòng bán kết Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần IX - năm 2017
TB Kiểm tra rèn luyện nhận thức đoàn viên học kỳ đầu năm 2017
Liên Chi hội Sinh viên Khoa Luật: Balo ứng tuyển - Hội thảo trao đổi kinh nghiệm với sinh viên Luật khi đi phỏng vấn sau khi tốt nghiệp
Quyết định công nhận Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ XIX (2017-2019)
KH Tổ chức “Cuộc thi Biện luận sinh viên 2017 (Student debate 2017) tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh”
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh từ ngày 24/04/2017 đến ngày 30/04/2017
TB V/v chương trình học bổng KOVA lần thứ 15 - Năm 2017
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường