Trang chính
 
Tin tức » Đoàn Thanh niên 20.08.2017 03:10
TB V/v công bố kết quả bình chọn danh hiệu cán bộ Đoàn – Hội xuất sắc và tiêu biểu UEH năm 2016
27.03.2017 10:36

Căn cứ vào kế hoạch số 248-KH/ĐHKT-ĐTN ngày 22/02/2017 của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc tổ chức tổ chức bình chọn và tuyên dương “Cán bộ Đoàn – Hội xuất sắc UEH” năm 2016, Ban tổ chức đã nhận được 44 hồ sơ ứng viên được giới thiệu từ các đơn vị

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số: 271-TB/ĐHKT-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v công bố kết quả bình chọn danh hiệu cán bộ Đoàn – Hội xuất sắc và tiêu biểu UEH năm 2016

___________

 

Căn cứ vào kế hoạch số 248-KH/ĐHKT-ĐTN ngày 22/02/2017 của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc tổ chức tổ chức bình chọn và tuyên dương “Cán bộ Đoàn – Hội xuất sắc UEH” năm 2016, Ban tổ chức đã nhận được 44 hồ sơ ứng viên được giới thiệu từ các đơn vị như sau:

STT

ĐƠN VỊ

SỐ HỒ SƠ

1

Đoàn TN – Hội SV trường

05

2

Khoa Kinh tế

02

3

Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

08

4

Khoa Tài chính

05

5

Khoa Tài chính công

02

6

Khoa Ngân hàng

03

7

Khoa Kế toán

07

8

Khoa Luật

01

9

Đoàn Viện Đào tạo quốc tế

03

10

Ký túc xá 135

03

11

Ký túc xá 43-45

02

12

CLB Chuyện to nhỏ

01

13

CLB Dân ca

02

TỔNG CỘNG

44

 

Hội đồng bình chọn gồm Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường đã tiến hành họp xét rất nghiêm túc trong 02 ngày (23/3/2017 và 24/3/2017) thống nhất bình chọn 22 cán bộ Đoàn – Hội xuất sắc năm 2016, danh sách gồm các đồng chí sau (xếp theo thứ tự ABC):

STT

HỌ

TÊN

LỚP - KHÓA ĐƠN VỊ

CHỨC VỤ
NĂM 201
6

CHỨC VỤ
HIỆN NAY

1

Nguyễn Huỳnh Phương

Anh

MR001 - K40 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

Chi hội phó chi hội MR123 – K40

Ủy viên BCH Đoàn khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

2

Phan Thị Thanh

Duyên

PF003 - K40

Khoa Tài chính công

Ủy viên ban chấp hành Đoàn khoa Tài chính công; Bí thư chi đoàn PF003 K40

Liên chi hội phó LCHSV khoa Tài chính công

3

Lê Tuấn

FT003 - K40

Đoàn TN – Hội SV trường

Ủy viên thư ký Hội Sinh viên trường; Thành viên Ban Tổ chức xây dựng Hội SV trường; Bí thư chi đoàn FT003 K40

Ủy viên thư ký Hội Sinh viên trường; Thành viên Ban Tổ chức xây dựng Hội; Bí thư chi đoàn FT003 K40

4

Trần Thị Thanh

Hoa

IBC06 - K41

Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

Bí thư chi đoàn IBC06 K41

Ủy viên ban chấp hành Đoàn khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

5

Nguyễn Quốc

Khánh

LA001 - K39

Khoa Luật

Phó bí thư Đoàn khoa Luật; Liên chi hội phó LCHSV khoa Luật

Không

6

Dư Phúc Mỹ

Kim

ISB03 - K40

Đoàn Viện ISB

Ủy viên ban chấp hành Đoàn trường; Phó bí thư Đoàn Viện ISB

Ủy viên ban chấp hành Đoàn trường

7

Tạ Khánh

Linh

ISB03 - K41

Đoàn Viện ISB

Ủy viên ban chấp hành Đoàn Viện ISB; Phó bí thư chi đoàn ISB03 K41

Phó bí thư chi đoàn ISB03 K41

8

Đào Duy

Long

PF002 - K40

Đoàn TN – Hội SV trường

Liên chi hội trưởng LCHSV khoa Tài chính công; Thành viên Ban Phong trào – Tình nguyện Đoàn trường

Thành viên Ban Phong trào – Tình nguyện Đoàn trường

9

Trần Ngọc

Lương

NH004 - K39

CLB Dân ca

Chủ nhiệm CLB Dân ca

Không

10

Võ Minh

Minh

NH005 - K39

Khoa Ngân hàng

Ủy viên Thường vụ Đoàn khoa Ngân hàng

Không

11

Nguyễn Thị Diễm

My

FT003 - K40

Đoàn TN – Hội SV trường

Thành viên Ban Tổ chức xây dựng Đoàn trường; Ủy viên ban chấp hành LCHSV Ký túc xá 135

Thành viên Ban Tổ chức xây dựng  Đoàn trường

12

Hồ Thị Huỳnh

Na

KI001 - K39

Đoàn TN – Hội SV trường

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường; Ủy viên thường vụ Đoàn trường

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường

13

Nguyễn Thị

Ngân

NH002 - K39

Khoa Ngân hàng

Phó Bí thư Đoàn khoa Ngân hàng; Liên chi hội trưởng LCHSV khoa Ngân hàng; Phó bí thư chi đoàn NH002 K39

Phó bí thư chi đoàn NH002 K39

14

Võ Hoàng Bảo

Ngọc

IBCL3 - K39

Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

Ủy viên ban chấp hành Đoàn trường; Phó bí thư Đoàn khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

Ủy viên ban chấp hành Đoàn trường

15

Bùi Quỳnh

Như

IBCL2 - K39

Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

Ủy viên thư ký  LCHSV khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

Không

16

Nguyễn Thị Kim

Oanh

FN009 - K39

Khoa Tài chính

Liên chi hội phó LCHSV khoa Tài chính; Chi hội phó chi hội

Không

17

Hoàng Thị Minh

Phượng

MR003 - K39

Ký túc xá 135

Ủy viên ban chấp hành Hội Sinh viên trường; Liên chi hội trưởng LCHSV Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo

Không

18

Bùi Thị Tuyết

Quyên

FN006 - K39

Khoa Tài chính

Liên chi hội phó LCHSV khoa Tài chính; Chi hội phó chi hội

Chi hội phó

19

Võ Tiến

Thịnh

DL001 - K39

Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

Phó Bí thư Đoàn khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

Không

20

Ngô Minh

Thư

KN008 - K40

Khoa Kế tóan

Ủy viên ban chấp hành Đoàn khoa Kế toán

Phó bí thư Đoàn khoa Kế toán

21

Nguyễn Thị Thu

Trà

KN005 - K40

Khoa Kế tóan

Ủy viên ban chấp hành LCHSV khoa Kế toán

Liên chi hội phó LCHSV khoa Kế toán

22

Hoàng Hải

Yến

KIC03 - K41

Khoa Kế toán

Ủy viên ban chấp hành LCHSV khoa; Chi hội trưởng KIC03 K41

Ủy viên ban chấp hành LCHSV khoa Kế toán

 

Trong 22 cán bộ Đoàn – Hội xuất sắc, sau quá trình xem xét, cân nhắc một cách thận trọng và toàn diện các thành tích, phẩm chất, tư cách, sự sáng tạo và đóng góp của các cán bộ đối với tập thể đơn vị, hội đồng bình chọn đã quyết định bình chọn 07 cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu năm 2016 là các cán bộ tiêu biểu trên các cương vị:

+ Thủ lĩnh đoàn viên, hội viên, sinh viên tại các chi đoàn, chi hội;

+ Thủ lĩnh của Câu lạc bộ/Đội/Nhóm;

+ Cán bộ Đoàn – Hội công tác tại các khoa/KTX;

+ Cán bộ Đoàn – Hội làm nhiệm vụ cấp trường.

 

Kết quả bình chọn cụ thể như sau (xếp theo thứ tự ABC): 

STT

HỌ

TÊN

ĐƠN VỊ

CHỨC VỤ
201
6

CHỨC VỤ
HIỆN NAY

1

Lê Tuấn

FT003 - K40

Đoàn TN – Hội SV trường

Ủy viên thư ký Hội Sinh viên trường; Thành viên Ban Tổ chức xây dựng Hội SV trường; Bí thư chi đoàn FT003 K40

Ủy viên thư ký Hội Sinh viên trường; Thành viên Ban Tổ chức xây dựng Hội; Bí thư chi đoàn FT003 K40

2

Nguyễn Quốc

Khánh

LA001 - K39

Khoa Luật

Phó bí thư Đoàn khoa Luật; Liên chi hội phó LCHSV khoa Luật

Không

3

Dư Phúc Mỹ

Kim

ISB03 - K40

Đoàn Viện Đào tạo quốc tế

Ủy viên ban chấp hành Đoàn trường; Phó bí thư Đoàn Viện Đào tạo quốc tế

Ủy viên ban chấp hành Đoàn trường

4

Hồ Thị Huỳnh

Na

KI001 - K39

Đoàn TN – Hội SV trường

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường; Ủy viên thường vụ Đoàn trường

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường

5

Nguyễn Thị

Ngân

NH002 - K39

Khoa Ngân hàng

Phó Bí thư Đoàn khoa Ngân hàng; Liên chi hội trưởng LCHSV khoa Ngân hàng; Phó bí thư chi đoàn NH002 K39

Phó bí thư chi đoàn NH002 K39

6

Hoàng Thị Minh

Phượng

MR003 - K39

Ký túc xá 135

Ủy viên ban chấp hành Hội Sinh viên trường; Liên chi hội trưởng LCHSV Ký túc xá 135

Không

7

Võ Tiến

Thịnh

DL001 - K39

Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

Phó Bí thư Đoàn khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

Không

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Căn cứ vào kế hoạch, Ban Thường vụ Đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường sẽ tổ chức lấy ý kiến bình chọn “Cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu nhất UEH” năm 2016 trên trang web Youth từ danh sách 07 cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu trên. Danh sách 03 cán bộ Đoàn – Hội được bình chọn nhiều nhất qua Youth sẽ là cơ sở để hội đồng bình chọn cấp trường và đại diện các cơ sở Đoàn, Hội của trường bỏ phiếu chọn ra danh hiệu “Cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu nhất UEH năm 2016”.

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Thành viên Hội đồng;

- Các cơ sở Đoàn;

- Website Đoàn – Hội trường;

- Lưu VP.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

 

ThS. Phan Ngọc Anh

(Chủ tịch Hội đồng bình chọn)

 

 

 

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Đoàn TN
  QĐ V/V PHÂN CÔNG BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ XIX (2017 - 2019)
  TB V/v điều chỉnh thời gian nhận phụ cấp trách nhiệm cán bộ Đoàn - Hội năm học 2016-2017
  TB V/v tổ chức Đại hội chi đoàn Khóa 42 – ĐHCQ (2016 – 2020) Giai đoạn chuyên ngành
  TB V/v nhận phụ cấp trách nhiệm cán bộ Đoàn - Hội năm học 2016 - 2017
  QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 42 – Đại học chính quy (2016 – 2020) Giai đoạn chuyên ngành và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
  TB V/v tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017)
  TB V/v chuyển hồ sơ sinh hoạt Đoàn khóa 39 (2013 – 2017) Đại học chính quy năm 2017
  TB V/v công bố kết quả phần thi cá nhân trực tuyến của hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần IX – Năm 2017
  TB V/v công bố kết quả Hội thi “Ánh sáng soi đường” năm 2017 các tuần thi thứ ba, tư, năm và sáu
  TB Kết quả Giải thưởng Nhà Kinh tế trẻ 2017


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

KH Tổ chức hoạt động Chuyên đề “UEH500 và...

Hiện nay, tỉ lệ sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM nhận thức và hiểu đúng về đạo văn còn hạn chế. Biết được điều đó, cùng những hệ quả của đạo văn đối với tư duy, đạo đức...

TB V/v nhận phụ cấp trách nhiệm cán bộ...

Căn cứ vào kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm cán bộ Đoàn – Hội học kỳ cuối 2016 và học kỳ đầu 2017 của Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên trường trên cơ sở...   (Đã đọc:4760)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Tám 2017
T2T3T4T5T6T7CN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường