Trang chính
 
Tin tức » Văn bản Đoàn-Hội » Kế hoạch - Hướng dẫn 22.08.2017 15:56
KH tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách cán bộ Đoàn - Hội” trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 2017
15.03.2017 17:03

- Tạo điều kiện, môi trường để đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội UEH tích cực rèn luyện những phẩm chất, phong cách của thủ lĩnh, có uy tín cao trong đoàn viên, thanh niên.
- Là những thanh niên gương mẫu làm gương trong việc thực hiện văn hóa UEH.

 

 

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số:  254 -KH/ĐHKT-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động

“Xây dựng phong cách cán bộ Đoàn - Hội”

trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 2017

----------------

 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích:         

- Tạo dấu ấn cụ thể của đội ngũ cán bộ Đoàn Hội UEH trong tham gia thực hiện Nghị quyết Trung ương 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ”, Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030”.

- Tạo điều kiện, môi trường để đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội UEH tích cực rèn luyện những phẩm chất, phong cách của thủ lĩnh, có uy tín cao trong đoàn viên, thanh niên.

- Là những thanh niên gương mẫu làm gương trong việc thực hiện văn hóa UEH.

- Góp phần nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Đoàn theo Quy chế Cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh ban hành.

 

2. Yêu cầu:

- Cán bộ Đoàn - Hội các cấp nhận thức đúng và tham gia tích cực cuộc vận động.

- Công tác theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện phải khách quan và đi vào thực chất. 

- Cuộc vận động phải được các cấp bộ Đoàn triển khai sâu rộng đến cán bộ cấp Chi đoàn, Chi hội, đảm bảo 100% cơ sở triển khai cuộc vận động.

- Bám sát và triển khai hiệu quả kế hoạch số 367-KH/TĐTN-BTC ban hành ngày 27/02/2017 của Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách Cán bộ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2017. 

 

II.  ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG:

1.  Đối tượng thực hiện: Cán bộ Đoàn - Hội các cấp của trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

 

2. Nội dung thực hiện:

Nội dung rèn luyện “Xây dựng phong cách cán bộ Đoàn - Hội” trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh” năm 2017 là sự kết hợp giữa các tiêu chí của cuộc vận động xây dựng phong cách cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2017 và các tiêu chí văn hóa UEH.

Dựa vào nội dung trên, Ban Thường vụ Đoàn Trường phát động cán bộ Đoàn - Hội các cấp học tập, lao động, rèn luyện với các tiêu chí, cụ thể như sau:

2.1. Tiêu chí học tập, chuyên môn

- Có tinh thần, trách nhiệm trong công tác chuyên môn; tham gia các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị để vận dụng vào công việc và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; tuân thủ nội quy, quy định của nhà trường.

- Có tinh thần, thái độ học tập đúng đắn, hoàn thành tốt chương trình học và đạt kết quả loại khá; không rớt bất kì môn hay học phần nào; không vi phạm quy chế học tập, quy chế thi cử.

- Khuyến khích tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp khoa trở lên trong năm học 2017.

- Tích cực tham gia các hoạt động giao lưu quốc tế, khởi nghiệp trong sinh viên.

2.2. Tiêu chí nghiệp vụ:

- Tích cực tham gia các lớp tập huấn cán bộ Đoàn – Hội trường trong năm học 2017.

- Tự chủ động trang bị những kiến thức, kỹ năng phù hợp với công tác Đoàn – Hội thời đại mới.

2.3. Tiêu chí tác phong:

2.3.1 Gương mẫu

- Có tình yêu quê hương, đất nước, dân tộc, nhân dân, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu cộng đồng, yêu thuần phong mỹ tục, truyền thống, văn hóa tốt đẹp của dân tộc; có tinh thần xung kích đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và văn hóa UEH.

- Thực hiện mang thẻ SV khi đến trường, mặc áo Thanh niên Việt Nam, áo Hội Sinh viên vào thứ 2 hàng tuần.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, giản dị, tiết kiệm; biết kính trên, nhường dưới; đoàn kết, thân thiện với mọi người xung quanh.

- Có tác phong, ngôn phong đúng mực; trang phục lịch sự khi đến trường và những nơi công cộng.

- Nghiêm túc thực hiện giờ giấc hội họp (đúng giờ, vắng hoặc trễ phải thông tin trước lý do)

- Gần gũi, gắn bó với sinh viên

- Thường xuyên luyện tập thể dục thể thao hoặc tập luyện thường xuyên một môn thể thao.

 

2.3.2 Trách nhiệm

- Có tinh thần tự hào dân tộc, tích cực tham gia các hoạt động hướng về cội nguồn lịch sử dân tộc, tham quan các địa chỉ đỏ, tích cực tham gia các hoạt động hướng về biển đảo, biên giới quốc gia.

- Có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến và giám sát việc thực hiện pháp luật, đấu tranh bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân.

- Có ý thức bảo vệ môi trường.

- Có tinh thần tự phê bình và phê bình; có tinh thần trách nhiệm với xã hội, tổ chức, gia đình.

- Gắn bó với công việc, xác định tinh thần làm việc chuyên nghiệp, tích cực, chủ động; hình thành tác phong công nghiệp, tinh thần kỷ luật, trong học tập, lao động và sinh hoạt.

2.3.3 Gần gũi gắn bó mật thiết với thanh niên

 

- Thường xuyên gặp gỡ, nắm chắc tình hình hình, tâm lý đoàn viên, thanh niên, sinh viên đơn vị.

- Tăng cường đi cơ sở, quan tâm đến các kênh thông tin trao đổi, phản biện về hoạt động của tổ chức Đoàn - Hội, từ đó tổ chức các hoạt động thiết thực, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, thanh niên, sinh viên.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1/. Thành lập Ban chỉ đạo:

1. GS.TS Nguyễn Đông Phong

Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng

Trưởng ban

2. TS. Trần Thế Hoàng

Phó BT Thường trực Đảng ủy

Phó ban

3. PGS.TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt

Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ –

Phó Hiệu trường

Thành viên

4. ThS. Nguyễn Thiện Duy

Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ –

Trưởng phòng Công tác chính trị

Thành viên

5. PGS.TS. Lê Tấn Bửu

Chủ tịch Công đoàn trường

Thành viên

6. ThS. Bùi Quang Hùng

Trưởng phòng Tài chính – Kế toán

Thành viên

2/. Thành lập Ban tổ chức:

1. ThS. Phan Ngọc Anh

Bí Thư Đoàn trường                

Trưởng ban

2. Đ/c Dương Minh Mẫn

Phó Bí thư Thường trực Đoàn

Phó Ban

3. Đ/c Quan Hán Xương     

Phó Bí thư Đoàn trường

Phó Ban

4. ThS. Đặng Thị Bạch Vân

Phó Bí thư Đoàn trường

Phó Ban

5. Đ/c Trần Nhật Hoàng

Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn – Chủ tịch Hội SV trường

Phó Ban

6. Đ/c Hồ Thị Huỳnh Na

Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn –

Phó Chủ tịch Hội SV trường

Phó Ban

7. Đ/c Ngô Đức Tiên

UVBTV Đoàn trường

Thành viên

8. Đ/c Đào Thị Phương Thảo

UVBTV Đoàn trường

Thành viên

9. Đ/c Nguyễn Văn Phố

UVBTV Đoàn trường

Thành viên

10. Đ/c Nguyễn Song Thiên Kim

Phó Chủ tịch Hội SV trường      

Thành viên

11. Đ/c Nguyễn Ái Vi

Phó Chủ tịch Hội SV trường      

Thành viên

13. Đ/c Lâm Cổ Quốc Vương

UVBTK Hội SV trường      

Thành viên

14. Đ/c Nguyễn Thanh Thảo

UVBTK Hội SV trường      

Thành viên

15. Đ/c Nguyễn Hồng Tố Nguyên

UVBTK Hội SV trường      

Thành viên

16. Đ/c Đinh Thị Thu Thủy

UVBTK Hội SV trường      

Thành viên

VI/. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

01/03 – 10/03/2017

Dự thảo kế hoạch, thông qua BTV Đoàn trường

15/03 – 11/2017  

Ban hành hướng dẫn triển khai rộng rãi đến cán bộ Đoàn – Hội các cấp

01/2018

Tổ chức đánh giá, tuyên dương và xây dựng kế hoạch và tiêu chí cụ thể cho năm 2018

 

 

  

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy – Ban Giám hiệu;

- Các thành viên Ban Chỉ đạo;

- BTV Đoàn – BTK HSV trường;

- Các cơ sở Đoàn – Hội trực thuộc;

- Lưu VP.

TM.  BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

  

(đã ký)

 ThS. Phan Ngọc Anh

 

     

 

 

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Đoàn TN
  Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 21/08/2017 đến ngày 27/08/2017
  QĐ V/V PHÂN CÔNG BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ XIX (2017 - 2019)
  TB V/v điều chỉnh thời gian nhận phụ cấp trách nhiệm cán bộ Đoàn - Hội năm học 2016-2017
  TB V/v tổ chức Đại hội chi đoàn Khóa 42 – ĐHCQ (2016 – 2020) Giai đoạn chuyên ngành
  TB V/v nhận phụ cấp trách nhiệm cán bộ Đoàn - Hội năm học 2016 - 2017
  QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 42 – Đại học chính quy (2016 – 2020) Giai đoạn chuyên ngành và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
  TB V/v tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017)
  TB V/v chuyển hồ sơ sinh hoạt Đoàn khóa 39 (2013 – 2017) Đại học chính quy năm 2017
  TB V/v công bố kết quả phần thi cá nhân trực tuyến của hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần IX – Năm 2017
  TB V/v công bố kết quả Hội thi “Ánh sáng soi đường” năm 2017 các tuần thi thứ ba, tư, năm và sáu


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

Khoa Tài chính đồng hành cùng chương trình Siêu...

Thế là một mùa hè tình nguyện đã trôi qua và một năm học mới lại bắt đầu. Nằm trong chuỗi chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh với mục đích phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sự sáng tạo...

TB V/v nhận phụ cấp trách nhiệm cán bộ...

Căn cứ vào kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm cán bộ Đoàn – Hội học kỳ cuối 2016 và học kỳ đầu 2017 của Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên trường trên cơ sở...   (Đã đọc:4846)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Tám 2017
T2T3T4T5T6T7CN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường