Trang chính
 
Tin tức » Tin tức » Thông báo 20.08.2017 03:08
TB v/v thực hiện tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh niên năm 2016 và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cán bộ Đoàn – Hội học kỳ cuối năm 2016
05.12.2016 18:22

- Căn cứ hướng dẫn số 111/HD-ĐHKT-ĐTN ngày 19/11/2010 về đánh giá hoàn thành nhiệm vụ cán bộ Đoàn – Hội hằng năm;

- Căn cứ hướng dẫn số 115/HD-ĐHKT-ĐTN ngày 25/11/2010 về việc tổng kết Đoàn, phong trào thanh niên hằng năm;

- Căn cứ vào quyết định số 129/QĐ-ĐHKT-ĐTN ngày 06/12./2010 về việc ban hành quy định khen thưởng, cấp giấy chứng nhận trong phong trào Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trường Đại học Kinh Tế TP.HCM.

(MẪU BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2016)


THÀNH ĐOÀN TP.HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH 

***

Số: 231-TB/ĐHKT-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2016 

 

THÔNG BÁO

V/v thực hiện tổng kết công tác Đoàn, phong trào Thanh niên năm 2016

đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cán bộ Đoàn – Hội học kỳ cuối năm 2016

---------------

- Căn cứ hướng dẫn số 111/HD-ĐHKT-ĐTN ngày 19/11/2010 về đánh giá hoàn thành nhiệm vụ cán bộ Đoàn – Hội hằng năm;

- Căn cứ hướng dẫn số 115/HD-ĐHKT-ĐTN ngày 25/11/2010 về việc tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh niên hằng năm;

- Căn cứ vào quyết định số 129/QĐ-ĐHKT-ĐTN ngày 06/12./2010 về việc ban hành quy định khen thưởng, cấp giấy chứng nhận trong phong trào Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trường Đại học Kinh Tế TP.HCM. 

Nay Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các Đoàn cơ sở các nội dung liên quan như sau:

I. THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ:

Từ tháng 01/2016 đến tháng 12/2016

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn khoa/Viện/Liên chi đoàn trong năm 2016 (theo hướng dẫn sơ kết, tổng kết hoạt động Đoàn hàng năm - Sổ tay Đoàn – Hội, mục XI, phần 1)

2. Đánh giá phân loại chi đoàn sơ bộ (theo hướng dẫn sơ kết, tổng kết hoạt động Đoàn hàng năm - Sổ tay Đoàn – Hội, mục XI, phần 1) 

3. Đánh giá mức độ hoàn thành của cán bộ Đoàn – Hội trong học kỳ, chức vụ tính đến ngày 20/11/2016: Thực hiện theo hướng dẫn số 111/HD-ĐHKT-ĐTN, ngày 19 tháng 11 năm 2010 về việc đánh giá hoàn thành nhiệm vụ cán bộ Đoàn – Hội hàng. - Sổ tay Đoàn – Hội, mục X, phần 3

4. Danh sách thành viên và các thành viên hoạt động tích cực của Câu lạc bộ, Đội, Nhóm trực thuộc Đoàn trường. (theo mẫu đính kèm) 

5. Thực hiện công tác khen thưởng:

a. Các chỉ tiêu đề nghị khen thưởng:

 

STT 

ĐƠN VỊ 

Giấy khen hiệu trưởng 

Giấy khen Đoàn trường 

Cá nhân 

Cá nhân 

1.      

Mỗi ban chuyên môn Đoàn trường

1

2

2.      

Mỗi CLB/Đ/N thuộc Đoàn trường 

1

2

3.      

Đoàn khoa Kinh doanh quốc tế –   Marketing

1

12

4.      

Đoàn khoa Kế toán

1

12

5.      

Đoàn khoa Tài chính

1

10

6.      

Đoàn khoa Ngân hàng

1

10

7.      

Đoàn khoa Quản trị

1

10

8.      

Đoàn khoa Kinh tế

1

8

9.      

Đoàn khoa Tài chính công

1

8

10.      

Đoàn Viện Đạo tạo Quốc tế

1

8

11.      

Đoàn khoa Toán – Thống kê

1

8

12.      

Đoàn khoa Luật

1

6

13.      

Đoàn khoa Hệ thống thông tin kinh doanh

1

6

14.      

Đoàn khoa Lý luận chính trị

1

6

15.      

Đoàn khoa Ngoại ngữ Kinh tế

1

2

16.      

Liên chi đoàn Cán bộ viên chức

-

2

b. Hồ sơ đề nghị khen thưởng:

- Công văn đề nghị khen thưởng của Đoàn khoa/Viện/Liên chi đoàn có xác nhận của chi ủy – BCN, trưởng ban chuyên môn; riêng Liên chi đoàn ko cần xác nhận cấp ủy. 

- Danh sách cá nhân đề nghị theo từng hình thức khen thưởng, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, tóm tắt thành tích của từng cá nhân theo mẫu KT1.doc

- Gửi kèm báo cáo thành tích của mỗi cá nhân đề nghị xét khen thưởng (báo cáo ngắn gọn, nêu cụ thể thành tích có số liệu minh họa) theo mẫu baocaothanhtichcanhan.doc

Lưu ý:

- Đối với giấy khen cá nhân cấp Đoàn trường, yêu cầu ít nhất 40% dành cho khen thưởng các đồng chí hoạt động tại cấp chi đoàn.

- Đối với bảng tổng hợp danh sách đề nghị khen thưởng, cột “Tóm tắt thành tích”, đề nghị các đơn vị không chừa trống hoặc ghi nội dung “văn bản đính kèm”. Các đơn vị phải tóm tắt ngắn gọn, súc tích thành tích của cá nhân từ tháng 01/2016 đến tháng 12/2016. Hồ sơ nào làm sai quy định ở cấp nào sẽ không được xét khen thưởng ở cấp đó.

- Hướng dẫn thực hiện khen thưởng: Thực hiện theo quy định khen thưởng, cấp giấy chứng nhận trong phong trào Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM theo quyết định quyết định số 129/QĐ-ĐHKT-ĐTN ngày  06/12/2010 của BTV Đoàn trường. - S tay Đoàn – Hi, mc X, phn 1 )

 

III. HỒ SƠ THỰC HIỆN:

- Thực hiện theo hướng dẫn nộp hồ sơ nộp trong hướng dẫn sơ kết, tổng kết hoạt động Đoàn hàng năm - Sổ tay Đoàn – Hội, mục XI, phần 1)

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN: 

- 05/12/2016: Đoàn trường triển khai đến các cơ sở Đoàn, CLB/Đội/Nhóm trực thuộc Đoàn trường.

- 06/12 – 15/12/2016: Các cơ sở Đoàn thực hiện báo cáo tổng kết và đánh giá cán bộ.

- Trước 16g00 ngày 15/12/2016:

+ Ban chuyên môn Đoàn – Hội trường, UBKT Đoàn trường, BKT HSV trường, Đoàn - Hội khoa, CLB/Đội/Nhóm trực thuộc Đoàn – Hội trường nộp đánh giá cán bộ qua email: bantochuc@ueh.edu.vn và dtngocbich1406@gmail.com;

+ Ngoài ra, CLB/Đội/Nhóm trực thuộc Đoàn trường gửi danh sách thành viên và các thành viên hoạt động tích cực của đơn vị qua email: bantochuc@ueh.edu.vn và dtngocbich1406@gmail.com.

- Trước 16g00 ngày 23/12/2016: Các cơ sở Đoàn, CLB/Đội/Nhóm trực thuộc Đoàn trường, nộp hồ sơ tổng kết gồm: báo cáo hoạt động (Mẫu tk02), báo cáo mô hình (Mẫu tk03), hồ sơ khen thưởng qua email: bantochuc@ueh.edu.vn và dtngocbich1406@gmail.com; bằng văn bản giấy về văn phòng Đoàn trường B.109.

Lưu ý: Các đơn vị chú ý hạn nộp của từng loại hồ sơ (tổng kết, khen thưởng, đánh giá cán bộ) để đảm bảo tiến độ chung.

 

Trên đây những là nội dung quan trọng nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động Đoàn – phong trào Thanh niên năm 2016, Ban Thường vụ Đoàn trường yêu cầu các cơ sở Đoàn – Hội nghiêm túc thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn theo tinh thần của thông báo này.

 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ đồng chí Đinh Thị Ngọc Bích – Phó Ban TC - XD Đoàn  trường, điện thoại: 0933.217.959, email: dtngocbich1406@gmail.com

 

 

Nơi nhận:

- BTV Đoàn trường;

- BTK HSV trường;

- BTV Đoàn khoa/Viện/LCĐ;

- BTK LCH SV KTX;

- CLB/Đ/N trực thuộc Đoàn – Hội trường;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

 

Quan Hán Xương 

 

 

 (MẪU BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2016)

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Văn bản Đoàn - Hội
  QĐ V/v đổi tên Liên chi hội Sinh viên khoa Hệ thống thông tin kinh doanh
  Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh từ ngày 24/04/2017 đến ngày 30/04/2017
  KH Tổ chức “Ngày Đoàn viên” năm 2017
  KH Tổ chức kết nạp đoàn viên mới Lớp đoàn viên 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2017) 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22
  KH Tổ chức bình chọn và tuyên dương “Cán bộ Đoàn - Hội xuất sắc UEH” Năm 2016
  KH Tổ chức chương trình "Just Speak up! 2017”
  KH Tổ chức Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2017
  KH Tổ chức lớp tập huấn kỹ năng thắt nút dây, lều trại cho cán bộ Đoàn – Hội năm học 2017
  QĐ công nhận kết quả Đại hội đại biểu LCH SV khoa Tài chính công nhiệm kỳ XVII (2016 – 2017)
  QĐ công nhận kết quả Đại hội đại biểu LCH SV khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing nhiệm kỳ XI (2016 – 2017)


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

KH Tổ chức hoạt động Chuyên đề “UEH500 và...

Hiện nay, tỉ lệ sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM nhận thức và hiểu đúng về đạo văn còn hạn chế. Biết được điều đó, cùng những hệ quả của đạo văn đối với tư duy, đạo đức...

TB V/v nhận phụ cấp trách nhiệm cán bộ...

Căn cứ vào kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm cán bộ Đoàn – Hội học kỳ cuối 2016 và học kỳ đầu 2017 của Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên trường trên cơ sở...   (Đã đọc:4760)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Tám 2017
T2T3T4T5T6T7CN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường