Trang chính
 
Tin tức » Văn bản Đoàn-Hội » Kế hoạch - Hướng dẫn 26.09.2017 06:50
Hướng dẫn thực hiện công trình thanh niên
23.11.2016 20:25

Xem hình
Căn cứ vào hướng dẫn số 43-HD/TWĐTN-CNĐT ngày 16/5/2014 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hướng dẫn số 55-HD/TĐTN-BKT ngày 15/12/2014 của về việc việc triển khai thực hiện công trình thanh niên, nhằm thống nhất trong việc triển khai, đăng ký thực hiện, kiểm tra đánh giá và quy trình công nhận công trình thanh niên tại các cấp, Ban Thường vụ Đoàn trường hướng dẫn thực hiện công trình thanh niên, cụ thể như sau:

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số: 222-HD/ĐHKT-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2016

 HƯỚNG DẪN

Thực hiện công trình thanh niên

 ------------

 Căn cứ vào hướng dẫn số 43-HD/TWĐTN-CNĐT ngày 16/5/2014 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hướng dẫn số 55-HD/TĐTN-BKT ngày 15/12/2014 của  về việc việc triển khai thực hiện công trình thanh niên, nhằm thống nhất trong việc triển khai, đăng ký thực hiện, kiểm tra đánh giá và quy trình công nhận công trình thanh niên tại các cấp, Ban Thường vụ Đoàn trường hướng dẫn thực hiện công trình thanh niên, cụ thể như sau:

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN

            1. Khái niệm công trình thanh niên

            Công trình thanh niên là phương thức hoạt động do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện nhằm tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên tham gia những việc làm thiết thực góp phần cùng đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị, khẳng định vai trò xung kích tình nguyện của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; qua đó giúp đoàn viên, thanh niên rèn luyện về chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, ý thức vì tập thể, cộng đồng. Công trình thanh niên phải do tập thể đoàn viên, thanh niên của đơn vị thực hiện và phải có sản phẩm cụ thể.

            2. Phân loại công trình thanh niên

            a. Theo cấp bộ Đoàn thực hiện

- Công trình thanh niên có thể thực hiện tại các cấp: Công trình thanh niên cấp Chi đoàn, công trình thanh niên cấp Đoàn khoa/Viện/Liên chi đoàn, công trình thanh niên cấp trường.

- Công trình thanh niên có thể được thực hiện với sự phối hợp của nhiều cơ sở.

            b. Theo tiến độ thời gian thực hiện

            - Công trình thanh niên của nhiệm kỳ: Là công trình thanh niên được Đại hội hoặc Hội nghị Đại biểu của các cấp bộ Đoàn đăng ký thực hiện trong nhiệm kỳ. Căn cứ vào tình hình và điều kiện thực tiễn, các cấp bộ Đoàn xác lập thực hiện công trình thanh niên của nhiệm kỳ.

            - Công trình thanh niên theo chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên của năm: Là công trình thanh niên được triển khai thực hiện hằng năm trên cơ sở định hướng theo chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn cấp trên và tình hình, điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị. Lưu ý: Các cơ sở Đoàn có thể lựa chọn đăng ký tiếp tục thực hiện công trình thanh niên của năm trước đó trên cơ sở duy trì và bổ sung thực hiện những nội dung mới nhằm nâng cao giá trị, tính hiệu quả của công trình thanh niên.

            - Công trình thanh niên ngắn hạn: Là công trình thanh niên được triển khai thực hiện trong thời gian từ 01 đến 03 tháng vào các đợt hoạt động cao điểm nhằm phát động phong trào thi đua trong đoàn viên, thanh niên ra sức hoàn thành nhiệm vụ góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.

 

II. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo gắn liền với chuyên môn của đoàn viên, thanh niên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; tham gia giải quyết các vấn đề kinh tế, văn hóa và xã hội.

- Tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp tích cực cho quá trình phát triển của trường.

2. Yêu cầu

- Công trình thanh niên cần đảm bảo tính thiết thực, bám sát với nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

- Thu hút đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia; duy trì và phát huy hiệu quả

- Được cấp ủy, Ban giám hiệu và các cấp lãnh đạo ghi nhận.

 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH THANH NIÊN

Công trình thanh niên được phân loại theo các nội dung sau:

1. Nhóm công trình tham gia thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhằm đẩy mạnh phong trào học tập – nghiên cứu khoa học và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

a. Đối với cán bộ, viên chức

- Đăng ký thực hiện các đề tài, các công trình nghiên cứu nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học; nâng cao chất lượng quản lý giáo dục, hỗ trợ học sinh, sinh viên trong học tập.

-  Đăng ký thực hiện các đổi mới trong phương pháp làm việc nhằm đem lại hiệu quả công việc cao, đạt các danh hiệu dành cho cán bộ, viên chức.

b. Đối với sinh viên

- Các công trình thi đua học tốt, xây dựng động cơ học tập trong sáng và môi trường học tập chủ động, thân thiện, sáng tạo;

- Các công trình tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông trước cổng trường; tăng mảng xanh trong lớp học, tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp trong khuôn viên nhà trường;

- Thực hiện các đề tài, các công trình nghiên cứu về việc nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn – Hội tham gia giải thưởng “Nhà Kinh tế trẻ”, “Đề tài môn học xuất sắc UEH500”,…

2. Nhóm công trình thực hiện trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn minh đô thị, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội:

- Các công trình tuyên truyền, nâng cao nhận thức đoàn viên, thanh niên chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ, xây dựng ý thức văn hóa giao thông, giải tỏa ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm;

- Các công trình xây dựng lối sống văn minh đô thị, văn minh công sở, văn minh học đường;

- Thực hiện các công trình xanh - sạch - đẹp, công trình xây dựng cảnh quan và bảo vệ môi trường, ứng xử văn hóa, văn minh nơi công cộng…

3. Nhóm công trình thực hiện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu:

- Các công trình truyền thông, nâng cao nhận thức góp phần làm thay đổi hành vi ứng xử của đoàn viên, thanh niên về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu;

- Công trình tái chế, phân loại rác thải; công trình tiết kiệm điện, nước, xây dựng không gian xanh, mảng xanh tại nơi làm việc, học tập.

4. Nhóm công trình đồng hành cùng thanh niên trên đường mưu sinh lập nghiệp:

- Các công trình trợ vốn cho thanh niên tự thân lập nghiệp, xây dựng các nguồn quỹ hỗ trợ đoàn viên, thanh niên;

- Các công trình hỗ trợ định hướng nghề nghiệp, học bổng, nhà trọ, việc làm thêm cho đoàn viên, thanh niên.

5. Nhóm các công trình đẩy mạnh thực hiện văn hóa UEH

- Công trình tuyên truyền hệ thống giá trị cốt lõi và các quy ước văn hóa ứng xử tại UEH của văn hóa UEH để đoàn viên, thanh niên có nhận thức đúng đắn và thực hiện văn hóa UEH.

6. Nhóm các công trình xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh

Nghiên cứu chọn lựa những vấn đề còn hạn chế trong công tác tổ chức xây dựng Đoàn để xây dựng công trình như quản lý Đoàn viên; công tác tập hợp thanh niên; củng cố và nâng cao chất lượng Chi đoàn kiểu mẫu, nâng cao năng lực cán bộ Đoàn – Hội…

Ngoài các nhóm nội dung trên, tùy theo điều kiện đặc thù của từng cơ sở, các cơ sở Đoàn và chi Đoàn có thể chủ động xác lập các nội dung khác phù hợp, đảm bảo tính chất và các yêu cầu cần thiết của công trình thanh niên.

 

IV. PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH THANH NIÊN VÀ QUY ĐỊNH, TIÊU CHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THANH NIÊN

1. Phân cấp công trình thanh niên:

- Công trình thanh niên cấp chi Đoàn

- Công trình thanh niên cấp Đoàn Khoa/Viện/Liên chi Đoàn.

- Công trình thanh niên cấp Đoàn trường

2. Quy định và tiêu chí xây dựng công trình thanh niên:

a. Quy định công trình thanh niên

- Đoàn Khoa/Viện/Liên chi Đoàn có trách nhiệm duyệt kế hoạch thực hiện công trình thanh niên của chi Đoàn cơ sở nhằm xác định tính chất, mức độ khả thi, mục tiêu công trình trước khi chi Đoàn cơ sở triển khai thực hiện. Đoàn Khoa/Viện/Liên chi Đoàn có trách nhiệm giám sát, đánh giá, công nhận kết quả thực hiện các công trình thanh niên của các chi Đoàn cơ sở. Đoàn Khoa/Viện/Liên chi Đoàn có quyền kiểm tra việc tổ chức thực hiện công trình thanh niên của chi Đoàn cơ sở. 

- Đoàn trường có trách nhiệm duyệt kế hoạch thực hiện công trình thanh niên của Đoàn Khoa/Viện/Liên chi Đoàn nhằm xác định tính chất, mức độ khả thi, mục tiêu công trình trước khi Đoàn Khoa/Viện/Liên chi Đoàn triển khai thực hiện. Đoàn trường có trách nhiệm giám sát, đánh giá, công nhận kết quả thực hiện các công trình thanh niên của Đoàn Khoa/Viện/Liên chi Đoàn. Đoàn trường có quyền kiểm tra việc tổ chức thực hiện công trình thanh niên của Đoàn Khoa/Viện/Liên chi Đoàn.

- Công trình thanh niên phải do các cơ sở Đoàn tự nguyện đăng ký đảm nhận, tổ chức thực hiện; số lượng đoàn viên, thanh niên tại tham gia chiếm trên 70% số lượng lao động trực tiếp thực hiện công trình.

b. Tiêu chí xây dựng công trình thanh niên

Công trình thanh niên được bình xét, công nhận dựa trên các tiêu chí và đánh giá hiệu quả như sau:

+ Được việc: công trình mang tính đột phá, giải quyết những khâu yếu, việc khó, việc mới trong lao động; nâng cao năng suất lao động; đóng góp những công trình cho cộng đồng như xây cầu, dựng trường, làm đường, các công trình công cộng phục vụ dân sinh; bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, có tính giáo dục cao, tạo được hiệu ứng lan tỏa sâu rộng, mang lại hiệu quả tích cực trong công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn.

+ Được người: tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến; khơi dậy tinh thần, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc đóng góp sức lực, trí tuệ, nhiệt huyết cho quá trình phát triển của đất nước; đồng thời thể hiện sự sáng tạo, tính xung kích, dám nghĩ, dám làm của đoàn viên, thanh niên trong tham gia thực hiện công trình.

+ Được tổ chức: huy động được sự tham gia tích cực của đoàn viên, thanh niên, góp phần thực hiện thành công các phong trào, cuộc vận động; đồng thời nâng cao vị thế của tổ chức Đoàn tại trường; tổ chức được các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong triển khai công trình; xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng gắn với việc theo dõi, giúp đỡ, kết nạp đoàn viên mới, đề xuất đối tượng để Đảng xem xét kết nạp.

 

V. QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH THANH NIÊN

Bước 1: Nghiên cứu chọn công trình và xây dựng kế hoạch thực hiện

- Trên tình hình thực tế của cơ sở trong năm, cơ sở Đoàn nghiên cứu khả năng thực hiện của lực lượng tham gia, các điều kiện đảm bảo để thực hiện công trình, xác định rõ địa điểm, thời gian, mục đích và giá trị của công trình.

- Tiến hành tổ chức họp Chi đoàn hoặc Ban Chấp hành chi Đoàn thảo luận và thống nhất về nội dung thực hiện công trình, đồng thời báo cáo với Đoàn Khoa/Viện/Liên chi Đoàn; đối với Đoàn khoa, họp Ban Chấp hành Đoàn khoa thảo luận và thống nhất về nội dung thực hiện công trình, đồng thời báo cho cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị hoặc Đoàn trường để phối hợp với các bộ phận có liên quan hỗ trợ thực hiện công trình.

- Lên kế hoạch chi tiết tiến độ thực hiện công trình và ước tính thời gian nghiệm thu công trình.

- Phân công các cá nhân, bộ phận chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu để xây dựng kế hoạch một cách cụ thể, sát với tình hình thực tế.

- Hoàn thành kế hoạch tổ chức thực hiện.

Bước 2: Đăng ký thực hiện Công trình thanh niên

- Hoàn thành hồ sơ đăng ký thực hiện theo mẫu gồm có: Bản đăng ký công trình thanh niên, kế hoạch tổ chức thực hiện. Đoàn Khoa/Viện/Liên chi Đoàn có nhiệm vụ tổng hợp, làm công văn đăng ký thực hiện trình cấp ủy xác nhận tất cả các công trình của đơn vị bao gồm công trình của chi Đoàn cơ sở và công trình của Đoàn Khoa/Viện/Liên chi Đoàn và gửi về Đoàn trường tất cả các mẫu đơn đăng ký thực hiện công trình thanh niên.

- Nếu là công trình phối hợp cùng đơn vị khác thì phải tổ chức ký kết cùng lãnh đạo đơn vị đó.

- Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất cần thiết như vật tư, kinh phí, phương tiện, thiết bị và cơ chế thực hiện…

Bước 3: Tổ chức thực hiện

Đảm bảo công trình được thực hiện đúng tiến độ và đúng chất lượng đề ra.

Bước 4: Tổ chức nghiệm thu, công nhận và tổng kết bàn giao

- Báo cáo với lãnh đạo đơn vị và các bộ phận có liên quan kết quả thực hiện công trình, đề nghị nghiệm thu.

- Tổ chức phân phối các nguồn lợi từ công trình, tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm.

- Báo cáo, đánh giá kết quả gửi về Đoàn Khoa/Viện/Liên chi Đoàn đối với công trình thanh niên cấp chi Đoàn và gửi về Đoàn trường đối với công trình thanh niên cấp Đoàn Khoa/Viện/Liên chi Đoàn để đề nghị thẩm định và công nhận công trình. Đoàn Khoa/Viện/Liên chi Đoàn tổng hợp các công trình thanh niên của các chi Đoàn cơ sở và lập hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi lên cấp trường.

- Tổ chức tổng kết đánh giá, khen thưởng và bàn giao công trình.

 

VI. QUY TRÌNH BÌNH XÉT VÀ CÔNG NHẬN CÔNG TRÌNH THANH NIÊN

1. Thẩm quyền công nhận công trình thanh niên

- Đoàn Khoa/Viện/Liên chi Đoàn có thẩm quyền công nhận công trình thanh niên của các Chi Đoàn trực thuộc.

- Đoàn trường có thẩm quyền công nhận công trình thanh niên cấp Khoa/Viện/Liên chi Đoàn.

2. Quy trình công nhận các công trình thanh niên

Bước 1: Chi Đoàn và đoàn Khoa/Viện/Liên chi Đoàn lập hồ sơ đề nghị công nhận công trình thanh niên có xác nhận của cấp ủy và trình lên Đoàn cấp trên trực thuộc.

- Hồ sơ đề nghị công nhận bao gồm: Kế hoạch thực hiện công trình thanh niên, hợp đồng ký kết (nếu có), báo cáo quá trình và kết quả thực hiện, tài liệu minh chứng.

Bước 2: Đoàn cấp trên căn cứ hồ sơ đề nghị khen thưởng của cơ sở tiến hành kiểm tra, thẩm định các công trình thanh viên của cơ sở Đoàn trực thuộc.

Bước 3: Ban Thường vụ Đoàn cấp trên bình chọn công nhận công trình thanh niên của cở sở Đoàn trực thuộc và thông báo kết quả. Đối với công trình có quy mô lớn, có đầu tư kĩ lưỡng, Đoàn cấp trên xem xét, hướng dẫn Đoàn cơ sở lập hồ sơ nâng bậc công nhận công trình thanh niên.

3. Danh hiệu “Công trình thanh niên UEH tiêu biểu”

Đoàn Khoa/Viện/Liên chi Đoàn làm hồ sơ đề cử các công trình tiêu biểu tại đơn vị và gửi về Đoàn trường.

Hằng năm, Ban Thường vụ Đoàn trường tiến hành bình chọn danh hiệu “Công trình thanh niên UEH tiêu biểu” cho các công trình sáng tạo và mang lại giá trị thiết thực và khen thưởng trong đêm hội truyền thống Sức trẻ Kinh tế.

 

 Nơi nhận:

- BTV Đoàn trường;

- UBKT Đoàn trường;

- Các Đoàn Khoa/Viện/LCĐ;

- Website Đoàn – Hội trường;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

 

 

 

Quan Hán Xương

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Giáo dục - Tổ chức - Xây dựng
  TB V/v tổ chức Đại hội chi đoàn Khóa 43 – ĐHCQ (2017 – 2021)
  TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
  QĐ V/v công nhận kết quả Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành Đoàn khoa Lý luận chính trị Nhiệm kỳ XII (2017 – 2019)
  Cập nhật kết quả bình chọn Danh hiệu "Cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu nhất UEH 2016" tính đến thời điểm 10g00 ngày 19/04/2017
  Cập nhật kết quả bình chọn Danh hiệu "Cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu nhất UEH 2016" tính đến thời điểm 21g00 ngày 17/04/2017
  Cập nhật kết quả bình chọn Danh hiệu "Cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu nhất UEH 2016" tính đến thời điểm 9g30 ngày 17/04/2017
  Cập nhật kết quả bình chọn Danh hiệu "Cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu nhất UEH 2016" tính đến thời điểm 10g00 ngày 13/04/2017
  TB V/v thực hiện bình chọn trực tuyến danh hiệu “Cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu nhất UEH năm 2016”
  TB V/v tham gia Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017 do Trung ương Đoàn tổ chức
  Đề án tập huấn cán bộ Đoàn – Hội năm học 2017


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
 Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2017
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB Chương trình Học bổng “Điểm sáng tương...

Nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập. Ban Thư ký Hội Sinh viên trường thông báo Chương trình khuyến học “Điểm sáng tương lai”

TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền,...

Căn cứ Thông báo số 3226-TB/TĐTN-BTG của Ban Tuyên giáo Thành Đoàn ngày 08 tháng 09 năm 2017 về việc Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia cuộc thi “Thiết kế sản phẩm...   (Đã đọc:1172)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
TB Tổ chức chương trình “Chia tay cán bộ Đoàn – Hội Khóa 39 và chào đón cán bộ Đoàn THPT Khóa 43”
Danh sách Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017-2019)
TB V/v tuyển cộng tác viên tham gia Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 25/09/2017 đến ngày 01/10/2017
TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
TB Chương trình Học bổng “Điểm sáng tương lai” đợt 2 năm 2017
KH Chương trình “Bạn tôi - Người vượt khó”
QĐ Thành lập Ban tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
TB V/v mời Đoàn viên, Thanh niên tham gia tọa đàm “Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thực hiện Văn hóa UEH và các Quy tắc ứng xử trong UEH”
HD Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 9-10 năm 2017 Chủ đề: “Tuổi trẻ thành phố - Khát vọng và hành động”
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường