Trang chính
 
Tin tức » GD– TCXD Đoàn 22.09.2017 04:14
TB V/v thực hiện sơ kết công tác Đoàn – phong trào thanh niên và đánh giá hoàn thành nhiệm vụ cán bộ Đoàn – Hội Học kỳ đầu năm 2016
20.04.2016 15:19

- Căn cứ hướng dẫn số 111/HD-ĐHKT-ĐTN ngày19/11/2010 về đánh giá hoàn thành nhiệm vụ cán bộ Đoàn – Hội hằng năm;

- Căn cứ hướng dẫn số 115/HD-ĐHKT-ĐTN ngày 25/11/2010 về việc tổng kết Đoàn, phong trào thanh niên hằng năm;

- Căn cứ vào hướng dẫn số 120/HD-ĐHKT-ĐTN ngày 03/12/2010 về việc đánh giá rèn luyện đoàn viên hàng năm tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM;

- Căn cứ vào quyết định số 129/QĐ-ĐHKT-ĐTN ngày 06/12/2010 về việc ban hành quy định khen thưởng, cấp giấy chứng nhận trong phong trào Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số: 176-TB/ĐHKT-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2016

 

THÔNG BÁO

V/v thực hiện sơ kết công tác Đoàn – phong trào thanh niên

và đánh giá hoàn thành nhiệm vụ cán bộ Đoàn – Hội

Học kỳ đầu năm 2016

-----------------

- Căn cứ hướng dẫn số 111/HD-ĐHKT-ĐTN ngày19/11/2010 về đánh giá hoàn thành nhiệm vụ cán bộ Đoàn – Hội hằng năm;

- Căn cứ hướng dẫn số 115/HD-ĐHKT-ĐTN ngày 25/11/2010 về việc tổng kết Đoàn, phong trào thanh niên hằng năm;

- Căn cứ vào hướng dẫn số 120/HD-ĐHKT-ĐTN ngày 03/12/2010 về việc đánh giá rèn luyện đoàn viên hàng năm tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM;

- Căn cứ vào quyết định số 129/QĐ-ĐHKT-ĐTN ngày 06/12/2010 về việc ban hành quy định khen thưởng, cấp giấy chứng nhận trong phong trào Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

 

Nay Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các cơ sở Đoàn các nội dung liên quan như sau:

I. THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ

Từ tháng 12/2015 đến tháng 04/2016

 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn khoa/Viện/Liên chi đoàn và CLB/Đ/N trong học kỳ (theo hướng dẫn sơ kết, tổng kết hoạt động Đoàn hàng năm - Sổ tay Đoàn – Hội, mục XI, phần 1)

2. Đánh giá phân loại chi đoàn sơ bộ (theo hướng dẫn sơ kết, tổng kết hoạt động Đoàn hàng năm - Sổ tay Đoàn – Hội, mục XI, phần 1)

3. Đánh giá mức độ hoàn thành của cán bộ Đoàn – Hội trong học kỳ: Thực hiện theo hướng dẫn số 111 /HD-ĐHKT-ĐTN, ngày 19/11/2010 về việc đánh giá hoàn thành nhiệm vụ cán bộ Đoàn – Hội hằng năm. - Sổ tay Đoàn – Hội, mục X, phần 3

4. Triển khai kiểm tra rèn luyện nhận thức đoàn viên học kỳ đầu năm 2016: Xem chi tiết tại thông báo số 174-TB/ĐHKT-ĐTN của BTV Đoàn trường ban hành ngày 15/4/2016.

5. Triển khai đánh giá sinh hoạt chi đoàn của đoàn viên khóa 38, 39, 40 và 41 (theo hướng dẫn rèn luyện Đoàn viên - Sổ tay Đoàn – Hội, mục VIII, phần 3): Xem chi tiết tại thông báo số 165-TB/ĐHKT-ĐTN của BTV Đoàn trường ban hành ngày 04/4/2016.

6. Nộp dữ liệu cập nhật mã vạch phục vụ cho công tác đánh giá rèn luyện học kỳ đầu năm 2016: Xem chi tiết tại thông báo số 175-TB/ĐHKT-ĐTN của BTV Đoàn trường ban hành ngày 15/4/2016

7. Thực hiện công tác khen thưởng:

a. Các chỉ tiêu đề nghị khen thưởng:

STT

ĐƠN VỊ

Bằng khen TW Đoàn

Bằng khen Thành Đoàn

 

 

Cá nhân

Tập thể

Cá nhân

1

Các ban chuyên môn

1

-

2

2

Các CLB/Đ/N thuộc Đoàn trường

1

-

2

3

Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

1

2

3

4

Khoa Kế toán

1

2

3

5

Khoa Kinh tế

1

1

2

6

Khoa Quản trị

1

1

2

7

Khoa Tài chính công

1

1

2

8

Khoa Tài chính

1

1

2

9

Khoa Ngân hàng

1

1

2

10

Khoa Toán – Thống kê

1

1

1

11

Khoa Hệ thống thông tin kinh doanh

1

1

1

12

Khoa Lý luận chính trị

1

1

1

13

Khoa Luật

1

1

1

14

Viện Đào tạo quốc tế

1

1

1

15

Khoa Ngoại ngữ kinh tế

1

1

1

16

Liên chi đoàn Cán bộ, Viên chức

1

1

1

 

b. Hồ sơ đề nghị khen thưởng:

- Công văn đề nghị khen thưởng của Đoàn khoa/Viện/Liên chi đoàn có xác nhận của chi ủy – BCN, trưởng ban chuyên môn; riêng Liên chi đoàn Cán bộ, Viên chức ko cần xác nhận cấp ủy.

- Danh sách tập thể, cá nhân đề nghị theo từng hình thức khen thưởng, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, tóm tắt thành tích của từng cá nhân, đơn vị theo mẫu KT1.doc

- Gửi kèm báo cáo thành tích của mỗi tập thể và cá nhân đề nghị xét khen thưởng (báo cáo ngắn gọn, nêu cụ thể thành tích có số liệu minh họa) theo mẫu baocaothanhtichcanhan.docbaocaothanhtichtapthe.doc

Lưu ý:

- Đối với bảng tổng hợp danh sách đề nghị khen thưởng, cột “Tóm tắt thành tích”, đề nghị các đơn vị không chừa trống hoặc ghi nội dung “văn bản đính kèm”. Các đơn vị phải tóm tắt ngắn gọn, súc tích thành tích của đơn vị từ Tháng 05/2015 đến tháng 4/2016. Hồ sơ nào làm sai quy định ở cấp nào sẽ không được xét khen thưởng ở cấp đó.

- Đối với cá nhân đề xuất khen thưởng cấp TW Đoàn nộp 03 bản báo cáo thành tích cá nhân. Đối với tập thể và cá nhân đề xuất khen thưởng cấp Thành Đoàn nộp 02 bản báo cáo thành tích.

 

III. HỒ SƠ THỰC HIỆN

- Thực hiện theo hướng dẫn nộp hồ sơ nộp trong hướng dẫn sơ kết, tổng kết hoạt động Đoàn hàng năm – (Sổ tay Đoàn – Hội, mục XI, phần 1)

 

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- 15/4 – 19/4/2016: Đoàn trường triển khai đến các cơ sở Đoàn, CLB/Đội/Nhóm trực thuộc Đoàn trường;

- 20/4 – 24/4/2016: Các cơ sở Đoàn triển khai và hướng dẫn cho các chi đoàn trực thuộc;

- 16h00 ngày 21/4/2016: Hạn chót các đơn vị nộp dữ liệu cập nhật mã vạch qua email: mavach@ueh.edu.vn (Theo thông báo số 175-TB/ĐHKT-ĐTN của BTV Đoàn trường ban hành ngày 15/4/2016).

- Các cơ sở Đoàn – Hội, CLB/Đội/Nhóm trực thuộc Đoàn – Hội trường; Ban chuyên môn Đoàn – Hội trường, UBKT Đoàn trường, Ban Kiểm tra Hội Sinh viên trường họp đánh giá cán bộ và hoàn thành hồ sơ đánh giá mức độ hoàn thành của cán bộ Đoàn – Hội trong học kỳ:

+ 16h00 ngày 26/4/2016: Hạn chót các đơn vị hoàn thành đánh giá trên Drive.

+ 16g00 ngày 29/4/2016: Hạn chót các đơn vị nộp văn bản giấy cho văn phòng Đoàn trường B.109.

- 24/4 – 06/5/2016: Các cơ sở Đoàn thực hiện báo cáo tổng kết, họp ban chấp hành xét đề xuất khen thưởng các cấp;

- Trước 16g00 ngày 11/5/2016:

+ Các cơ sở Đoàn, CLB/Đội/Nhóm trực thuộc Đoàn trường, nộp tất cả hồ sơ tổng kết (trừ đánh giá mức độ hoàn thành của cán bộ và đánh giá sinh hoạt chi đoàn của đoàn viên Khóa 38, 39, 40 và 41) gồm:

·       Hồ sơ file qua email: bantochuc@ueh.edu.vndiemmynguyen0901@gmail.com;

·       Hồ sơ bằng văn bản giấy (trừ tk01) cho văn phòng Đoàn trường B.109 (nộp cho đồng chí Diễm My).

+ Các cơ sở Đoàn, CLB/Đội/Nhóm trực thuộc Đoàn trường; Ban chuyên môn Đoàn – Hội trường nộp hồ sơ khen thưởng gồm:

·       Hồ sơ file qua email: bantochuc@ueh.edu.vn và nhonmmlhc@gmail.com;

·       Hồ sơ bằng văn bản giấy cho văn phòng Đoàn trường B.109 (nộp cho đồng chí Thúc Nhơn).

- Trước 16g00 ngày 19/5/2016: Các cơ sở Đoàn nộp đánh giá sinh hoạt chi đoàn của đoàn viên khóa 38, 39, 40 và 41 theo thông báo số 165-TB/ĐHKT-ĐTN của BTV Đoàn trường ban hành ngày 04/4/2016.

Lưu ý: Các đơn vị chú ý nộp đầy đủ hồ sơ (tổng kết, khen thưởng, đánh giá cán bộ Đoàn - Hội) để đảm bảo tiến độ chung.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ đồng chí Huỳnh Thúc Nhơn – Thành viên Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn trường qua số điện thoại: 01644592858 hoặc email: nhonmmlhc@gmail.com

Trên đây những là nội dung quan trọng nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động Đoàn – phong trào thanh niên học kỳ đầu năm 2016, Ban Thường vụ Đoàn trường yêu cầu các cơ sở Đoàn – Hội nghiêm túc thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn theo tinh thần của thông báo này.

 

 

 

 

Nơi nhận:

- BTV Đoàn trường;

- BTK HSV trường;

- BTV Đoàn khoa/Viện/LCĐ;

- CLB/Đ/N trực thuộc Đoàn;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

 

 

(đã ký)

 

 

Quan Hán Xương

 

 

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Giáo dục - Tổ chức - Xây dựng
  TB V/v tổ chức Đại hội chi đoàn Khóa 43 – ĐHCQ (2017 – 2021)
  TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
  QĐ V/v công nhận kết quả Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành Đoàn khoa Lý luận chính trị Nhiệm kỳ XII (2017 – 2019)
  Cập nhật kết quả bình chọn Danh hiệu "Cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu nhất UEH 2016" tính đến thời điểm 10g00 ngày 19/04/2017
  Cập nhật kết quả bình chọn Danh hiệu "Cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu nhất UEH 2016" tính đến thời điểm 21g00 ngày 17/04/2017
  Cập nhật kết quả bình chọn Danh hiệu "Cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu nhất UEH 2016" tính đến thời điểm 9g30 ngày 17/04/2017
  Cập nhật kết quả bình chọn Danh hiệu "Cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu nhất UEH 2016" tính đến thời điểm 10g00 ngày 13/04/2017
  TB V/v thực hiện bình chọn trực tuyến danh hiệu “Cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu nhất UEH năm 2016”
  TB V/v tham gia Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017 do Trung ương Đoàn tổ chức
  Đề án tập huấn cán bộ Đoàn – Hội năm học 2017


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
 Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2017
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền,...

Căn cứ Thông báo số 3226-TB/TĐTN-BTG của Ban Tuyên giáo Thành Đoàn ngày 08 tháng 09 năm 2017 về việc Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia cuộc thi “Thiết kế sản phẩm...   (Đã đọc:1067)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 18/09/2017 đến ngày 24/09/2017
Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
TB V/v tổ chức Đại hội chi đoàn Khóa 43 – ĐHCQ (2017 – 2021)
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
QĐ V/v thành lập các chi hội khoá 43 và phân công quản lý
Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
TB V/v tổ chức Đại hội chi hội Khóa 43 - ĐHCQ
TB V/v tuyển cộng tác viên tham gia Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên
QĐ V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành thuộc Đoàn Viện Du lịch
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường