Trang chính
 
Tin tức » HT-NCKH-QHQT » Quy định NCKH SV 26.09.2017 07:06
Quy định về NCKH trong sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM
20.07.2010 08:38

Qui định về công tác NCKH trong sinh viên trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Trưởng phòng QLKH - HTQT, Quản lý Đào tạo - Công tác Sinh viên, Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức hành chính, các ông Trưởng khoa và Bí thư Đoàn Trường cùng tập thể sinh viên các khoa, các khóa, các hệ chịu trách nhiệm thi hành nghiêm túc qui định này

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH
----------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
-----------oOo-----------

 

QUY ĐỊNH

VỀ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (NCKH) TRONG SINH VIÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH


(Ban hành kèm theo quyết định số 090/QLKH ngày 27 tháng 04 năm 2000

của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh)


"Học đi đôi với hành, học tập phải kết hợp với nghiên cứu" là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp đào tạo. Trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, ở trường đại học không thể cung cấp được đầy đủ thông tin cho sinh viên mà chỉ có thể trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản chung và chuyên ngành, cung cấp cho sinh viên phương pháp khoa học để tiếp cận và giải quyết vấn đề khoa học và thực tiễn. Vì vậy, để có thể đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng học tập và năng lực nghiên cứu, sinh viên phải nỗ lực học tập đồng thời phải coi nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ chủ yếu.
 

Xuất phát từ yêu cầu thực tế đó, nhằm tạo ra cơ sở để triển khai, khuyến khích các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, trường Đại học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh ban hành “QUI ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG SINH VIÊN”, gồm những điều khoản chủ yếu sau:

 

 

 

I. NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG:

 

Điều 1: Đối tượng áp dụng

 

Đối tượng chủ yếu của quy định này là những cá nhân và tập thể sinh viên thuộc hệ chính qui tập trung dài hạn. Nhà trường khuyến khích sinh viên của tất cả các hệ khác tham gia nghiên cứu khoa học.

 

Điều 2: Mục tiêu

 

Mục tiêu hàng đầu của công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên là phục vụ trực tiếp cho quá trình học tập, trước hết là đi sâu nghiên cứu, làm sáng tỏ hơn về mặt khoa học đối với các môn học được thiết kế trong chương trình học.

 

Ngoài ra, qua nghiên cứu khoa học, cũng tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận những vấn đề của thực tiễn cuộc sống. Công tác nghiên cứu khoa học còn giúp cho sinh viên rèn luyện, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học; phát hiện và bồi dưỡng những tài năng trẻ trong nghiên cứu khoa học; xây dựng và đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên.

 

Điều 3: Nội dung công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên

 

- Nghiên cứu các chuyên đề lý luận nhằm hiểu sâu sắc hơn các vấn đề khoa học và đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước.

 

- Ứng dụng những kiến thức, phương pháp khoa học đã học được vào nghiên cứu phục vụ quản lý sản xuất và đổi mới kinh tế.

 

- Phối hợp với các cơ quan nghiên cứu trong và ngoài Trường thực hiện các hợp đồng nghiên cứu với các doanh nghiệp.

 

- Nghiên cứu các chuyên đề kinh tế ngành.

 

- Tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học, hội thi học thuật, câu lạc bộ khoa học sinh viên.

 

Điều 4: Các cấp độ của đề tài NCKH trong sinh viên

 

- Cấp bộ: Tập thể sinh viên, có giáo viên làm chủ nhiệm đề tài, có thể đăng ký các đề tài cấp Bộ hoặc tương đương cấp bộ để nghiên cứu.

 

+ Giải thưởng sinh viên NCKH cấp Bộ.

 

- Cấp thành phố: Tập thể sinh viên, có giáo viên làm chủ nhiệm đề tài, có thể đăng ký các đề tài cấp thành hoặc tương đương cấp thành để nghiên cứu.

 

+ Giải thưởng khoa học sinh viên - Euréka

 

- Cấp cơ sở: (cấp trường, cấp khoa và tương đương): các đề tài có phạm vi nghiên cứu phù hợp với sinh viên trong thời gian học tập. Loại đề tài này chỉ thực hiện trong thời gian từ 3 đến 6 tháng:

 

+ Các loại đề tài nhỏ có tầm mức 1 chuyên đề nâng cao, với thời gian thực hiện dưới 3 tháng.

 

+ Các đề tài hợp đồng nghiên cứu: loại đề tài này sinh viên hưởng thù lao trực tiếp từ hợp đồng. Trường chỉ xét hỗ trợ và khen thưởng nếu hội đủ những tiêu chuẩn cần thiết.

 

+ Những vấn đề nảy sinh trong các môn học.

 

Điều 5: Hình thành quỹ NCKH cho sinh viên bao gồm

 

- Trích 10% từ quỹ tự tạo, phần dành cho các hoạt động sinh viên đã được Đại hội Cán bộ công chức thông qua.

 

- Kinh phí của bộ phận hỗ trợ cho hoạt động NCKH của sinh viên.

 


II. NHỮNG QUI ĐỊNH CỤ THỂ:

 

Điều 6: Phân cấp tổ chức quản lý và triển khai công tác NCKH trong sinh viên.

 

1. Các khoa và bộ môn:

 

Các khoa và bộ môn chuyên ngành tạo điều kiện thuận lợi, cử giáo viên giúp đỡ sinh viên và tổ chức hoạt động NCKH. Tất cả các giáo viên trong trường có trách nhiệm: gợi mở những vấn đề, gợi ý hướng nghiên cứu, chủ trì hoặc hướng dẫn chuyên môn trong quá trình nghiên cứu.

 

2. Phòng Quản Lý Khoa Học - Hợp Tác Quốc Tế (QLKH – HTQT):

 

Là cơ quan chức năng chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra chính những hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, phòng quản lý khoa học và hợp tác quốc tế có những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

 

+ Thúc đẩy các khoa triển khai công tác NCKH trong sinh viên hàng năm.

 

+ Phối hợp cùng với Ban HT - NCKH của Đoàn trường tập hợp các đề tài đăng ký, sơ duyệt, trình Hiệu trưởng duyệt và chuẩn y danh mục đề tài.

 

+ Thực hiện chức năng quản lý nhà nước các hoạt động NCKH của sinh viên về: danh mục các đề tài, thời gian thực hiện, ký hợp đồng nghiên cứu, phối hợp với phòng Kế hoạch Tài chính giải quyết các thủ tục cấp kinh phí cho các đề tài.

 

+ Kiểm tra định kỳ tiến độ thực hiện các đề tài.

 

+ Làm thủ tục khen thưởng thành tích NCKH cho sinh viên.

 

3. Ban HT - NCKH của Đoàn trường:

 

Là cơ quan phối hợp với phòng QLKH - HTQT trong tổ chức NCKH của sinh viên, Ban HT - NCKH của Đoàn trường có trách nhiệm sau:

 

+ Thành lập bộ phận chuyên môn tổ chức phong trào NCKH thường xuyên cho sinh viên trong trường và quản lý các hoạt động NCKH của sinh viên.

 

+ Đề xuất các đề tài nghiên cứu hoặc trực tiếp nhận đăng ký NCKH của sinh viên thông qua khoa và bộ môn.

 

+ Phối hợp với phòng QLKH - HTQT sơ duyệt, chấp nhận đăng ký NCKH của sinh viên.

 

+ Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên việc thực hiện đề tài.

 

+ Đề xuất tổ chức nghiệm thu khi đề tài hoàn thành.

 

Điều 7: Tổ chức đăng ký NCKH cho sinh viên:

 

- Ban HT - NCKH Đoàn trường, sau khi thống nhất với các khoa và các bộ môn, trực tiếp nhận đăng ký NCKH của sinh viên theo tiến độ của các giải thưởng, tổng hợp thành danh mục đăng ký.

 

- Ban HT - NCKH Đoàn trường làm việc với phòng QLKH - HTQT về danh sách đề tài đăng ký.

 

- Sau khi có quyết định chuẩn y, Ban HT - NCKH Đoàn trường thông báo cho sinh viên để ký hợp đồng NCKH với phòng QLKH - HTQT.

 

Điều 8: Kiểm tra tiến độ thực hiện:

 

- Các chủ đề tài hàng tháng phải báo cáo các tiến độ thực hiện cho ban HT - NCKH Đoàn trường.

 

- Cuối mỗi học kỳ, phòng QLKH - HTQT sẽ cùng Ban chuyên môn Đoàn trường kiểm tra tiến độ thực hiện các đề tài.

 

- Sinh viên phải báo cáo các vấn đề phát sinh không thuộc thẩm quyền của khoa, bộ môn hoặc giáo viên hướng dẫn cho Ban HT

 

- NCKH Đoàn trường để xin ý kiến giải quyết của phòng QLKH - HTQT.

 

Điều 9: Tổ chức nghiệm thu đề tài:

 

- Sau khi đề tài hoàn thành, phòng QLKH - HTQT cùng với Ban HT - NCKH Đoàn trường sẽ phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức nghiệm thu.

 

- Phòng QLKH - HTQT trình Hiệu trưởng để thành lập Hội đồng nghiệm thu tùy theo cấp độ đề tài.

 

- Các tiêu thức để đánh giá nghiệm thu là:

 

+ Hình thức, kết cấu của đề tài.

 

+ Phương pháp luận, phương pháp khoa học trong nghiên cứu.

 

+ Qui mô, hàm lượng thông tin.

 

+ Tính thực tiễn, tính khả thi của đề tài.

 

Điều 10: Khen thưởng và kỷ luật:

 

1. Khen thưởng:

 

Quyền lợi lớn nhất đối với sinh viên tham gia nghiên cứu là làm sâu sắc hơn và có cơ hội ứng dụng những kiến thức vừa học được. Ngoài việc hưởng các quyền lợi vật chất theo hợp đồng nghiên cứu, các tập thể và cá nhân có thành tích nghiên cứu khoa học sẽ được khen thưởng theo các mức độ như sau:

 

1.1. Khen thưởng cấp Bộ:

 

Các đề tài đoạt giải cấp Bộ được khen thưởng bằng hình thức cộng thêm điểm vào điểm trung bình chung học tập của năm đang học:

 

Tổng số điểm cho 1 công trình:

 

- Giải nhất: 0.4 điểm

 

- Giải nhì: 0.3 điểm

 

- Giải ba: 0.2 điểm

 

- Giải Khuyên khích: 0.1 điểm

 

1.2. Khen thưởng đối với đề tài cấp Thành:

 

Các đề tài đoạt giải cấp Thành được khen thưởng bằng hình thức cộng thêm điểm vào điểm trung bình chung học tập của năm đang học:

 

Tổng số điểm cho 1 công trình:

 

- Giải nhất: 0.3 điểm

 

- Giải nhì: 0.2 điểm

 

- Giải ba: 0.1 điểm

 

- Giải Khuyên khích: 0.05 điểm

 

Điểm Trung bình chung học tập là căn cứ để xét cấp học bổng, xét chuyển tiếp vao bậc Cao học và các quyền lợi khác.

 

1.3. Khen thưởng đối với đề tài cấp cơ sở:

 

Các đề tài đoạt giải cấp cơ sở được khen thưởng bằng hình thức cộng thêm điểm vào điểm của môn học liên quan nhiều nhất đến đề tài:

 

Tổng số điểm cho 1 công trình:

 

- Giải nhất: 4 điểm

 

- Giải nhì: 3 điểm

 

- Giải ba: 2 điểm

 

- Giải Khuyên khích: 1 điểm

 

Các đề tài tập thể đoạt giải cấp cơ sở được khen thưởng bằng hình thức cộng thêm điểm vào điểm của môn học liên quan nhiều nhất đến đề tài cho mỗi thành viên:

 

Tổng số điểm cho 1 công trình:

 

- Giải nhất: 3 điểm

 

- Giải nhì: 2 điểm

 

- Giải ba: 1 điểm

 

- Giải Khuyên khích: 0.5 điểm

 

2. Kỷ luật:

 

Trên cơ sở các hợp đồng nghiên cứu đã được ký kết, nếu cá nhân và tập thể sinh viên nào không hoàn thành nhiệm vụ mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị kỷ luật theo qui chế hiện hành về ”khen thưởng và kỷ luật” đối với sinh viên.

 

Điều 11: Trách nhiệm và quyền lợi của giáo viên hướng dẫn

 

- Giảng viên, cán bộ nghiên cứu có trách nhiệm tham gia hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học

 

- Giáo viên được chọn sinh viên nghiên cứu khoa học và theo giáo viên cho đến ngày làm chuyên đề tốt nghiệp

 

- Hình thức khen thưởng:

 

+ Giáo viên hướng dẫn các đề tài đoạt giải các cấp được tính thêm giờ nghiên cứu khoa học là 20 giờ

 

+ Giáo viên hướng dẫn các đề tài đoạt giải được tính 0.5 điểm cho mỗi công trình

 

+ Giáo viên hướng dẫn các đề tài đoạt giải sẽ được khen thưởng theo từng chương trình cụ thể được sự thông qua của Ban Giám hiệu.

 

Điều 12: Điều khoản thi hành:

 

Qui định về công tác NCKH trong sinh viên trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Trưởng phòng QLKH - HTQT, Quản lý Đào tạo - Công tác Sinh viên, Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức hành chính, các ông Trưởng khoa và Bí thư Đoàn Trường cùng tập thể sinh viên các khoa, các khóa, các hệ chịu trách nhiệm thi hành nghiêm túc qui định này
 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

GS.TS NGUYỄN THANH TUYỀN

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Học tập - NCKH
  Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
  TB V/v Tuyển Cộng tác viên năm 2017 Ban Học tập – Nghiên cứu Khoa học – Quan hệ Quốc tế Đoàn trường
  KH Tổ chức hoạt động Chuyên đề “UEH500 và Chuyên đề Đạo văn” 2017
  KH Tổ chức Giải thưởng Đề tài môn học xuất sắc UEH500 năm 2017
  TB V/v tuyên truyền và giới thiệu tài năng - năng khiếu trẻ tham gia Quỹ Bảo trợ Tài năng trẻ thành phố năm 2017
  Khoa Quản trị - Chuỗi Bình luận Sự kiện Kinh tế 2017 - Chủ đề "Khởi nghiệp và Việc làm trong Thời đại Công nghiệp 4.0”
  KH Tổ chức chương trình “Liên hoan Khoa học Sinh viên UEH” năm 2017
  TB V/v Thu đề cương chi tiết tham gia giải thưởng “Nhà kinh tế trẻ UEH 2017”
  Đêm chung kết Sea to sea 2016
  Lễ phát động nghiên cứu khoa học sinh viên UEH 2017


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
 Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2017
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB Chương trình Học bổng “Điểm sáng tương...

Nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập. Ban Thư ký Hội Sinh viên trường thông báo Chương trình khuyến học “Điểm sáng tương lai”

TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền,...

Căn cứ Thông báo số 3226-TB/TĐTN-BTG của Ban Tuyên giáo Thành Đoàn ngày 08 tháng 09 năm 2017 về việc Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia cuộc thi “Thiết kế sản phẩm...   (Đã đọc:1172)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
TB Tổ chức chương trình “Chia tay cán bộ Đoàn – Hội Khóa 39 và chào đón cán bộ Đoàn THPT Khóa 43”
Danh sách Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017-2019)
TB V/v tuyển cộng tác viên tham gia Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 25/09/2017 đến ngày 01/10/2017
TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
TB Chương trình Học bổng “Điểm sáng tương lai” đợt 2 năm 2017
KH Chương trình “Bạn tôi - Người vượt khó”
QĐ Thành lập Ban tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
TB V/v mời Đoàn viên, Thanh niên tham gia tọa đàm “Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thực hiện Văn hóa UEH và các Quy tắc ứng xử trong UEH”
HD Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 9-10 năm 2017 Chủ đề: “Tuổi trẻ thành phố - Khát vọng và hành động”
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường