Trang chính
 
Tin tức » HT-NCKH-QHQT » Quy định NCKH SV 26.09.2017 07:06
Quy chế về NCKH của sinh viên trong các trường ĐH&CĐ
20.07.2010 08:26

Quy chế về NCKH của sinh viên trong các trường ĐH&CĐ

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
----------------------
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
-----------oOo-----------

 

(Trích) QUY CHẾ
VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG

(Ban hành kèm theo quyết định số 08/2000/ QĐ – BGD & ĐT

ngày 30 tháng 03 năm 2000 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
--------------------------------------

 

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1: Mục đích nghiên cứu khoa học
 

1. Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

 

2. Tiếp cận và vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học.

 

3. Giải quyết một số vấn đề của khoa học và thực tiễn.

 


Điều 2: Yêu cầu về nghiên cứu khoa học:

 

1. Phù hợp với khả năng và nguyện vọng của sinh viên.

 

2. Phù hợp với nội dung của chương trình đào tạo và một số đòi hỏi thực tiễn của xã hội.

 

3. Phù hợp với định hướng hoạt động khoa học và công nghệ của các trường đại học và cao đẳng (sau đây gọi tắt là cơ sở).

 

4. Không ảnh hưởng đến học tập chính khóa của sinh viên.
 

 

Điều 3: Nội dung và hình thức nghiên cứu khoa học:

 

1. Nghiên cứu những vấn đề thuộc lĩnh vực được đào tạo.

 

2. Tham gia triển khai áp dụng những tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, đời sống và an ninh quốc phòng.

 

3. Tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học, hội thi sáng tạo khoa học công nghệ tuổi trẻ, thông tin khoa học sinh viên.
 

 

CHƯƠNG II:
QUẢN LÝ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

 


Điều 4: Kế hoạch nghiên cứu khoa học của sinh viên:

 

Nghiên cứu khoa học của sinh viên là một phần của kế hoạch khoa học và công nghệ của cơ sở. Việc triển khai và quản lý nghiên cứu khoa học của sinh viên được thực hiện theo những quy định hiện hành về hoạt động khoa học và công nghệ.
 

 

Điều 5: Đề tài nghiên cứu khoa học:

 

1. Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên có thể là một phần của đề tài các cấp do các giảng viên, cán bộ nghiên cứu chủ trì hoặc là đề tài do sinh viên tự chọn.

 

2. Mỗi sinh viên hoặc một nhóm sinh viên thực hiện đề tài dưới sự hướng dẫn của các giảng viên, cán bộ nghiên cứu và nghiên cứu sinh.

 

3. Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên được thủ trưởng các cơ sở phê duyệt và tổ chức đánh giá.

 


Điều 6: Kinh phí nghiên cứu khoa học

 

Hằng năm, thủ trưởng các cơ sở quyết định dành 1 khoản kinh phí thích hợp để hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên. Kinh phí này được trích từ các nguồn sau:

 

1. Nguồn ngân sách nhà nước cấp cho các hoạt động khoa học và công nghệ.

 

2. Kinh phí đào tạo thường xuyên của cơ sở.

 

3. Kinh phí khác của cơ sở.

 

4. Nguồn tài trợ của các tổ chức, đoàn thể và cá nhân trong và ngoài nước.

 


Điều 7: Trách nhiệm của phòng (ban) khoa học của các cơ sở:

 

1. Đề xuất kế hoạch, nội dung, biện pháp tổ chức nghiên cứu khoa học hàng năm của sinh viên.

 

2. Chủ trì phối hợp với phòng (ban) đào tạo, phòng (ban) công tác chính trị – sinh viên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên và các tổ chức, đoàn thể khác trong công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên

 

3. Đề xuất các phương án ứng dụng kết quả công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên vào thực tiễn, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, và trong phạm vi cho phép của cơ sở.

 


Điều 8: Trách nhiệm của thủ trưởng cơ sở:

 

1. Xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế về nghiên cứu khoa học của sinh viên để phù hợp với mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo và điều kiện nghiên cứu khoa học của cơ sở.

 

2. Xem xét và lựa chọn các công trình đưa vào ứng dụng, các biện pháp triển khai và qui định cụ thể chế độ đãi ngộ đối với các tác giả cũng như những người đã đóng góp trong việc ứng dụng thành công kết quả công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên vào thực tiễn.

 


CHƯƠNG III:
TRÁCH NHIỆM, QUYỀN LỢI CỦA SINH VIÊN THAM GIA
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
 

 

Điều 9: Trách nhiệm của sinh viên:

 

1. Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học được giao theo kế hoạch động khoa học và công nghệ cơ sở.

 

2. Chấp hành các qui định hiện hành về hoạt động khoa học và công nghệ.

 

 

 

Điều 10: Quyền lợi của sinh viên:

 

1. Được tạo điều kiện sử dụng các thiết bị sẵn có của cơ sở để tiến hành nghiên cứu khoa học.

 

2. Kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên có thể được công bố trên các kỷ yếu, tập san, tạp chí, thông báo khoa học và các phương tiện thông tin khác.

 


Điều 11: Khuyến khích nghiên cứu khoa học của sinh viên:

 

1. Khuyến khích sinh viên (đặc biệt là sinh viên đạt kết quả học tập từ loại khá trở lên) tham gia nghiên cứu khoa học theo kế hoạch khoa học và công nghệ của cơ sở.

 

2. Các cơ sở tổ chức hội nghị nghiên cứu khoa học của sinh viên hằng năm ở các cấp để tổng kết và đánh giá kết quả các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, khen thưởng sinh viên và cán bộ hướng dẫn có thành tích.

 

3. Hàng năm,Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đánh giá, xét khen thưởng các công trình tham gia dự thi giải thưởng “ Sinh viên nghiên cứu khoa học “ và khen thưởng các cơ sở có thành tích cao trong phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên.

 

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo phân cấp cho thủ trưởng các cơ sở xem xét quyết định cộng thêm điểm vào điểm trung bình chung học tập của năm đang học cho các sinh viên có công trình đạt giải thưởng "sinh viên nghiên cứu khoa học" do Bộ tổ chức (trừ những sinh viên đã tốt nghiệp)

 

Tổng số điểm tối đa cho 1 công trình:

 

- Giải nhất: 0,4 điểm
- Giải nhì 0,3 điểm
- Giải ba 0,2 điểm
- Giải khuyến khích 0,1 điểm

 

Điểm trung bình chung học tập sẽ là căn cứ để xét cấp học bổng, xét chuyển tiếp vào bậc cao học và các quyền lợi khác.

 


Điều 12: Trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ hướng dẫn:

 

1. Giảng viên, cán bộ nghiên cứu có trách nhiệm tham gia hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học (hướng dẫn xây dựng mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu)

 

2. Thủ trưởng các cơ sở căn cứ vào kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên để tính thêm giờ nghiên cứu khoa học cho cán bộ hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học (số giờ tối đa cho 1 công trình là 20 giờ)

 


Điều 13: Xử lý vi phạm:

 

Trường hợp phát hiện thấy công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên thiếu trung thực, thủ trưởng các cơ sở tùy thuộc vào mức độ vi phạm để thi hành các hình thức kỷ luật khác nhau đối với tác giả của công trình.
 

 

CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 


Điều 14: Điều khoản thi hành:

 

Bản qui chế này được áp dụng cho các trường đại học, kể cả các học viện, các đại học Quốc gia, đại học Thái Nguyên, đại học Huế, đại học Đà Nẵng và các trường cao đẳng trong cả nước.


 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

(Đã ký)

 

NGUYỄN MINH HIỂN

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Học tập - NCKH
  Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
  TB V/v Tuyển Cộng tác viên năm 2017 Ban Học tập – Nghiên cứu Khoa học – Quan hệ Quốc tế Đoàn trường
  KH Tổ chức hoạt động Chuyên đề “UEH500 và Chuyên đề Đạo văn” 2017
  KH Tổ chức Giải thưởng Đề tài môn học xuất sắc UEH500 năm 2017
  TB V/v tuyên truyền và giới thiệu tài năng - năng khiếu trẻ tham gia Quỹ Bảo trợ Tài năng trẻ thành phố năm 2017
  Khoa Quản trị - Chuỗi Bình luận Sự kiện Kinh tế 2017 - Chủ đề "Khởi nghiệp và Việc làm trong Thời đại Công nghiệp 4.0”
  KH Tổ chức chương trình “Liên hoan Khoa học Sinh viên UEH” năm 2017
  TB V/v Thu đề cương chi tiết tham gia giải thưởng “Nhà kinh tế trẻ UEH 2017”
  Đêm chung kết Sea to sea 2016
  Lễ phát động nghiên cứu khoa học sinh viên UEH 2017


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
 Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2017
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB Chương trình Học bổng “Điểm sáng tương...

Nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập. Ban Thư ký Hội Sinh viên trường thông báo Chương trình khuyến học “Điểm sáng tương lai”

TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền,...

Căn cứ Thông báo số 3226-TB/TĐTN-BTG của Ban Tuyên giáo Thành Đoàn ngày 08 tháng 09 năm 2017 về việc Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia cuộc thi “Thiết kế sản phẩm...   (Đã đọc:1172)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
TB Tổ chức chương trình “Chia tay cán bộ Đoàn – Hội Khóa 39 và chào đón cán bộ Đoàn THPT Khóa 43”
Danh sách Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017-2019)
TB V/v tuyển cộng tác viên tham gia Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 25/09/2017 đến ngày 01/10/2017
TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
TB Chương trình Học bổng “Điểm sáng tương lai” đợt 2 năm 2017
KH Chương trình “Bạn tôi - Người vượt khó”
QĐ Thành lập Ban tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
TB V/v mời Đoàn viên, Thanh niên tham gia tọa đàm “Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thực hiện Văn hóa UEH và các Quy tắc ứng xử trong UEH”
HD Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 9-10 năm 2017 Chủ đề: “Tuổi trẻ thành phố - Khát vọng và hành động”
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường