Trang chính
 
Tin tức » HT-NCKH-QHQT » Góc Đại cương 24.09.2017 19:02
Cách tham khảo và trích dẫn bài viết khoa học
19.07.2010 09:38

Ở cuối bài viết, sang một trang mới, nên có một mục Danh mục tài liệu tham khảo tại đó chúng ta liệt kê tất cả các ấn phẩm đã được trích dẫn trong bài viết (Chú giải dưới trang viết không nên dùng thường xuyên, chú giải chỉ được sử dụng để bao gồm những thông tin và giải thích bổ sung không được liệt kê trong bài viết (ví dụ một kiểm chứng, nhận xét hoặc đánh giá)).

HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ CÁCH THAM KHẢO

VÀ TRÍCH DẪN MỘT BÀI VIẾT KHOA HỌC

CHO TẠP CHÍ QUẢN LÝ KINH TẾ

 

I. Giới thiệu

Cách thức đưa tham khảo đúng và chính xác giúp chúng ta tránh được việc đạo văn và đảm bảo rằng độc giả có thể tìm nguồn tư liệu dễ dàng và chính xác, bảo đảm tính kế thừa trong nghiên cứu và trung thực trong khoa học. Cách tham khảo cũng cung cấp những ý kiến ủng hộ cho luận điểm và kết luận cá nhân. Để viết một nghiên cứu khoa học tốt, chúng ta gần như luôn phải chỉ ra, tổng hợp và xây dựng trên ý tưởng của (những) người khác.

Nhiều người nghĩ rằng việc đưa tham khảo chỉ cần thiết khi sao chép (trích dẫn) những từ ngữ một cách trực tiếp. Việc hiểu sai này dẫn đến tình trạng đạo văn. Việc đưa tham khảo gồm 2 bộ phần cần phải xem xét, đó là:

        Danh mục tài liệu tham khảo

        Trích dẫn (trong bài viết)

Mối liên hệ giữa danh mục tài liệu tham khảo và trích dẫn là danh mục tài liệu tham khảo bao gồm toàn bộ các chi tiết về ấn phẩm mà chúng ta đã trích dẫn trong bài viết. Ghi trích dẫn chỉ bao gồm các ẩn phẩm đã được trích dẫn .

 

II. Cách viết phần Tài liệu tham khảo

Ở cuối bài viết, sang một trang mới, nên có một mục Danh mục tài liệu tham khảo tại đó chúng ta liệt kê tất cả các ấn phẩm đã được trích dẫn trong bài viết (Chú giải dưới trang viết không nên dùng thường xuyên, chú giải chỉ được sử dụng để bao gồm những thông tin và giải thích bổ sung không được liệt kê trong bài viết (ví dụ một kiểm chứng, nhận xét hoặc đánh giá)). Hình thức cơ bản đưa tham khảo một cuốn sách là:

Tên, họ  tác  giả (năm xuất bản), tiêu đề sách (in nghiêng), tên cơ quan/tổ chức, Nhà xuất bản, địa điểm xuất bản, thời gian (ngày tháng) xuất bản (xem phần sau).

 

Một số qui định đưa tham khảo

1. Danh mục tham khảo được sắp xếp theo thứ tự ABC.. của họ tác giá.

McCarty, A., chứ không phải Adam, M.

2. Tác giả viết sách một mình được đặt trước tác giả cùng tên viết cùng người khác, ví dụ như:

Kaufman, J.R. (1978)…

Kaufman, J.R. and Wrong, D.F. (l978)…

3. Mục tham khảo có cùng tên tác giả ở cùng thứ tự được sắp xếp tăng dần theo thời gian, ví dụ:

Kaufman, J.R. và Jones, K. (l977)…

Kaufman, J.R. và Jones, K. (l980)…

4. Khi trích dẫn hai hoặc nhiều tài liệu của một tác giả trong cùng một năm. Các chữ cái viết thường được đặt sau năm xuất bản. Các tài liệu được sắp xếp theo thứ tự abc..theo tên bài viết, ví dụ như:

Smith, A. (l983a), Aardvarks và Toadstools, ...

Smith, A. (l983b), Sustainable Agriculture, ...

5. Các tài liệu của các tác giả khác có họ tên giống nhau được sắp xếp theo thứ tự abc của tên viết tắt đầu tiên, ví dụ như:

Eliot, A.L. (l983)…

Eliot, G.E. (l980)…

6. Toàn bộ các tác giả của một tài liệu cần được liệt kê đầy đủ; không viết “cùng các tác giả khác” trong danh mục tham khảo

7. Các mục tham khảo được sắp thẳng hàng bên trái và được cách trống (ví dụ có mỗi một dòng trống ở giữa mỗi mục tham khảo – xem ví dụ dưới đây. Viết đầy đủ mỗi mục tham khảo, không sử dụng ------------để thay để một tên tác giả.

 

Cách viết cụ thể phần Tài liệu tham khảo:

1. Tài liệu nghiên cứu là báo chí:

Tiêu đề của bài báo được đặt trong dấu ngoặc đơn, và tiêu đề của tờ báo được in nghiêng. Phải đưa ra những số trang có bài viết tham khảo của tờ báo (ở phía cuối câu, đứng sau dấu phẩy). Tiêu đề tờ báo được viết bằng chữ in viết hoa (trừ những từ nhỏ “nối câu”), tên bài viết thì không giống vậy. Liệt kê tuyển tập và số báo, “công thức” chung là:

Họ, chữ cái đầu của tên. (Năm đăng bài), “Tên bài báo”, Tên Tờ Báo tuyển tập (số báo), số trang có bài viết tham khảo.

Ví dụ: 

Dowling, J.M. và Hiemenz, U. (1983), “Aid, savings, and growth in the Asian region”, Developing Economies 21(1), 3-13.

Edwards, S. (1993), “Openness, trade liberalisation, and growth in developing countries”, Journal of Economic Literature 31(3), 1358-1393.

2. Tài liệu nghiên cứu là sách

Letheridge, S. và Cannon, C.R. (eds) (l980), Bilingual Education: Teaching English as a Second Language, Praeger, New York.

((tên được viết bằng chữ in nghiêng), chỉ rõ tên nhà xuất bản, nơi xuất bản, thời gian xuất bản (ngày tháng).

3. Tài liệu nghiên cứu là các bài viết hoặc chương trong các sách (được viết trong các dấu “”)

Joel, L.A. (l990), “Changes in the hospital as a place of practice”, in McCloskey, J.C. and Grace, H.K. (eds), Current Issues in Nursing (3rd edn), The C.V. Mosby Company, Missouri, 28-46.

Đối với tài liệu lấy từ sách được tái bản (chỉ lần xuất bản)

Yura, H. và Walsh, M.B. (l983), The Nursing Process, Assessing, Planning, Implementing, Evaluation (4th edn), Appleton-Century-Crofts, Connecticut.

4. Tài liệu nghiên cứu là bài viết hội thảo

Anderson, J.C. (1987) “Current status of chorion villus biopsy”, Proceedings of the Fourth Congress of the Australian Perinatal Society, September 3-6 1986, Australian Perinatal Society, Brisbane, 190-196.

5. Tài liệu từ các nguồn khác

Trao đổi cá nhân

Mục này bao gồm thư từ, ghi nhớ, trao đổi điện thoại, phỏng vấn và các hình thức khác của giao tiếp mà không phải là những tài liệu được xuất bản. Đưa tên của người hội thoại và đưa những thông tin càng xác thực càng tốt, bao gồm cả tên công việc và tổ chức, ví dụ:

McCarty, A. (2004), Chief Economist, Mekong Economics, Personal Communication - Conversation, Hanoi, April 23.

Các tài liệu ẩn danh tác giả

Nếu thông tin về tác giả của tờ báo/tạp chí không rõ ràng, đưa tham khảo tên của ấn phẩm/ người xuất bản, v.v.

The Economist (2004), ‘…..

Phim ảnh hoặc băng video

Maas, J.B. (Producer) và Gluck, D.H. (Director) (l979), Deeper into Hypnosis (Film), Prentice-Hall, New Jersey.

Koenig, W. (Producer) và O'Donoghue, A. (Director) (l986), The Old Person's Friend (Video), The National Film Board of Canada, Canada. 

Băng ghi âm

Clark, K.B. (l976), Problems of Freedom and Behaviour Modification, Cassette Recording No. 7612, American Psychological Association, Washington D.C.

Những luận đề hoặc luận án (chưa được in thành ấn phẩm)

Bailey, T.O. (l976), The Relationship Between Income and Share Investment, Unpublished Master Thesis, Monash University, Melbourne

Những bài diễn thuyết không phải là ấn phẩm

Atkins, J.M. (l976), Foreigner Funding, Speech at the Rotary Club, Melbourne, April, 21.

Các tài liệu kỹ thuật

World Bank (1992), Viet Nam: Population, Health and Nutrition Sector Review, Report No. 102849-VN, East Asia and Pacific Regional Office, Washington, D.C., September.

Trang WEB

Áp dụng những quy tắc chung sau:

Tên tác giả (năm), tiêu đề bài viết, Công ty hoặc tổ chức (nếu khác với tác giả), (URL - địa chỉ trang web đầy đủ, ngày duyệt web)

Ví dụ:

World Bank (2002), World Development Indicators Online, [http://publications.worldbank.org/WDI/, accessed 17 July 2002].

DAC (2002), International Development Statistics Online, Development Assistance Committee, Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris, [http://www.oecd.org/htm/M00005000/M00005347.htm, accessed 20 April 2002].

Vietnam-Netherlands MDE Program (2004), Curriculum, [www.mde.edu.vn, accessed 22 April 2004].

 

Những nguồn tài liệu của Việt Nam hoặc không phải tài liệu tiếng Anh.

Đưa danh mục tham khảo của các ấn phẩm bằng tiếng Việt hoặc ngôn ngữ khác tiếng Anh sẽ áp dụng giống như liệt kê các ấn phầm bằng tiếng Anh (ví dụ: Tên (Năm), tên ấn phẩm, Nhà xuất bản, Địa điểm). Đưa tham khảo các ấn phẩm của Việt Nam bằng tiếng Việt (không dịch sang thứ tiếng khác). Liệt kê những tài liệu này trong cùng một danh mục tham khảo, coi như là ấn phẩm bằng tiếng Anh).

Tên tác giả Việt Nam không được viết tắt chữ đầu hoặc sắp xếp lại, chỉ viết đúng họ tên. Ví dụ:

Vũ Thiếu chứ không phải là Thieu, V. và Vu Hung Phuong chứ không phải Phuong, V.H. Chỉ viết Thieu, V. nếu đây là cách được viết tại ấn phẩm không phải tiếng Việt.

 III. Trích dẫn

Các trích dẫn là cần thiết khi:

IV.              Trích dẫn trực tiếp (sao chép) các từ ngữ của một tác giả:

Một đoạn trích dẫn là một bản sao giống đến từng từ ngữ của bài viết đã được xuất bản. Trích dẫn trực tiếp phải đặt trong ngoặc kép “….” Và kết thúc với một phần ghi trích dẫn. Việc ghi trích dẫn bao gồm trang số, ví dụ McCarty (1999, trang 6).

Nếu chúng ta sử dụng 5 đoạn sao chép giống từng từ ngữ của một nguồn tài liệu được xuất bản và không chỉ rõ đây là tài liệu trích dẫn, chúng ta đã đạo văn ngay cả khi chúng ta đưa ra nguồn tài liệu trong bài viết và/hoặc là trong danh mục tham khảo.

2. Viết lại câu (trích dẫn, tổng hợp gián tiếp hoặc viết lại câu bằng cách khác) các từ ngữ, ý tưởng của một tác giả hoặc những dữ kiện, số liệu do tác giả đó báo cáo.

Không cần dùng dấu ngoặc kép đối với những câu viết lại, nhưng cần thiết phải ghi trích dẫn cuối câu. Việc liệt kê số trang là không cần thiết khi viết lại câu, trừ trường hợp một sự kiện đặc thù hoặc một nhóm số liệu được báo cáo.

Kiểu ghi trích dẫn phổ biến trên thế giới bao gồm:

-          Họ tên của tác giả (Không bao gồm tên viết tắt của tác giả);

-          Năm xuất bản;

-          Các trang viết liên quan (chỉ yêu cầu đối với các trích dẫn có sự kiện đặc thù hoặc số liệu được báo cáo được nhắc đến), được viết dưới dạng p. đối với trích dẫn 1 trang hoặc pp. đối với trích dẫn nhiều trang.

Các định dạng sau được chấp nhận:

Clanchy và Ballard (l989, p. 1) cho rằng “as you will soon find out for yourself, essay writing is hard work”.

Essay writing may be considered as a task involving little time, but “essay writing is hard work – and it doesn’t get very much easier as you advance in your studies” (Clanchy và Ballard, l989, p. 1).

Không cần thiết phải viết đầy đủ tên tác giả hoặc tiêu đề của ấn phẩm trong bài viết.

 

Quy định trích dẫn

1. Cần đưa họ của tác giả và năm xuất bản, tách biệt bằng dấu phẩy tại phần thích hợp của bài viết, ví dụ như:

Trong một nghiên cứu về sự khác biệt dân tộc (Milgram, 1968), vấn đề…

2. Nơi tên của tác giả xuất hiện trong bài viết, thêm năm xuất bản trong dấu ngoặc đơn, sau tên tác giả.

Milgram (1968) chỉ ra trong nghiên cứu của mình rằng…..

3. Trích dẫn với hai hoặc ba tác giả, luôn trích dẫn toàn bộ các tên trong bài viết, ví dụ:

(Amidon và Carey, 1972) hoặc là Amidon và Carey (1972)

4. Những trích dẫn có hơn 3 tác giả : viết tên của tác giả đầu tiên và thêm từ ‘cùng các cộng sự (et al) sau đó, ví dụ như :

Farley et al. (1972) cho rằng…. hoặc (Farley et al., 1972)

5. Nếu cần phải trích dẫn số trang (của một trích dẫn hoặc một sự kiện đặc thù hoặc dữ liệu), sử dụng một dấu phẩy giữa năm và số trang, ví dụ (McCarty, 2003, p.122).

6. Sử dụng một dấu chấm phẩy giữa nhiều các trích dẫn, ví dụ:

Clanchy and Ballard, 1991, p.122; Anderson và Poole, 1994, pp.101-108)

7. Để trích dẫn nhiều tài liệu của cùng một tác giả thì sắp xếp theo thứ tự thời gian của tác phẩm, ví dụ như:

Anderson và Poole (1978, 1986, 1994) đã không giải thích được…..

8. Khi nhắc đến các tác giả có cùng một họ tên, chữ cái đầu tiên của tên được liệt kê cùng ngay cả khi thời gian xuất bản các ấn phẩm không giống nhau, ví dụ:

(K.Smith, 1983) và (L.Smith, 1875)

9. Tham khảo lần 2 – Khi một tác giả nào nói đến tài liệu của một tác giả khác nào đó và không tìm thấy nguồn tài liệu. Chúng ta chỉ trích dẫn nguồn chính và nguồn tài liệu mà chúng ta đã đọc, chẳng hạn (McCarty, 2002, cited in Ballard, 2003). Nếu có thể nên tránh sử dụng tham khảo lần 2 trong cả tham khảo tại bài viết và trong danh mục tham khảo.

10. Nguồn của các bảng biểu và đồ thị - viết dưới bảng, viết:

Nguồn: Tác giả (Năm, trang), ví dụ:

McCarty (2004, pp.2-3)

Ghi chú những đặc tính kiểu loại bảng biểu, không có những đường thẳng đứng, luôn bao gồm một tiêu đề v.v…

11. Trích dẫn các tài liệu tiếng Việt: Nếu các ấn phẩm bằng tiếng Việt được nhắc tới, tên của tác giả Việt Nam được viết đầy đủ, ví dụ như Vũ Thiếu Kỳ (2004).

IV. Ví dụ về bài viết có trích dẫn tham khảo

Dưới đây là một minh hoạ về việc trích dẫn đúng và toàn bộ danh mục tài liệu tham khảo cho đoạn viết này.

Mô hình tăng trưởng được sử dụng trong tài liệu này được xây dựng từ hàm sản xuất của trường phái Tân cổ điển, đã được Feder (1982) và các cộng sự sử dụng. Ước lượng mô hình được thực hiện dùng số liệu theo chuỗi thời gian hàng năm. Các số liệu ODA thuần được lấy từ Uỷ ban Hỗ trợ phát triển và Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (DAC, 2002). Các số liệu khác được thu thập từ Cơ sở dữ liệu Các chỉ số Phát triển Thế giới của Ngân hàng Thế giới (World bank, 2002). Những nguồn số liệu này là đáng tin cậy và đã được sử dụng trong các nghiên cứu trước đây (chẳng hạn, xem Mbaku  (1993)).

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Học tập - NCKH
  Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
  TB V/v Tuyển Cộng tác viên năm 2017 Ban Học tập – Nghiên cứu Khoa học – Quan hệ Quốc tế Đoàn trường
  KH Tổ chức hoạt động Chuyên đề “UEH500 và Chuyên đề Đạo văn” 2017
  KH Tổ chức Giải thưởng Đề tài môn học xuất sắc UEH500 năm 2017
  TB V/v tuyên truyền và giới thiệu tài năng - năng khiếu trẻ tham gia Quỹ Bảo trợ Tài năng trẻ thành phố năm 2017
  Khoa Quản trị - Chuỗi Bình luận Sự kiện Kinh tế 2017 - Chủ đề "Khởi nghiệp và Việc làm trong Thời đại Công nghiệp 4.0”
  KH Tổ chức chương trình “Liên hoan Khoa học Sinh viên UEH” năm 2017
  TB V/v Thu đề cương chi tiết tham gia giải thưởng “Nhà kinh tế trẻ UEH 2017”
  Đêm chung kết Sea to sea 2016
  Lễ phát động nghiên cứu khoa học sinh viên UEH 2017


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
 Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2017
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền,...

Căn cứ Thông báo số 3226-TB/TĐTN-BTG của Ban Tuyên giáo Thành Đoàn ngày 08 tháng 09 năm 2017 về việc Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia cuộc thi “Thiết kế sản phẩm...   (Đã đọc:1142)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
QĐ V/v thành lập các chi hội khoá 43 và phân công quản lý
TB V/v tổ chức Đại hội chi hội Khóa 43 - ĐHCQ
TB Tổ chức chương trình “Chia tay cán bộ Đoàn – Hội Khóa 39 và chào đón cán bộ Đoàn THPT Khóa 43”
Danh sách Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017-2019)
TB V/v tuyển cộng tác viên tham gia Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên
TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
QĐ Thành lập Ban tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
KH Chương trình “Bạn tôi - Người vượt khó”
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 25/09/2017 đến ngày 01/10/2017
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường