Trang chính
 
Tin tức » GD– TCXD Đoàn » Làm theo lời Bác 26.09.2017 19:42
KH cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
18.07.2010 23:22

Việc tiến hành triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là hoạt động chính trị tư tưởng quan trọng, là tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng hàng năm, nhà trường yêu cầu các đơn vị cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tìm, chọn các nội dung, hình thức tổ chức phù hợp, sinh động để đạt hiệu quả thiết thực.

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CUỘC VẬN ĐỘNG

“HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”

TRONG NĂM HỌC 2009 – 2010 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

Tải các mẫu đăng ký trong kế hoạch

Tải bản kế hoạch

Năm học 2009 - 2010, trên tinh thần phát huy những thành tích đã đạt được trong năm học 2008 - 2009 và hai năm thực hiện cuộc vận động:  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 2516/CT-BGDĐT, trường Đại học Kinh tế TP.HCM tiếp tục triển khai rộng rãi cuộc vận động trong toàn thể cán bộ công chức (CBCC), giảng viên (GV) và sinh viên (SV). Trọng tâm của cuộc vận động là tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, đẩy lùi các hoạt động tiêu cực, xây dựng nếp sống mình vì mọi người, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học và góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

Đặc biệt trong năm học 2009 - 2010, cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải gắn liền với các phong trào thi đua của tập thể và cá nhân lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trên tinh thần đó, các hình thức tổ chức và biện pháp thực hiện cuộc vận động phải đi vào thực chất, không phô trương hình thức và cần phải có các chỉ tiêu cụ thể để mỗi tập thể, cá nhân đăng ký phấn đấu. Do vậy, nhà trường xác định các nội dung cụ thể của cuộc vận động năm học 2009 – 2010 và các năm tiếp theo như sau:

 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc vận động trong GV-CBCC và SV, đưa nội dung cuộc vận động đi vào chiều sâu:

                - Từ nay đến hết năm 2009, nhân kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động với các nội dung đã thực hiện tốt trong năm học 2008 – 2009 như: thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu, cải tiến và nâng cao hiệu quả công việc… đồng thời nhấn mạnh nội dung trọng tâm của chủ đề năm học 2009 – 2010 là: “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.

                - Thông qua các kênh thông tin tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về các nội dung cuộc vận động, hàng tháng giới thiệu, tuyên truyền một tấm gương làm theo đạo đức Hồ Chí Minh trên website và bản tin nội bộ như: thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần phục vụ nhân dân, gương mẫu trong giảng dạy và học tập, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, bệnh thành tích.

 

2. Tiếp tục giáo dục nâng cao nhận thức về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và nâng cao hiệu quả cuộc vận động tại các đơn vị:

- Tăng cường vai trò của các cấp ủy, trưởng các đơn vị trong việc triển khai cuộc vận động tại đơn vị trực thuộc của mình.

- Các chi bộ, các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên) tổ chức nghiên cứu, quán triệt nội dung “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ.

                - Mỗi đơn vị lựa chọn những việc làm cụ thể, thiết thực và phù hợp với đặc điểm của mình để đăng ký “Công trình làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện.

- Để cuộc vận động đi vào chiều sâu, mỗi GV-CBCC tự tìm cho mình một bài học sâu sắc về đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống. Trên cơ sở đó, mỗi GV-CBCC đăng ký nội dung thực hiện cuộc vận động và nộp bản đăng ký cho trưởng đơn vị (theo mẫu).   

                - Vào tháng 12/2009 và tháng 5/2010, các đơn vị tiến hành bình chọn và tuyên dương các cá nhân, tập thể điển hình thực hiện tốt cuộc vận động trong học kỳ.

 

3. Lồng ghép triển khai cuộc vận động với các phong trào thi đua khác trong phạm vi nhà trường:

Hiện nay trong phạm vi toàn Ngành đang tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 56 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ năm học 2008 - 2009, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đối với giáo dục và đào tạo. Trên tinh thần đó, việc tổ chức triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” phải được gắn liền với nội dung đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập, với cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” và các phong trào thi đua khác để cho phong trào không chỉ có ý nghĩa tuyên truyền giáo dục mà còn có sức thu hút sự tham gia rộng rãi của cán bộ giảng viên, sinh viên theo tinh thần tự giác, cụ thể:

 - Trong năm 2009, trên cơ sở các phong trào chung của Ngành, nhà trường tiếp tục phát động ba chủ đề lớn gắn với các phong trào thi đua trong toàn trường là:

+ Đối với khối GV ở các khoa đào tạo, ban chuyên môn: phát động cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ”.

+ Đối với khối CBCC ở các đơn vị: phát động cuộc vận động “Mỗi cán bộ công chức là tấm gương đạo đức trong công việc, quan hệ tốt với quần chúng, đúng mực với sinh viên, thực hành tiết kiệm và không ngừng học tập để nâng cao trình độ nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu công tác với chất lượng ngày càng cao”.

+ Đối với khối SV: Tiếp tục thực hiện phong trào “Sinh viên 3 tốt” kết hợp với  cuộc vận động “Sinh viên gương mẫu thực hiện chấp hành nghiêm túc luật giao thông”.

- Tổ chức học tập chuyên đề: “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” và “Di chúc của Bác Hồ” cho toàn thể GV-CBCC và SV đại học chính quy.

- Tiếp tục triển khai phong trào “Sinh viên làm theo lời Bác” và Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 10.

- Trong giảng dạy, để kịp thời triển khai cuộc vận động đối với sinh viên, đặc biệt là sinh viên năm thứ nhất, khóa 35 (năm học 2009 - 2010), nhà trường sẽ giảng dạy môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên vào học kỳ một năm thứ nhất.

4. Tổ chức thực hiện:

4.1     Công tác tổ chức:

-         Ban Tuyên huấn Đảng ủy trường:có trách nhiệm chỉ đạo Chi ủy phối hợp với lãnh đạo đơn vị xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại đơn vị mình. 

-         Các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên): căn cứ vào nội dung kế hoạch của trường, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện. 

-         Phòng Công tác Chính trị:

+ Đầu mối, thường trực Ban tổ chức cuộc vận động. 

+ Có trách nhiệm: tuyên truyền, thông tin trên website và bản tin nội bộ; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động tại các đơn vị và thực hiện báo cáo sơ kết, tổng kết. 

-         Các khoa, phòng, ban, đơn vị thuộc trường: căn cứ vào nội dung kế hoạch của trường, Trưởng đơn vị có trách nhiệm thực hiện các công việc sau: 

+ Đăng ký “Công trình làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (Mẫu 1) và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện.

+ Triển khai cho GV-CBCC đăng ký một việc làm cụ thể thực hiện cuộc vận động. (Mẫu 2)

+ Cuối mỗi học kỳ, tiến hành sơ kết, bình chọn cá nhân điển hình và báo cáo kết quả về cho thường trực Ban tổ chức (qua phòng Công tác Chính trị).

4.2     Tiến độ thực hiện:

- 22/6 – 24/7/2009:                               + Các đơn vị tổ chức họp phổ biến và triển khai cho toàn thể GV-CBCC và SV của đơn vị.

+ Các đơn vị đăng ký “Công trình làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện.

+ Chương trình, kế hoạch thực hiện, bản đăng ký của đơn vị (Mẫu 1) và bảng tổng hợp danh sách đăng ký của GV-CBCC (Mẫu 3) gửi về cho thường trực Ban tổ chức (thông qua phòng Công tác Chính trị).

- Tháng 8,9,10,11,12/2009:Tổ chức thực hiện cuộc vận động trong toàn trường.

- 16/12 – 25/12/2009:                         Các đơn vị tổ chức sơ kết và báo cáo kết quả về cho thường trực Ban tổ chức (thông qua phòng Công tác Chính trị).

- 26/12 – 31/12/2009:                         Trường tổ chức sơ kết và báo cáo kết quả cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy khối các trường ĐH-CĐ-TCCN TP.HCM.

- Tháng 01,02,3,4/2010:    Tổ chức thực hiện cuộc vận động trong toàn trường.

- 26/4 – 07/5/2010:                              Các đơn vị tổ chức tổng kết và báo cáo kết quả về cho thường trực Ban tổ chức (thông qua phòng Công tác Chính trị).

-19/5/2010:                                           Trường tổ chức tổng kết, khen thưởng và báo cáo kết quả cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy khối các trường ĐH-CĐ-TCCN TP.HCM.

Việc tiến hành triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là hoạt động chính trị tư tưởng quan trọng, là tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng hàng năm, nhà trường yêu cầu các đơn vị cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tìm, chọn các nội dung, hình thức tổ chức phù hợp, sinh động để đạt hiệu quả thiết thực.

                Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị được diễn ra từ năm 2006 – 2011, nhà trường tin tưởng rằng kết quả thực hiện trong 2 năm qua của cuộc vận động, cùng với các họat động chính trị, tư tưởng thường xuyên ở các đơn vị sẽ trở thành phong trào thi đua rộng khắp trong phạm vi nhà trường. Thông qua cuộc vận động, tạo sự chuyển biến cơ bản về ý thức đạo đức, tu dưỡng rèn luyện, sửa đổi lề lối làm việc theo tư tưởng về đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn thể GV-CBCC và SV để phấn đấu dạy tốt, học tốt vì chất  lượng đào tạo ngày càng cao của nhà trường. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì chưa rõ, đề nghị các đơn vị liên hệ trực tiếp phòng Công tác Chính trị (điện thoại 08.38294242, email: thienduy@ueh.edu.vn Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ).

 

Nơi nhận:                                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

- Vụ CTHSSV – Bộ GDĐT (để báo cáo);

- Đảng ủy khối ĐH-CĐ-TCCN TPHCM (để báo cáo);

- Các phó hiệu trưởng;

- Các đơn vị thuộc trường;

- Văn phòng Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN – Hội SV;

- Các thành viên BCĐ, BTC;

- Lưu: VT,CTCT.                                                                                                                            Phạm Văn Năng

                                                                                                                                (Trưởng ban chỉ đạo cuộc vận động)

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Giáo dục - Tổ chức - Xây dựng
  TB V/v tổ chức Đại hội chi đoàn Khóa 43 – ĐHCQ (2017 – 2021)
  TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
  QĐ V/v công nhận kết quả Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành Đoàn khoa Lý luận chính trị Nhiệm kỳ XII (2017 – 2019)
  Cập nhật kết quả bình chọn Danh hiệu "Cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu nhất UEH 2016" tính đến thời điểm 10g00 ngày 19/04/2017
  Cập nhật kết quả bình chọn Danh hiệu "Cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu nhất UEH 2016" tính đến thời điểm 21g00 ngày 17/04/2017
  Cập nhật kết quả bình chọn Danh hiệu "Cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu nhất UEH 2016" tính đến thời điểm 9g30 ngày 17/04/2017
  Cập nhật kết quả bình chọn Danh hiệu "Cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu nhất UEH 2016" tính đến thời điểm 10g00 ngày 13/04/2017
  TB V/v thực hiện bình chọn trực tuyến danh hiệu “Cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu nhất UEH năm 2016”
  TB V/v tham gia Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017 do Trung ương Đoàn tổ chức
  Đề án tập huấn cán bộ Đoàn – Hội năm học 2017


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
 Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2017
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB Chương trình Học bổng “Điểm sáng tương...

Nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập. Ban Thư ký Hội Sinh viên trường thông báo Chương trình khuyến học “Điểm sáng tương lai”

TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền,...

Căn cứ Thông báo số 3226-TB/TĐTN-BTG của Ban Tuyên giáo Thành Đoàn ngày 08 tháng 09 năm 2017 về việc Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia cuộc thi “Thiết kế sản phẩm...   (Đã đọc:1182)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
TB Chương trình Học bổng “Điểm sáng tương lai” đợt 2 năm 2017
Danh sách Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017-2019)
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 25/09/2017 đến ngày 01/10/2017
TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
KH Chương trình “Bạn tôi - Người vượt khó”
QĐ Thành lập Ban tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
TB V/v mời Đoàn viên, Thanh niên tham gia tọa đàm “Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thực hiện Văn hóa UEH và các Quy tắc ứng xử trong UEH”
HD Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 9-10 năm 2017 Chủ đề: “Tuổi trẻ thành phố - Khát vọng và hành động”
Thực tập sinh tiềm năng - Công ty Bảo Việt Nhân thọ
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường