Trang chính
 
Tin tức » Văn bản Đoàn-Hội » Hệ thống văn bản 23.09.2017 18:03
TB thực hiện sơ kết công tác Đoàn – phong trào thanh niên và đánh giá hoàn thành nhiệm vụ cán bộ Đoàn – Hội đợt 1 - Học kỳ đầu năm 2012.
25.04.2012 22:25

Nay Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các Đoàn cơ sở các nội dung liên quan đến việc thực hiện sơ kết công tác Đoàn – phong trào thanh niên và đánh giá hoàn thành nhiệm vụ cán bộ Đoàn – Hội đợt 1: Học kỳ đầu năm 2012.

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP.HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

                            ---------------

                   Số: 28/TB-ĐHKT-ĐTN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2012

 

THÔNG BÁO

V/v thực hiện sơ kết công tác Đoàn – phong trào thanh niên

và đánh giá hoàn thành nhiệm vụ cán bộ Đoàn – Hội

Đợt 1: Học kỳ đầu năm 2012.

------------

 

- Căn cứ hướng dẫn số 111 / HD-ĐHKT-ĐTN ngày19/11./2010 về đánh giá hoàn thành nhiệm vụ cán bộ Đoàn – Hội hằng năm;

- Căn cứ hướng dẫn số 115 /HD-ĐHKT-ĐTN ngày 25/11./2010 về việc tổng kết Đoàn, phong trào thanh niên hằng năm;

- Căn cứ vào hướng dẫn số 120/ HD-ĐHKT-ĐTN ngày 03/12./2010 về việc đánh giá rèn luyện đoàn viên hàng năm tại trường Đại học Kinh Tế TP.HCM;

- Căn cứ vào quyết định số 129/ QĐ-ĐHKT-ĐTN ngày 06/12./2010 về việc ban hành quy định khen thưởng, cấp giấy chứng nhận trong phong trào Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trường Đại học Kinh Tế TP.HCM.

 

Nay Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các Đoàn cơ sở các nội dung liên quan như sau:

I. THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ

- Từ 12/2011 đến 05/2012

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Triển khai đánh giá trực tuyến nhận thức của Đoàn viên trong chương trình rèn luyện Đoàn viên:  Thông báo cho tất cả Đoàn viên của chi đoàn trực thuộc truy cập trang website Đoàn – Hội trường (www.youth.ueh.edu.vn) từ ngày 30/4/2012 đến 24g00 ngày 25/5/2012 để thực hiện kiểm tra nhận thức của Đoàn viên. (Xem hướng dẫn rèn luyện Đoàn viên và hướng dẫn làm đánh giá nhận thức trực tuyến – Sổ tay Đoàn – Hội, mục VIII, phần 4 ).

2. Triển khai đánh giá sinh hoạt chi đoàn của Đoàn viên (theo hướng dẫn rèn luyện Đoàn viên - Sổ tay Đoàn – Hội, mục VIII, phần 3 )

3. Đánh giá phân loại chi đoàn sơ bộ (theo hướng dẫn sơ kết, tổng kết hoạt động Đoàn hàng năm - Sổ tay Đoàn – Hội, mục IX, phần 1 )

4. Báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn khoa trong học kỳ (theo hướng dẫn sơ kết, tổng kết hoạt động Đoàn hàng năm - Sổ tay Đoàn – Hội, mục IX, phần 1 )

5. Đánh giá mức độ hoàn thành của cán bộ Đoàn – Hội trong học kỳ: Thực hiện theo hướng dẫn số 111 /HD-ĐHKT-ĐTN, ngày 19 tháng 11 năm 2010 về việc đánh giá hoàn thành nhiệm vụ cán bộ Đoàn – Hội hàng. - Sổ tay Đoàn – Hội, mục X, phần 2

6. Thực hiện công tác khen thưởng:

a. Các chỉ tiêu đề nghị khen thưởng :

STT

ĐƠN VỊ

Giấy khen TW Đoàn

Giấy khen Thành Đoàn

 

 

Cá nhân

Tập thể

Cá nhân

1

Các ban chuyên môn

1

-

2

2

Các CLB/Đ/N thuộc ĐT

1

-

2

3

KTPT

1

1

2

4

QTKD

1

1

2

5

TMDL.M

1

1

2

6

TCNN

1

1

2

7

TCDN

1

1

2

8

NH

1

1

2

9

KTKT

1

2

3

10

TTK

1

1

1

11

THQL

1

1

1

12

LLCT

1

1

1

13

LKT

1

1

1

b. Hồ sơ đề nghị khen thưởng:

- Công văn đề nghị khen thưởng của Đoàn khoa (có xác nhận của chi ủy – BCN khoa), Ban chuyên môn, UBKT Đoàn trường.

- Danh sách tập thể, cá nhân đề nghị theo từng hình thức khen thưởng, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, tóm tắt thành tích của từng cá nhân, đơn vị theo mẫu KT1.doc (theo hướng về công tác khen thưởng trong hoạt động Đoàn - Hội và phong trào SV trường.- Sổ tay Đoàn – Hội, mục X, phần 1 )

- Gửi kèm báo cáo thành tích của mỗi tập thể và cá nhân đề nghị xét khen thưởng (báo cáo ngắn gọn, nêu cụ thể thành tích có số liệu minh họa) theo mẫu baocaothanhtichca nhan.docbaocaothanhtichtapthe.doc (theo hướng về công tác khen thưởng trong hoạt động Đoàn - Hội và phong trào SV trường.- Sổ tay Đoàn – Hội, mục X, phần 1 )

Lưu ý:

- Đối với bảng tổng hợp danh sách đề nghị khen thưởng, cột “Tóm tắt thành tích”, đề nghị các đơn vị không chừa trống hoặc ghi nội dung “văn bản đính kèm”. Các đơn vị phải tóm tắt ngắn gọn, súc tích thành tích của đơn vị từ t6/2011 đến t5/2012. Hồ sơ nào làm sai quy định ở cấp nào sẽ không được xét khen thưởng ở cấp đó.

- Đối với cá nhân đề xuất khen thưởng cấp TW Đoàn nộp 3 bản báo cáo thành tích cá nhân. Đối với tập thể và cá nhân đề xuất khen thưởng cấp Thành Đoàn nộp 2 bản báo cáo thành tích.

III. HỒ SƠ THỰC HIỆN

- Thực hiện theo hướng dẫn nộp hồ sơ nộp trong hướng dẫn sơ kết, tổng kết hoạt động Đoàn hàng năm - Sổ tay Đoàn – Hội, mục IX, phần 1 )

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- 24/04: Đoàn trường triển khai đến các Đoàn khoa, CLB/Đội/Nhóm trực thuộc Đoàn trường.

- 24/04 – 02/05/2012: Đoàn khoa triển khai và hướng dẫn cho các chi đoàn trực thuộc.

- 02/05 – 19/05/2012: Đoàn khoa thực hiện báo cáo tổng kết và đánh giá cán bộ.

- Trước 16g00 ngày 15/05/2012: Đoàn khoa, CLB/Đội/Nhóm trực thuộc Đoàn trường, nộp hồ sơ tổng kết, hồ sơ đánh giá Đoàn viên, hồ sơ khen thưởng qua email: youth@ueh.edu.vn ; lythungan@gmail.combằng văn bản giấy (trừ báo cáo số liệu TK01,mẫu đánh giá Đoàn viên danhgiadv02, danh giadv03 ) về văn phòng Đoàn trường trường B.109 (nộp cho đ/c Thu Ngân, đ/c Phúc)

- Trước 16g00 ngày 20/05/2012: Ban chuyên môn Đoàn – Hội trường, UBKT Đoàn trường, BKT HSV trường, Đoàn- Hội khoa, CLB/Đội/Nhóm trực thuộc Đoàn – Hội trường nộp đánh giá cán bộ qua email: youth@ueh.edu.vn; hoangphuc.llct@gmail.com  

Lưu ý: Các đơn vị chú ý hạn nộp của từng loại hồ sơ ( tổng kết, khen thưởng, đánh giá cán bộ) để đảm bảo tiến độ chung

Trên đây những là nội dung quan trọng nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động Đoàn – phong trào thanh niên năm học 2012, Ban Thường vụ Đoàn trường yêu cầu các cơ sở Đoàn – Hội nghiêm túc thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn theo tinh thần của thông báo này.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ đ/c Thu Ngân – UVTV Đoàn trường, điện thoại 0987158640, email lythungan@gmail.com

 

Nơi nhận:

-         BTV Đoàn trường;

-         BTK HSV trường;

-         BTV Đoàn khoa;

-         Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

Phan Ngọc Anh

 

(Tải các mẫu biểu liên quan tại đây)

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Đoàn TN
  TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
  QĐ Thành lập Ban tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
  Danh sách Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017-2019)
  TB Tổ chức chương trình “Chia tay cán bộ Đoàn – Hội Khóa 39 và chào đón cán bộ Đoàn THPT Khóa 43”
  Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 18/09/2017 đến ngày 24/09/2017
  QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
  TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
  TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
  TB Xét công nhận đoàn viên ưu tú đợt 2 năm 2017
  TB V/v chương trình học bổng hỗ trợ học tập UEH - Học kỳ cuối năm 2017


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
 Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2017
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương...

Thực hiện kế hoạch số 43-KH/ĐHKT-ĐTN ngày 08/09/2017 về kế hoạch tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II...

TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền,...

Căn cứ Thông báo số 3226-TB/TĐTN-BTG của Ban Tuyên giáo Thành Đoàn ngày 08 tháng 09 năm 2017 về việc Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia cuộc thi “Thiết kế sản phẩm...   (Đã đọc:1118)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 18/09/2017 đến ngày 24/09/2017
QĐ V/v thành lập các chi hội khoá 43 và phân công quản lý
TB V/v tổ chức Đại hội chi hội Khóa 43 - ĐHCQ
TB V/v tuyển cộng tác viên tham gia Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên
Danh sách Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017-2019)
TB Tổ chức chương trình “Chia tay cán bộ Đoàn – Hội Khóa 39 và chào đón cán bộ Đoàn THPT Khóa 43”
TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
QĐ Thành lập Ban tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
KH Chương trình “Bạn tôi - Người vượt khó”
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường