Trang chính
 
Tin tức » Đoàn Thanh niên » Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014 24.09.2017 19:08
Đề án xây dựng số lượng và phân bổ Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn trường lần thứ XVII nhiệm kỳ 2012 – 2014
29.11.2011 17:04

Đại hội Đoàn trường là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn TNCS trường được tổ chức 5 năm hai lần. Đại hội quyết định những vấn đề quan trọng của Đoàn trường đó là: Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng cho nhiệm kỳ tới, bầu BCH Đoàn trường… vì vậy số lượng và tiêu chuẩn đại biểu Đại hội phải được xây dựng khoa học, đảm bảo tính chất tiêu biểu và đại diện cho các đối tượng, khoa, khóa có năng lực tham gia các quyết định của Đại hội; đảm bảo thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đoàn.

      ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP.HCM

   BCH TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM

                       ----------------------

                 Số : 96  /ĐA-ĐHKT-ĐTN

                        TP. HCM, ngày 23 tháng 11  năm 2011 

ĐỀ ÁN 

Xây dựng số lượng và phân bổ Đại biểu dự

Đại hội đại biểu Đoàn trường lần thứ XVII nhiệm kỳ  2012 – 2014

Đại hội Đoàn trường là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn TNCS trường được tổ chức 5 năm hai lần. Đại hội quyết định những vấn đề quan trọng của Đoàn trường đó là: Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng cho nhiệm kỳ tới, bầu BCH Đoàn trường… vì vậy số lượng và tiêu chuẩn đại biểu Đại hội phải được xây dựng khoa học, đảm bảo tính chất tiêu biểu và đại diện cho các đối tượng, khoa, khóa có năng lực tham gia các quyết định của Đại hội; đảm bảo thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đoàn.

Ban tổ chức Đại hội xây dựng số lượng đại biểu Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2012– 2014 như sau :

I/ NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG :

-         Căn cứ Điều lệ Đoàn và kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ qua (2009– 2012);

-         Căn cứ vào sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy trường, Ban Thường vụ Thành đoàn về tổ chức Đại hội Đoàn trường lần XVII nhiệm kỳ 2012 – 2014;

-         Căn cứ yêu cầu của công tác  Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ tới (2012 – 2014);

-         Căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất và kinh phí tổ chức Đại hội Đoàn trường ;

-         Căn cứ vào kế hoạch số 85/KH-ĐHKT-ĐTN ngày 07/10/2011 của Ban Chấp hành Đoàn trường về việc tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Kinh tế TPHCM nhiệm kỳ 2012 – 2014.

II/ YÊU CẦU, TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI ĐẠI BIỂU ĐẠI HỘI:

-         Các đại biểu dự Đại hội là những cán bộ, đoàn viên tiêu biểu cho các đối tượng, khoa, khóa, lĩnh vực hoạt động; là những gương mặt tiêu biểu, có tâm huyết, xuất sắc cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên; là tiếng nói đại diện cho lợi ích thiết thân, hợp pháp của đoàn viên, sinh viên; có khả năng đóng góp những nội dung thiết thực cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường những năm tới; có năng lực tiếp thu và triển khai các nghị quyết của Đại hội tại cơ sở, trong phạm vi mình đang sinh hoạt.

-         Có lập trường chính trị vững vàng, kiên định, lý tưởng, mục tiêu và con đường XHCN; có phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, sống trung thực, lành mạnh; có  năng lực công tác xã hội và khả năng vận động quần chúng, được đoàn viên, sinh viên tín nhiệm.

III/ NHỮNG NGUYÊN TẮC PHÂN BỔ ĐẠI BIỂU :

1/ Đại biểu Đại hội bao gồm : Các UVBCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2009 – 2012 (đại biểu đương nhiên); đại biểu do các Đoàn khoa, các CLB/đội/nhóm trực thuộc, chi đoàn trực thuộc bầu lên và đại biểu chỉ định (do BTV Đoàn trường chỉ định không quá 5% tổng số đại biểu được triệu tập). Đối với các đại biểu do các Đoàn khoa, các CLB/đội/nhóm trực thuộc và liên chi đoàn trực thuộc bầu lên phải đảm bảo được bầu bằng phiếu kín với kết quả trúng cử phải đạt quá ½  số phiếu bầu trong đại hội Đại biểu đại biểu, Hội nghị mở rộng tại đơn vị.

2/ Việc phân bổ đại biểu Đại hội theo các căn cứ sau :

-         Số lượng đoàn viên, số lượng các Đoàn khoa, các CLB/đội/nhóm trực thuộc và liên chi đoàn trực thuộc.

-         Tính chất và đặc điểm cụ thể của từng Đoàn khoa, CLB/đội/nhóm trực thuộc và liên chi đoàn trực thuộc.

-         Thành phần đại biểu dự Đại hội để đảm bảo mỗi Đoàn khoa, CLB/đội/nhóm trực thuộc và liên chi đoàn trực thuộc có một số lượng đại biểu nhất định (cơ cấu cơ bản). Số đại biểu còn lại được phân bổ theo tỷ lệ đoàn viên.

3/ Thành phần đại biểu phải đảm bảo:

-         Tỷ lệ đại biểu nữ: tối thiểu 30%.

-         Tỷ lệ đại biểu là người dân tộc thiểu số, tôn giáo: tối thiểu 10%.

-         Tuổi đời bình quân đại biểu dự đại hội không quá 22 tuổi.

 

IV/ DỰ KIẾN ĐẠI BIỂU ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2012 – 2014:

1/ Đại biểu mời :

-         Đại diện Đảng ủy, BGH, Công đoàn, Hội cựu chiến binh, Hội SV trường, chi bộ Khối SV trường;

-         Thành đoàn, Hội SV Thành phố;

-         Lãnh đạo các Khoa, Phòng, Ban, KTX;

-         Cán bộ Đoàn các thế hệ;

-         Đoàn các đơn vị kết nghĩa;

-         Phóng viên báo chí, truyền hình.

2/ Đại biểu chính thức, dự kiến 125 đại biểu:

- UVBCH Đoàn trường nhiệm kỳ XVI:                                   26 đại biểu.

- Đại biểu chỉ định (không quá 5%):                                       05 đại biểu.

- 94 đại biểu còn lại dự kiến phân bổ phương án sau:

 Cơ cấu cơ bản:

+ Mỗi Đoàn Khoa: 05 đại biểu, trong đó ít nhất 01 đại diện thường trực Đoàn khoa, 01 đại diện thường trực LCH SV khoa, 02 Bí thư chi đoàn, 01 đoàn viên tiêu biểu trong các lĩnh vực, đối tượng của chi đoàn.

+ Liên chi đoàn GV-CBCC: 01 đại biểu.

+ Các CLB, đội nhóm trực thuộc: CLB Lý luận trẻ: 01 đại biểu, Ban điều hành nhóm diễn đàn sinh viên kinh tế: 01 đại biểu, CLB Chuyện to nhỏ: 01 đại biểu, ban điều hành đội SIFE: 01 đại biểu.

 Cơ cấu theo số lượng Đoàn viên: 34 đại biểu còn lại được phân bổ theo tỷ lệ đoàn viên: 550 đoàn viên bầu 1 đại biểu. Riêng Liên chi đoàn GV-CBCC bầu 01 đại biểu.

Phân bổ số lượng đại biểu như sau:

 

STT

ĐƠN VỊ

Phân bổ theo cơ cấu cơ bản

Phân bổ theo số lượng Đoàn viên

TỔNG CỘNG

CHI CHÚ

1.        

BCH Đoàn trường

26

-

26

 

2.        

ĐB chỉ định

5

-

5

 

3.        

KTPT

5

4

9

 

4.        

QTKD

5

3

8

 

5.        

TMDL-MAR

5

4

9

 

6.        

TCNN

5

3

8

 

7.        

TCDN

5

4

9

 

8.        

NH

5

4

9

 

9.        

KTKT

5

5

10

 

10.   

LKT

5

1

6

 

11.   

TTK

5

2

7

 

12.   

THQL

5

2

7

 

13.   

LLCT

5

1

6

 

14.   

Liên CĐ GV-CBCC

1

1

2

 

15.   

CLB Lý luận trẻ

1

-

1

 

16.   

Nhóm diễn đàn SVKT

1

-

1

 

17.   

CLB Chuyện to nhỏ

1

-

1

 

18.   

Đội SIFE

1

 

1

 

TỔNG CỘNG:

91

34

125

 

 

 

3/ Đại biểu dự khuyết : Do Đại biểu đại biểu, Hội nghị mở rộng tại các Đoàn khoa, các CLB/đội/nhóm trực thuộc và liên chi đoàn trực thuộc bầu ra trên một danh sách dành cho đại biểu dự khuyết. Đơn vị có Đoàn đại biểu chính thức có số lượng đại biểu từ 05 đại biểu trở lên thì được bầu ít nhất 01 đại biểu dự khuyết, tuy nhiên số lượng đại biểu dự khuyết không quá 03 đồng chí. Đại biểu dự khuyết chỉ đi dự Đại hội khi có đại biểu chính thức của đơn vị mình vắng mặt có lý do (phải báo trước cho Ban tổ chức Đại hội trước ngày diễn ra Đại hội 02 ngày).

 

V/ QUY TRÌNH – THỦ TỤC BẦU CHỌN ĐẠI BIỂU:

1/ Quy trình tiến hành:

-         Căn cứ vào đề án và kế hoạch Đại hội, Ban Thường vụ có quyết định phân bổ đại biểu cho các Đoàn khoa, các CLB/đội/nhóm trực thuộc và liên chi đoàn trực thuộc.

-         Ban Thường vụ Đoàn khoa, các CLB/đội/nhóm trực thuộc và liên chi đoàn trực thuộc có quyết định phân bổ đại biểu biểu xem xét số lượng, cơ cấu; đồng thời đối chiếu tiêu chuẩn đại biểu, chuẩn bị nhân sự dự kiến, báo cáo xin ý kiến cấp ủy cùng cấp trước khi giới thiệu  danh sách ứng cử viên ra thảo luận trong Ban Chấp hành để biểu quyết thống nhất giới thiệu trong Đại hội, hội nghị đại biểu hay hội nghị Ban Chấp hành mở rộng.

-         Đại hội, hội nghị đại biểu hay hội nghị Ban Chấp hành mở rộng của đơn vị thảo luận danh sách giới thiệu, tiến hành các bước ứng cử, đề cử và bầu cử đại biểu dự Đại hội Đoàn trường theo quy định của Điều lệ Đoàn.

2/ Thủ tục:

-         Sau khi có kết quả bầu cử, Ban Thường vụ Đoàn khoa, BĐH, BCN các CLB/đội/nhóm trực thuộc và BCH liên chi đoàn trực thuộc hoàn chỉnh thủ tục và báo cáo về Ban tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn trường (thông qua văn phòng Đoàn), thủ tục gồm:

·        Văn bản báo cáo kết quả (có ý kiến của chi ủy khoa).

·        Biên bản bầu cử đại hội, hội nghị đại biểu hay hội nghị BCH mở rộng.

·        Lý lịch đại biểu (theo mẫu).

·        Danh sách trích ngang (theo mẫu).

 

V/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ TIẾN ĐỘ:

1/ Tiểu ban nhân sự Đại hội xây dựng phương án chi tiết việc phân bổ đại biểu trình BTV ĐT, BTC Đại hội ra thông báo phân bổ đại biểu của Đại hội. Hạn chót các Đoàn khoa, CLB/đội/nhóm trực thuộc, liên chi đoàn trực thuộc nộp các hồ sơ liên quan về Văn phòng Đoàn trường (file giấy) và gửi qua mail youth@ueh.edu.vnmaivan_vn@live.com là ngày 13/01/2012.

2/ Tổng hợp hồ sơ, phân tích tình hình đại biểu Đại hội để báo cáo BTV Đoàn trường, BTC Đại hội ra quyết định triệu tập Đại biểu về dự Đại hội.

 

                                                                      TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

                                                                                                     BÍ THƯ    

                                                                                                           

                                                                                                      (đã ký)

                                                                                                           

                                                                                             Bùi Quang Hùng

 

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Giáo dục - Tổ chức - Xây dựng
  TB V/v tổ chức Đại hội chi đoàn Khóa 43 – ĐHCQ (2017 – 2021)
  TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
  QĐ V/v công nhận kết quả Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành Đoàn khoa Lý luận chính trị Nhiệm kỳ XII (2017 – 2019)
  Cập nhật kết quả bình chọn Danh hiệu "Cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu nhất UEH 2016" tính đến thời điểm 10g00 ngày 19/04/2017
  Cập nhật kết quả bình chọn Danh hiệu "Cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu nhất UEH 2016" tính đến thời điểm 21g00 ngày 17/04/2017
  Cập nhật kết quả bình chọn Danh hiệu "Cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu nhất UEH 2016" tính đến thời điểm 9g30 ngày 17/04/2017
  Cập nhật kết quả bình chọn Danh hiệu "Cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu nhất UEH 2016" tính đến thời điểm 10g00 ngày 13/04/2017
  TB V/v thực hiện bình chọn trực tuyến danh hiệu “Cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu nhất UEH năm 2016”
  TB V/v tham gia Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017 do Trung ương Đoàn tổ chức
  Đề án tập huấn cán bộ Đoàn – Hội năm học 2017


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
 Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2017
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền,...

Căn cứ Thông báo số 3226-TB/TĐTN-BTG của Ban Tuyên giáo Thành Đoàn ngày 08 tháng 09 năm 2017 về việc Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia cuộc thi “Thiết kế sản phẩm...   (Đã đọc:1143)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
QĐ V/v thành lập các chi hội khoá 43 và phân công quản lý
TB V/v tổ chức Đại hội chi hội Khóa 43 - ĐHCQ
TB Tổ chức chương trình “Chia tay cán bộ Đoàn – Hội Khóa 39 và chào đón cán bộ Đoàn THPT Khóa 43”
Danh sách Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017-2019)
TB V/v tuyển cộng tác viên tham gia Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên
TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
QĐ Thành lập Ban tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
KH Chương trình “Bạn tôi - Người vượt khó”
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 25/09/2017 đến ngày 01/10/2017
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường