Trang chính
 
Tin tức » HT-NCKH-QHQT » Thông báo - Hướng dẫn 24.09.2017 02:53
KH tổ chức giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên "nhà kinh tế trẻ - năm 2012"
10.10.2011 08:20

Xem hình
- Phát huy kết quả đạt được trong các năm qua, tiếp tục đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng học tập và năng lực nghiên cứu cho sinh viên, tạo nền tảng cho việc ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn kinh tế - xã hội sinh động;
- Phát hiện và bồi dưỡng tài năng nghiên cứu khoa học trong sinh viên, làm nòng cốt cho phong trào học tập - nghiên cứu khoa học trong toàn trường; tạo nguồn nhân lực cho các cuộc thi, giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học các cấp năm 2012 (Giải thưởng “Khoa học sinh viên – Eureka” của Thành Đoàn TP.HCM, giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” của Bộ Giáo dục & Đào tạo).

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 889/KH-ĐHKT-QLKH-HTQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2011 

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

GIẢI THƯỞNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

“NHÀ KINH TẾ TRẺ – NĂM 2012”

 

1.      MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1.1.  Mục đích

- Phát huy kết quả đạt được trong các năm qua, tiếp tục đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng học tập và năng lực nghiên cứu cho sinh viên, tạo nền tảng cho việc ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn kinh tế - xã hội sinh động;

- Phát hiện và bồi dưỡng tài năng nghiên cứu khoa học trong sinh viên, làm nòng cốt cho phong trào học tập - nghiên cứu khoa học trong toàn trường; tạo nguồn nhân lực cho các cuộc thi, giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học các cấp năm 2012 (Giải thưởng “Khoa học sinh viên – Eureka” của Thành Đoàn TP.HCM, giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” của Bộ Giáo dục & Đào tạo).

1.2.  Yêu cầu

- Đảm bảo thực hiện nghiêm túc Quy chế nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các trường Đại học và Cao đẳng (ban hành kèm theo Quyết định số 08/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 30/03/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo) và Quy định về công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (ban hành theo quyết định số 90/QLKH ngày 27/04/2000 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP.HCM);

- Phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng của sinh viên; phù hợp với nội dung chương trình đào tạo các chuyên ngành của trường; đảm bảo sự tác động tích cực đối với quá trình học tập chính khóa của sinh viên;

- Triển khai rộng khắp đến toàn bộ sinh viên các khoa – chuyên ngành, các khóa, các hệ đào tạo; tạo một môi trường khoa học, thi đua học tập – nghiên cứu trong toàn trường; tăng số lượng và chất lượng của đề tài nghiên cứu để ngày càng tương xứng với quy mô đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Bên cạnh đó, thu hút cán bộ – giảng viên tham gia hướng dẫn nghiên cứu khoa học cho sinh viên, nhất là lực lượng giảng viên trẻ nhằm duy trì và tiếp tục nâng cao chất lượng các công trình.

2.      NỘI DUNG: (theo thể lệ đính kèm)

3.      CÔNG TÁC TỔ CHỨC

3.1.  Thành lập Ban chỉ đạo

PGS.TS. Nguyễn Trọng Hoài

Phó Hiệu trưởng

Trưởng ban

TS. Hồ Viết Tiến

Trưởng phòng QLKH – HTQT

Phó ban

TS. Trần Thế Hoàng

Trưởng phòng QLĐT – CTSV

Thành viên

TS. Phạm Thăng

Trưởng phòng CTCT

Thành viên

Bà Đoàn Thị Thu Thủy

Giám đốc Thư viện

Thành viên

ThS. Bùi Quang Hùng

Bí thư Đoàn Trường

Thành viên

3.2 Thành lập Ban tổ chức:

TS. Ung Thị Minh Lệ

Phó Trưởng P.QLKH – HTQT

Trưởng ban

ThS. Bùi Quang Hùng

Bí thư Đoàn Trường

Phó Ban

ThS. Huỳnh Phước Nghĩa

Phó Bí thư Đoàn trường

Phó ban

Ông Nguyễn Minh Lộc

Chuyên viên P.QLKH – HTQT

Thành viên

SV Võ Lê Duy Đức

Phó Trưởng Ban HT-NCKH-QHQT

Thành viên

SV Nguyễn Thanh Nhựt

Thành viên Ban HT

Thành viên

SV Phan Ngọc Duy Lam

Thành viên Ban HT

Thành viên

SV Lê Thị Hồng Diễm

Thành viên Ban HT

Thành viên

  Các sinh viên là thành viên, CTV của Ban HT – NCKH – QHQT Đoàn trường, Ban Học tập Đoàn các khoa là thành viên ban tổ chức.

3.2.  Phân công nhiệm vụ

3.2.1.     Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên:

- Tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học trong toàn trường qua hệ thống Đoàn – Hội các cấp. Triển khai sâu rộng đến sinh viên các khoa thể lệ giải thưởng, quy chế, quy định nghiên cứu khoa học sinh viên của Bộ và của trường;

- Tổ chức cho sinh viên đăng ký tham dự giải;

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học như báo cáo chuyên đề về phương pháp nghiên cứu khoa học, làm cầu nối giữa sinh viên với khoa chuyên ngành trong việc tìm giảng viên hướng dẫn khoa học;

- Theo dõi, đôn đốc các tác giả hoàn thành đề tài. Thu nhận công trình hoàn thành, hướng dẫn sinh viên hoàn tất hồ sơ thủ tục tham dự giải;

- Tổng hợp tình hình tham dự giải ở các khoa và trong toàn trường, thường xuyên báo cáo cho Ban tổ chức và phòng QLKH–HTQT;

- Phối hợp Phòng QLKH–HTQT tổ chức các hoạt động nhằm đánh giá, xếp hạng và công bố kết quả giải thưởng.

3.2.2.     Các khoa chuyên ngành

- Tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở Đoàn – Hội tiến hành các hoạt động tuyên truyền phát động, tổ chức cho sinh viên đăng ký và thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học;

- Hỗ trợ về mặt chuyên môn cho sinh viên nhằm giúp sinh viên thực hiện tốt đề tài nghiên cứu khoa học (cung cấp báo cáo viên hướng dẫn về phương pháp nghiên cứu, gợi ý danh mục đề tài cấp thiết cần nghiên cứu, cử giảng viên tham gia hướng dẫn khoa học…), hỗ trợ sinh viên trong việc liên hệ với các cơ sở thực tế;

- Cử người tham gia Hội đồng đánh giá, tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên theo đề xuất của Phòng QLKH–HTQT.

3.2.3.     Phòng QLKH – HTQT

- Xây dựng Thể lệ của giải;

- Hỗ trợ sinh viên các thủ tục đăng ký đề tài nghiên cứu, tổ chức việc đánh giá, xét chọn các công trình (đề xuất thành lập Hội đồng xét chọn, phân loại và tổ chức đánh giá). Trên cơ sở kết quả đánh giá của Hội đồng, đề xuất Ban giám hiệu quyết định công nhận kết quả, khen thưởng công bố giải, đồng thời, Phòng QLKH-HTQT đề xuất Ban giám hiệu quyết định gửi công trình đi dự Giải thưởng Khoa học Sinh viên - Euréka và Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Lập kế hoạch kinh phí cho hoạt động.

3.2.4.     Phòng QLĐT–CTSV:

- Tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên vừa học tập chính khóa, vừa tiến hành nghiên cứu khoa học;

- Thực hiện các quyền lợi về điểm khuyến khích học tập cho sinh viên có công trình đạt giải theo đúng quy chế, quy định của Bộ và Nhà trường.

3.2.5.     Phòng CTCT:

Thực hiện các quyền lợi về điểm rèn luyện cho sinh viên có công trình tham gia và sinh viên có công trình đạt giải theo đúng quy chế, quy định của Bộ và Nhà trường.

3.2.6.     Các đơn vị khác trong trường: (Thư viện, các viện nghiên cứu…)

Có trách nhiệm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học.

3.3.  Tiến độ thực hiện:

- 15/08/2011 – 29/08/2011

:

Thông qua Kế hoạch và Thể lệ Giải thưởng

- 12/09/2011 – 22/10/2011  

:

Phát động Giải thưởng trong toàn trường và tổ chức đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cho sinh viên ở các khoa

- 22/11/2011

:

Hạn chót sinh viên nộp đề cương nghiên cứu (có xác nhận của Giảng viên hướng dẫn) về Đoàn khoa.

- 29/11/2011

:

Hạn chót các khoa gửi hồ sơ đăng ký đề tài tham gia giải thưởng cùng đề cương nghiên cứu về Ban tổ chức cấp trường để triển khai cấp thẻ sử dụng thư viện Sau đại học.

- 13/04/2012

:

Hạn chót nộp công trình dự thi

- 20/04/2012 – 11/05/2012

:

Lập Hội đồng khoa học, tổ chức đánh giá, xét chọn đề tài đạt giải Nhà Kinh tế Trẻ – Năm 2012, công trình gửi dự thi Eureka & SV NCKH cấp Bộ năm 2012

- 18/05/2012 – 25/05/2012

:

Hoàn thiện các công trình đã được Hội đồng khoa học lựa chọn để gửi dự thi Giải thưởng SV NCKH cấp Bộ năm 2012

19/08/2012 – 19/09/2012

:

Hoàn thiện các công trình đã được Hội đồng khoa học lựa chọn để gửi dự thi Giải thưởng Khoa học Sinh viên – Euréka 2012

- Tháng 06/2012

:

Công bố kết quả Giải thưởng Nhà Kinh tế Trẻ

 

4.      KINH PHÍ THỰC HIỆN

            Kinh phí tổ chức Giải thưởng được thực hiện theo Điều 5 Quy định về công tác nghiên cứu khoa học sinh viên ban hành theo QĐ số 90/QLKH ngày 27/04/2000 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

                                  GS.TS. Nguyễn Đông Phong

 

 

Tải các mẫu biểu tại đây

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Học tập - NCKH
  Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
  TB V/v Tuyển Cộng tác viên năm 2017 Ban Học tập – Nghiên cứu Khoa học – Quan hệ Quốc tế Đoàn trường
  KH Tổ chức hoạt động Chuyên đề “UEH500 và Chuyên đề Đạo văn” 2017
  KH Tổ chức Giải thưởng Đề tài môn học xuất sắc UEH500 năm 2017
  TB V/v tuyên truyền và giới thiệu tài năng - năng khiếu trẻ tham gia Quỹ Bảo trợ Tài năng trẻ thành phố năm 2017
  Khoa Quản trị - Chuỗi Bình luận Sự kiện Kinh tế 2017 - Chủ đề "Khởi nghiệp và Việc làm trong Thời đại Công nghiệp 4.0”
  KH Tổ chức chương trình “Liên hoan Khoa học Sinh viên UEH” năm 2017
  TB V/v Thu đề cương chi tiết tham gia giải thưởng “Nhà kinh tế trẻ UEH 2017”
  Đêm chung kết Sea to sea 2016
  Lễ phát động nghiên cứu khoa học sinh viên UEH 2017


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
 Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2017
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền,...

Căn cứ Thông báo số 3226-TB/TĐTN-BTG của Ban Tuyên giáo Thành Đoàn ngày 08 tháng 09 năm 2017 về việc Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia cuộc thi “Thiết kế sản phẩm...   (Đã đọc:1125)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 18/09/2017 đến ngày 24/09/2017
QĐ V/v thành lập các chi hội khoá 43 và phân công quản lý
TB V/v tổ chức Đại hội chi hội Khóa 43 - ĐHCQ
Danh sách Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017-2019)
TB V/v tuyển cộng tác viên tham gia Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên
TB Tổ chức chương trình “Chia tay cán bộ Đoàn – Hội Khóa 39 và chào đón cán bộ Đoàn THPT Khóa 43”
TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
QĐ Thành lập Ban tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
KH Chương trình “Bạn tôi - Người vượt khó”
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 25/09/2017 đến ngày 01/10/2017
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường