Trang chính
 
Tin tức » Hội Sinh viên » Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013 26.09.2017 06:56
Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Hội Sinh viên VN trường Đại học Kinh tế TP.HCM Lần VIII (NK 2010 - 2013)
06.10.2010 00:08

Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Hội Sinh viên VN trường Đại học Kinh tế TP.HCM Lần VIII (NK 2010 - 2013)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09  năm 2010

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM LẦN VIII (NHIỆM KỲ 2010 – 2013)

I/ MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1/ Mục đích:

-         Tạo đợt hoạt động sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể hội viên, sinh viên trường thông qua công tác tuyên truyền, các hoạt động phong trào của Hội Sinh viên từ cấp trường đến cấp cơ sở; đảm bảo chuyển tải, thông tin rộng rãi trong sinh viên về mục đích, ý nghĩa và nội dung của Đại hội, đồng thời phát huy vai trò đóng góp ý kiến, giải pháp xây dựng nội dung chương trình công tác Hội nhiệm kỳ 2010 - 2013 của sinh viên.

-         Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên trường lần VII, kết quả thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên trường nhiệm kỳ 2008 - 2010; tình hình sinh viên; công tác xây dựng và phát triển Chi hội, hội viên; qua đó nhận định tình hình mới, xác định các giải pháp, xây dựng nội dung chương trình công tác nhằm đẩy mạnh phong trào sinh viên trong giai đoạn tới.

-         Hiệp thương chọn cử Ban chấp hành Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ VIII để chỉ đạo, định hướng công tác Hội và phong trào sinh viên trong giai đoạn 2010 - 2013.

2/ Yêu cầu:

-         Đại hội phải xây dựng những nội dung, chương trình công tác thiết thực, sáng tạo, phù hợp đảm bảo thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của nhà trường đặt ra đối với Hội Sinh viên trường.

-         Công tác chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức Đại hội đảm bảo tính trẻ trung, thiết thực, phát huy cao tính trí tuệ, sáng tạo và nguồn lực của toàn thể hội viên, sinh viên; đảm bảo thực hiện nghiêm túc theo đúng Điều lệ Hội, tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng ủy trường và chỉ đạo của Hội Sinh viên Thành phố.

-         Công tác hiệp thương nhân sự phải thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ; đảm bảo chọn cử người có năng lực và phẩm chất tốt, nhiệt tình, phù hợp và tâm huyết với công tác Hội và phong trào sinh viên.

II/ NỘI DUNG:

-         Tổng kết đánh giá công tác Hội và phong trào sinh viên trường nhiệm kỳ VII (2008 - 2010).

-         Quyết định mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng công tác Hội, phong trào sinh viên trường trong nhiệm kỳ VIII (2010 - 2013).

-         Kiểm điểm hoạt động của tập thể Ban chấp hành Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ VII (2008 - 2010)

-         Hiệp thương dân chủ chọn cử Ban chấp hành Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ VIII (2010 - 2013).

-         Biểu dương khen thưởng các cá nhân, tập thể đã có những đóng góp tích cực cho công tác Hội và phong trào sinh viên trường trong nhiệm kỳ qua.

III/ THỜI GIAN - QUY MÔ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1/ Thời gian - địa điểm tổ chức Đại hội:

-         Thời gian : Đại hội đại biểu Hội Sinh viên trường lần VIII (NK 2010 - 2013) sẽ diễn ra trong 02 ngày: ngày 05 và 06 tháng 12 năm 2010.

            Đại hội phiên thứ nhất: từ 13h00 đến 18h00  – ngày 05/ 12/ 2010.

            Đại hội phiên thứ hai: từ 07h00 đến 11h00 – ngày 06/ 12/ 2010.

-         Địa điểm : phòng A. 103, cơ sở A (59C Nguyễn Đình Chiểu F.6 Q.3).

 Địa điểm : Hội trường A.103 cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu Q.3

2/ Quy mô:

-         Số lượng đại biểu chính thức triệu tập là 150 đại biểu bao gồm :

+ Đại biểu đương nhiên là Ủy viên BCH đương nhiệm : 27 đồng chí.

+ Đại biểu được bầu từ cở sở : 120 đồng chí.

+ Đại biểu chỉ định không quá 5% số đại biểu chính thức : 6  đồng chí.

3/ Cơ sở để phân bổ đại biểu:

-         Điều lệ Hội sinh viên Việt Nam và Hướng dẫn thực hiện điều lệ của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

-         Kết quả phân loại thi đua cuối năm 2008 - 2009 của Hội Sinh viên trường.

-         Tỷ lệ số lượng hội viên sinh viên của các cơ sở Hội.

-         Tính đại diện mặt trận của cơ sở

IV/ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1/ Thành lập Ban tổ chức Đại hội:

1/

Đ/c Phan Ngọc Anh

  Chủ tịch Hội SV

 Trưởng ban

2/

Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo

  P.Chủ tịch TT Hội SV

 Phó trưởng ban

3/

Đ/c Phạm Tấn Hưng

  P.Chủ tịch Hội SV

 Phó trưởng ban

4/

Đ/c Bùi Văn Thành

  P.Chủ tịch Hội SV

 Phó trưởng ban

5/

Đ/c Vũ Khánh Hưng

  UVTK Hội SV

 Thành viên

6/

Đ/c Nguyễn Hoàng Hải Nam

  UVTK Hội SV

 Thành viên.

7/

Đ/c Nguyễn Thị Yến Hồng

  UVTK Hội SV 

 Thành viên

8/

Đ/c Trần Nhật Hoàng

  UVTK Hội SV 

 Thành viên

9/

Đ/c  Phan Hải Như

  UVTK Hội SV 

 Thành viên

Cùng các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Hội Sinh viên trường, thành viên Ban kiểm tra Hội sinh viên trường, Liên chi hội trưởng các Khoa/KTX, Trưởng các CLB/Đội/Nhóm trực thuộc Hội Sinh viên trường là thành viên Ban tổ chức.

* Nhiệm vụ của Ban Tổ chức Đại hội cấp trường:

-         Chỉ đạo các cấp bộ Hội trực thuộc tổ chức quá trình chuẩn bị và thực hiện công tác tổ chức Đại hội tại cơ sở; chuẩn bị tổ chức Đại hội cấp trường.

-         Thành lập và điều hành các tiểu ban phục vụ Đại hội, xây dựng chương trình tổ chức Đại hội.

-         Xây dựng chương trình làm việc của Ban tổ chức Đại hội trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội và thực hiện chế độ giao ban với các tiểu ban phục vụ Đại hội.

2/ Thành lập các tiểu ban - phân công nội dung thực hiện:

a) Tiểu ban nội dung:

1/

Anh Phan Ngọc Anh

Chủ tịch Hội SV

Trưởng tiểu ban

2/

Chị Nguyễn Thị Phương Thảo

Phó Chủ tịch Hội SV

Phó tiểu ban

3/

Chị Nguyễn Thị Yến Hồng

UVTK Hội SV

Phó tiểu ban

Thành viên: các anh chị: Đặng Thụy Thanh Lan, Nguyễn Xuân Cường, Ký Nam Thi.

* Nhiệm vụ:

-         Lập kế hoạch tổ chức Đại Hội,

-         Dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ VII, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VIII.

-         Theo dõi, kiểm tra và cập nhật thông tin liên quan đến Đại hội. Tổ chức các hoạt động lấy ý kiến đóng góp văn kiện trong rộng rãi sinh viên.

-         Thiết kế chương trình chi tiết. Chuẩn bị các tham luận của các đại biểu.

-         Thư ký tại Đại hội.

b) Tiểu ban nhân sự:

1/

Anh Phan Ngọc Anh

Chủ tịch Hội SV

Trưởng tiểu ban

2/

Chị Nguyễn Thị Phương Thảo

Phó Chủ tịch Hội SV

Phó tiểu ban

3/

Anh Phạm Tấn Hưng

Phó Chủ tịch Hội SV

Phó tiểu ban

Thành viên: các anh chị Nguyễn Thị Yến Hồng, Hồ Văn Chủ, Nguyễn Nhật Trường, Huỳnh Vũ Thế, Lê Minh Truyện, Võ Nguyên Huân.

* Nhiệm vụ:

-         Dự thảo báo cáo kiểm điểm BCH Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ VII.

-         Xây dựng đề án phân bổ đại biểu dự Đại hội, theo dõi quá trình chọn cử đại biểu từ cơ sở và tổng hợp danh sách đại biểu.

-         Chuẩn bị đề án xây dựng bộ máy Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ VIII (2010 - 2013).

-         Hướng dẫn, theo dõi quá trình công tác hiệp thương nhân sự ở các cơ sở tham gia BCH HSV trường, tổng hợp các hồ sơ cá nhân có liên quan.

c) Tiểu ban tuyên truyền - nghi thức - không khí Đại hội:

1/

Anh Phạm Tấn Hưng

Phó Chủ tịch Hội SV

Trưởng tiểu ban

2/

Anh Vũ Khánh Hưng

UVTK Hội SV

Phó tiểu ban

3/

Anh Trần Nhật Hoàng

UVTK Hội SV

Phó tiểu ban

Thành viên: các anh chị Hoàng Công Anh, Phan Thị Thu Hằng, Nguyễn Nhân Ngọc Tú, Hồ Bùi Công Giang, Nguyễn Quang Đức, Phạm Ngọc Vũ.

* Nhiệm vụ:

-         Xây dựng nội dung, phương thức tuyên truyền về Đại hội đại biểu Hội Sinh viên trường tại các cơ sở Hội, tuyên truyền giới thiệu các nhân sự hiệp thương vào BCH SV trường trước và sau ĐH

-         Phụ trách thiết kế ý tưởng “Slogan, biểu trưng, đồng phục Đại hội”

-         In ấn logo, áp phích, các khẩu hiệu tuyên truyền, triển lãm hình ảnh, trang trí Hội trường.

-         Thiết kế thư mời, trang trí và các hoạt động sinh hoạt tại Đại hội.

d) Tiểu ban tài chính-  hậu cần:

1/

Anh Bùi Văn Thành

Phó Chủ tịch Hội SV

Trưởng tiểu ban

2/

Chị Phan Hải Như

UVTK Hội SV

Phó tiểu ban

3/

Anh Nguyễn Hoàng Hải Nam

UVTK Hội SV

Phó tiểu ban

     Thành viên: các anh chị Hoàng Vũ Kim Dung, Nguyễn Hữu Nhơn, Nguyễn Thị Lam, Nguyễn Thị Kim Thơ,

* Nhiệm vụ:

-         Xây dựng kế hoạch dự toán về tài chính, hậu cần, các điều kiện phục vụ tại Đại hội.

-         Chuẩn bị danh sách khách mời, thư mời khách mời, thư triệu tập đại biểu.

-         Các phương án đảm bảo trật tự, an ninh cho Đại hội.

-         Đón tiếp đại biểu, khách mời.

-         Sắp xếp, bố trí khu vực đại biểu theo đoàn tại hội trường.

3/ Trách nhiệm, mối quan hệ các tiểu ban và Ban tổ chức Đại hội:

Dựa trên nhiệm vụ phân công, trưởng các tiểu ban chịu trách nhiệm phân công đôn đốc các thành viên trong tiểu ban xây dựng kế hoạch chi tiết để tham mưu cho Ban tổ chức Đại hội quyết định.

Ban Tổ chức Đại hội có chế độ họp giao ban 2 tuần 1 lần để kiểm tra thực hiện các nội dung phân công.

V/ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

16/08 - 01/09

:

Hoàn thành kế hoạch dự thảo Đại hội Hội Sinh viên lần thứ VIII

8/9/2010

:

Thông qua Ban thư ký Hội Sinh viên trường

10/09 - 14/09

:

Liên tịch với Ban thường vụ Đoàn trường;

 

:

Xin ý kiến Đảng ủy - Ban giám hiệu nhà trường

15 - 18/09

:

Xin ý kiến Ban thư ký Hội Sinh viên Thành phố về kế hoạch tổ chức Đại hội

22/09

:

Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Hội sinh viên trường;

 

:

Phân công công việc các tiểu ban tổ chức Đại hội

15 – 22/11

:

Tổ chức thăm dò, lấy ý kiến về văn kiện Đại hội Hội sinh viên trường

01/10 - 15/11

:

Tổ chức đại hội, hội nghị các cơ sở Hội;

 

:

Hiệp thương đại biểu dự Đại hội

và nhân sự tham gia Ban chấp hành Hội Sinh viên trường

18 - 20/11

:

Liên tịch với Ban thư ký Hội Sinh viên Thành phố;

23 - 30/11

:

Hoạt động chào mừng Đại hội Hội Sinh viên trường;

01/12

:

Hoàn tất các công tác chuẩn bị Đại hội

05 - 06/12

:

Đại hội Hội sinh viên trường nhiệm kỳ VIII (2010 - 2013)

 

TM. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Phan Ngọc Anh

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Các bản tin liên quan: Đại Hội Hội SV Trường
  Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên UEH lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2018)
  Hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội SV trường ĐH Kinh Tế TP.HCM NK VIII (2010 - 2013)
  Thông báo v/v công bố kết quả cuộc thi thiết logo chào mừng Đại hội Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ VIII (2010 - 2013)
  Kế hoạch tổ chức trò chơi vận động liên hoàn “Chào mừng Đại hội Hội Sinh viên trường Đại học Kinh Tế TP.HCM NK VIII (2010 – 2013)”
  Thông báo V/v tổ chức góp ý văn kiện Đại Hội Đại biểu Hội Sinh viên Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM lần thứ VIII nhiệm kỳ 2010 – 2013
  Kế hoạch tổ chức cuộc thi thiết kế logo chào mừng Đại hội Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ VIII (2010 - 2013)


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
 Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2017
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB Chương trình Học bổng “Điểm sáng tương...

Nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập. Ban Thư ký Hội Sinh viên trường thông báo Chương trình khuyến học “Điểm sáng tương lai”

TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền,...

Căn cứ Thông báo số 3226-TB/TĐTN-BTG của Ban Tuyên giáo Thành Đoàn ngày 08 tháng 09 năm 2017 về việc Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia cuộc thi “Thiết kế sản phẩm...   (Đã đọc:1172)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
TB Tổ chức chương trình “Chia tay cán bộ Đoàn – Hội Khóa 39 và chào đón cán bộ Đoàn THPT Khóa 43”
Danh sách Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017-2019)
TB V/v tuyển cộng tác viên tham gia Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 25/09/2017 đến ngày 01/10/2017
TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
TB Chương trình Học bổng “Điểm sáng tương lai” đợt 2 năm 2017
KH Chương trình “Bạn tôi - Người vượt khó”
QĐ Thành lập Ban tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
TB V/v mời Đoàn viên, Thanh niên tham gia tọa đàm “Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thực hiện Văn hóa UEH và các Quy tắc ứng xử trong UEH”
HD Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 9-10 năm 2017 Chủ đề: “Tuổi trẻ thành phố - Khát vọng và hành động”
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường