Trang chính
 
Tin tức » Văn bản Đoàn-Hội » Quyết định - Nghị quyết 21.09.2017 21:00

Quyết định v/v công nhận kết quả kiện toàn BCH Đoàn khoa Ngân hàng (Nhiệm kỳ 2010-2012)

[30.08.2011 16:03]
- Căn cứ vào điều 10 chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn trường;

- Căn cứ vào kết quả hội nghị Đoàn khoa Ngân hàng ngày 19/08/2011;

- Căn cứ vào công văn đề nghị của BCH Đoàn khoa Ngân hàng ngày 19/08/2011;

- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ;

Xem tiếp...
[Đã đọc: 5396]

Quyết định công nhận kết quả Đại hội Câu lạc bộ Chuyện to nhỏ (Nhiệm kỳ 2011 - 2012)

[19.08.2011 17:14]
- Căn cứ vào điều 10 chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn trường;
- Căn cứ vào kết quả đại hội CLB Chuyện to nhỏ ngày 21/05/2011;
- Căn cứ vào Hội nghị lần 1 Ban chủ nhiêm CLB Chuyện to nhỏ ngày 03/07/2011;
- Căn cứ vào công văn đề nghị của BCN CLB Chuyện to nhỏ ngày 11/08/2011;
- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ,

Xem tiếp...
[Đã đọc: 5243]

QĐ công nhận kết quả kiện toàn BCH Đoàn khoa QTKD Nhiệm kỳ 2010-2012

[28.06.2011 15:55]
- Căn cứ vào điều 10 chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn trường;
- Căn cứ vào kết quả hội nghị Đoàn khoa Quản trị kinh doanh ngày 20/05/2011;
- Căn cứ vào công văn đề nghị của BCH Đoàn khoa Quản trị kinh doanh ngày 25/05/2011;
- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ,

Xem tiếp...
[Đã đọc: 6320]

QĐ công nhận kết quả kiện toàn Ban Chấp hành Đoàn khoa Luật kinh tế (LKT) (Nhiệm kỳ 2010-2012)

[22.06.2011 17:21]
- Căn cứ vào điều 10 chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn trường;
- Căn cứ vào kết quả hội nghị Đoàn khoa Luật kinh tế ngày 30/05/2011;
- Căn cứ vào công văn đề nghị của BCH Đoàn khoa Luật kinh tế ngày 02/06/2011;
- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ,

Xem tiếp...
[Đã đọc: 5808]

QĐ chỉ định BCH lâm thời các chi đoàn GV-CBCC và BCH lâm thời liên chi đoàn GV-CBCC khối quản lý

[13.06.2011 17:43]
- Căn cứ vào điều 10 chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào quyết định số 164 /QĐ-ĐHKT–ĐTN về việc giải thể chi đoàn GV-CBCC;
- Căn cứ vào quyết định số 165 /QĐ-ĐHKT–ĐTN về việc thành lập liên chi đoàn GV-CBCC khối quản lý và các chi đoàn trực thuộc;
- Căn cứ vào quyết định số 166 /QĐ-ĐHKT–ĐTN về việc thành lập các chi đoàn GV-CBCC trực thuộc các Đoàn khoa;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn trường;
- Căn cứ vào ý kiến của chi ủy các chi bộ và Ban Thường vụ các Đoàn khoa;

Xem tiếp...
[Đã đọc: 11668]

QĐ thành lập các chi đoàn GV-CBCC trực thuộc các Đoàn khoa

[13.06.2011 17:34]
- Căn cứ vào Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào Quyết định số 164 /QĐ-ĐHKT–ĐTN về việc giải thể chi đoàn GV-CBCC;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Chấp hành Đoàn trường;

Xem tiếp...
[Đã đọc: 5990]

QĐ thành lập liên chi đoàn GV-CBCC khối quản lý và các chi đoàn trực thuộc

[13.06.2011 17:29]
- Căn cứ vào Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào Quyết định số 164 /QĐ-ĐHKT–ĐTN về việc giải thể chi đoàn GV-CBCC;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Chấp hành Đoàn trường;

Xem tiếp...
[Đã đọc: 6207]

QĐ giải thể chi đoàn GV – CBCC trực thuộc Đoàn trường

[13.06.2011 17:21]
- Căn cứ vào Điều 2 Chương I Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về trách nhiệm của Đoàn viên ;
- Căn cứ vào Mục 2 Điều 28 Chương VII Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về khen thưởng và kỷ luật của Đoàn;
- Căn cứ vào Mục VII, VIII Chương I Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc xóa tên và chuyển sinh hoạt Đoàn của Đoàn viên;
- Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại Học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Đoàn trường Đại Học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh;

Xem tiếp...
[Đã đọc: 15145]

Quyết định v/v công nhận kết quả kiện toàn Ban Chấp hành Đoàn khoa Kinh tế phát triển (KTPT) (Nhiệm kỳ 2010-2012)

[02.06.2011 14:31]
- Căn cứ vào điều 10 chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn trường;
- Căn cứ vào kết quả hội nghị Đoàn khoa Kinh tế phát triển ngày 19/05/2011;
- Căn cứ vào công văn đề nghị của BCH Đoàn khoa Kinh tế phát triển ngày 19/05/2011;
- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ,

Xem tiếp...
[Đã đọc: 5424]

Quyết định v/v công nhận kết quả kiện toàn Ban Chấp hành Đoàn khoa Lý luận chính trị (LLCT) (Nhiệm kỳ 2010-2011)

[02.06.2011 11:23]
- Căn cứ vào điều 10 chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn trường;
- Căn cứ vào kết quả hội nghị Đoàn khoa Lý luận chính trị ngày 07/05/2011;
- Căn cứ vào công văn đề nghị của BCH Đoàn khoa Lý luận chính trị ngày 07/05/2011;
- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ,

Xem tiếp...
[Đã đọc: 4992]

QĐ công nhận kết quả kiện toàn Ban Chấp hành Đoàn khoa Kế toán – Kiểm toán (KTKT) (Nhiệm kỳ 2010-2012)

[18.05.2011 15:41]
- Căn cứ vào điều 10 chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn trường;
- Căn cứ vào kết quả hội nghị Đoàn khoa Kế toán - Kiểm toán ngày 24/04/2011;
- Căn cứ vào công văn đề nghị của BCH Đoàn khoa Kế toán - Kiểm toán ngày 25/04/2011;
- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ,

Xem tiếp...
[Đã đọc: 5766]

QĐ công nhận kết quả Đại hội Nhóm Diễn đàn sinh viên Kinh Tế (Nhiệm kỳ 2011-2012)

[18.05.2011 15:30]
- Căn cứ vào điều 10 chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn trường;
- Căn cứ vào kết quả đại hội nhóm Diễn đàn sinh viên Kinh Tế ngày 31/03/2011;
- Căn cứ vào công văn đề nghị của BĐH nhóm Diễn đàn sinh viên Kinh Tế ngày 05/04/2011;
- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ,

Xem tiếp...
[Đã đọc: 5651]

Quyết định khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong tháng Thanh niên 2011

[27.04.2011 08:56]
- Căn cứ vào Điều 27, Chương VII, Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban chấp hành Đoàn trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động tháng Thanh niên 2011 – “Thanh niên hành động vì môi trường”.

Xem tiếp...
[Đã đọc: 20464]

Quyết định V/v điều chỉnh nhân sự các ban chuyên môn của Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 16 (2009 – 2012)

[16.04.2011 20:39]
BTV Đoàn trường đã ban hành quyết định V/v điều chỉnh nhân sự chủ chốt các ban chuyên môn của Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 16 (2009 – 2012)
Xem tiếp...
[Đã đọc: 6042]

Quyết định kỉ luật Đoàn viên

[13.04.2011 09:22]
Quyết định kỉ luật đoàn viên đã vi phạm nội quy Hội trại Sức trẻ Kinh tế 2011
Xem tiếp...
[Đã đọc: 10700]

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3 ... 49, 50, 51, 52  [sau]

 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
 Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2017
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền,...

Căn cứ Thông báo số 3226-TB/TĐTN-BTG của Ban Tuyên giáo Thành Đoàn ngày 08 tháng 09 năm 2017 về việc Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia cuộc thi “Thiết kế sản phẩm...   (Đã đọc:1039)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 18/09/2017 đến ngày 24/09/2017
Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
TB V/v tổ chức Đại hội chi đoàn Khóa 43 – ĐHCQ (2017 – 2021)
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
QĐ V/v thành lập các chi hội khoá 43 và phân công quản lý
Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
TB V/v tổ chức Đại hội chi hội Khóa 43 - ĐHCQ
TB V/v tuyển cộng tác viên tham gia Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên
QĐ V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành thuộc Đoàn Viện Du lịch
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường