Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM http://www.youth.ueh.edu.vn

TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
13.09.2017

Căn cứ vào Hướng dẫn số 80/HD-ĐHKT-ĐTN ngày 09/9/2010 của Ban Thường vụ Đoàn trường về thực hiện công tác phát triển Đảng trong sinh viên; nhằm thực hiện công tác phát triển Đảng trong năm học 2017; tạo môi trường cho đoàn viên ưu tú phấn đấu, rèn luyện và bồi dưỡng nhận thức chính trị; Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, Ban Thường vụ các Đoàn khoa/Viện, Ban Chủ nhiệm, Ban Điều hành các CLB/Đội/Nhóm trực thuộc Đoàn trường, các Ban chuyên môn của Đoàn trường về việc giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số:  42 -TB/ĐHKT-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

                         

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng  9 năm 2017 

 

THÔNG BÁO

V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017

----------------

 

Căn cứ vào Hướng dẫn số 80/HD-ĐHKT-ĐTN ngày 09/9/2010 của Ban Thường vụ Đoàn trường về thực hiện công tác phát triển Đảng trong sinh viên; nhằm thực hiện công tác phát triển Đảng trong năm học 2017; tạo môi trường cho đoàn viên ưu tú phấn đấu, rèn luyện và bồi dưỡng nhận thức chính trị; Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, Ban Thường vụ các Đoàn khoa/Viện, Ban Chủ nhiệm, Ban Điều hành các CLB/Đội/Nhóm trực thuộc Đoàn trường, các Ban chuyên môn của Đoàn trường về việc giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017 như sau:

1. Đối tượng xét:

- Đoàn viên đã học lớp nhận thức về Đảng có kết quả Đạt và được cấp giấy chứng nhận trong những năm từ 2014 đến 2017;

- Là đoàn viên K40, K41, K42 do Đoàn trường quản lý (Sổ đoàn hiện tại phải do Đoàn trường quản lý).

2. Tiêu chuẩn xét chọn:

- Hiện đang tham gia giữ chức vụ trong công tác Đoàn - Hội từ BCH chi đoàn, chi hội, Ban chủ nhiệm, Ban điều hành CLB/đội/nhóm cấp khoa trở lên hoặc Ban cán sự lớp.

- Trung thực, trách nhiệm, có phẩm chất đạo đức tốt, có nhiệt huyết, hoài bão và lý tưởng của tuổi trẻ.

- Có động cơ trong sáng phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Có quá trình phấn đấu, rèn luyện trong tổ chức Đoàn - Hội tại trường ít nhất 1 năm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có tinh thần tích cực trong công tác Đoàn - Hội và phong trào sinh viên, có uy tín trong đoàn viên, sinh viên, có khả năng lãnh đạo tập thể.

- Điểm học tập học kỳ đầu năm 2017 (hoặc điểm trung bình 2 học kỳ gần nhất) từ  6.5 trở lên đối với sinh viên là cán bộ Đoàn – Hội giữ các chức danh UVTV, UVTK Đoàn – Hội khoa, KTX, Viện, Thường trực các CLB/Đội/Nhóm cấp khoa trở lên; các trường hợp còn lại là 7.0 trở lên. Điểm rèn luyện SV trung bình 2 học kỳ gần nhất từ 80 trở lên, xếp loại đoàn viên tại hệ thống mã vạch trong học kỳ đầu năm 2017 từ Khá trở lên;

- Có ít nhất 02 lần nhận giấy khen, bằng khen cấp trường hoặc tương đương trở lên. (từ Đoàn trường, Hội SV trường, Hiệu trưởng trường, UBND cấp xã, Huyện Đoàn,…). Riêng đối với các trường hợp hoạt động tại trường dưới 18 tháng (K42) phải có ít nhất 01 lần nhận giấy khen, bằng khen cấp thành phố hoặc tương đương trở lên. Tất cả khen thưởng chỉ tính trong thời gian học tập và công tác tại trường.

- Hiện không bị bất cứ hình thức kỷ luật nào của nhà trường và địa phương.

- Được Đoàn khoa/Viện; Ban Thư ký Hội SV trường; các Ban chuyên môn của Đoàn trường, Ban Chủ nhiệm, Ban Điều hành các CLB/Đội/Nhóm trực thuộc Đoàn trường giới thiệu đề nghị xét công nhận cảm tình Đảng.

3. Quy trình xét chọn:

- Đối với Ban Chấp hành các Đoàn khoa/Viện; Ban Điều hành, Ban Chủ nhiệm các CLB/Đội/Nhóm trực thuộc Đoàn trường: tổ chức họp xét các trường hợp đoàn viên ưu tú hiện đang sinh hoạt đơn vị.

- Đối với Ban Thư ký Hội Sinh viên trường: tổ chức họp xét các trường hơp đoàn viên ưu tú hiện đang sinh hoạt tại: Ban chấp hành Hội SV trường, CLB/Đội/Nhóm trực thuộc Hội SV trường, LCH SV KTX, các ban chuyên môn của Hội SV trường hiện không giữ chức vụ là UV BCH Đoàn - Hội các khoa/viện; UV BĐH, UV BCN các CLB/Đội/Nhóm trực thuộc Đoàn trường.

- Đối với các ban chuyên môn của Đoàn trường: tổ chức họp xét các thành viên ban hiện không là UV BCH Đoàn - Hội khoa/viện/KTX; UV BĐH, UV BCN các CLB/Đội/Nhóm trực thuộc Đoàn trường.

- Căn cứ trên đề nghị của các đơn vị, Ban Tổ chức - Xây dựng Đoàn trường tổng hợp và kiểm tra các tiêu chuẩn của từng đoàn viên ưu tú được đề nghị để trình Ban Thường vụ Đoàn trường.

- Ban Thường vụ Đoàn trường họp xét và giới thiệu chi bộ Khối sinh viên các đoàn viên ưu tú đảm bảo theo tiêu chuẩn.

- Chi bộ Khối sinh viên họp xét công nhận cảm tình Đảng và phân công Đảng viên chính thức hướng dẫn làm hồ sơ phát triển Đảng.

- Kết quả sẽ được thông báo trên website Đoàn - Hội trường.

4. Thủ tục và thời hạn thực hiện:

- Yêu cầu các đơn vị hoàn thành và nộp các văn bản sau chậm nhất 15h00 ngày 25/09/2017:

+ Nộp file giấy tại Văn phòng Đoàn trường B.109 cơ sở B, 279 Nguyễn Tri Phương, Q.10 bao gồm: 

·     Công văn đề nghị (ghi rõ MSSV, Họ tên, Lớp - Khóa của đoàn viên ưu tú được đề nghị trong công văn) và có ý kiến xác nhận của chi ủy khoa/viện (đối với Đoàn khoa/viện);

·        Văn bản tổng hợp ý kiến nhận xét của từng trường hợp đề nghị ptdang03b-ykien.doc (có ý kiến xác nhận của chi ủy khoa, chèn hình thẻ của đoàn viên ưu tú được đề nghị);

·     Bản photo các giấy khen, bằng khen đạt được (ngoại trừ các giấy khen, bằng khen đã được cập nhật vào hệ thống mã vạch);

·     Bản photo giấy chứng nhận học lớp nhận thức về Đảng.

+ Gửi qua email về: bantochuc@ueh.edu.vnkimuyennguyen1997@gmail.com

·     Biên bản họp xét giới thiệu;

·     Danh sách đề nghị có lý lịch trích ngang theo mẫu (file ptdang03a-ds-xet.xls);

·     Tổng hợp ý kiến nhận xét của từng trường hợp đề nghị (file ptdang03b-ykien.doc).

- Các đơn vị báo cho Ban Thường vụ Đoàn trường, Ủy Ban Kiểm tra Đoàn trường về thời gian và địa điểm họp xét cảm tình Đảng qua lịch tuầnthông báo trước 03 ngày diễn ra cuộc họp trực tiếp cho đồng chí Nguyễn Kim Uyên  – TV Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn trường (01672887185) để Ban Thường vụ và Ủy Ban kiểm tra Đoàn trường cử đồng chí phụ trách tham gia giám sát cuộc họp.

Công tác phát triển Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn Thanh niên, vì thế Ban Thường vụ Đoàn trường yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện theo nội dung và tiến độ của thông báo, góp phần tạo động lực cho đoàn viên phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng.

 

  

 

Nơi nhận:

- BTV Đoàn trường;

- BTK HSV trường

- Các ban chuyên môn Đoàn trường;

- BTV các Đoàn Khoa/Viện;

- Các CLB/Đ/N Đoàn trường;

- Website Đoàn – Hội trường;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

 

 

(đã ký)

 

 

Quan Hán Xương

 

 URL của bản tin này::http://www.youth.ueh.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=8957

© Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM contact: bqhung@ueh.edu.vn