Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM http://www.youth.ueh.edu.vn

QĐ V/v đổi tên Liên chi hội Sinh viên khoa Hệ thống thông tin kinh doanh
06.08.2017

BAN THƯ KÝ HỘI SV TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
Căn cứ vào Điều lệ Hội Sinh Viên Viêt Nam và hướng dẫn thực hiện;
Căn cứ vào quyết định số: 1368/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 24 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP.HCM về việc đổi tên khoa Hệ thống thông tin kinh doanh;
Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thư ký Hội Sinh viên trường.

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP.HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

----------------

Số: 52/QĐ-ĐHKT-HSV

 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2017

 

 QUYẾT ĐỊNH

V/v đổi tên Liên chi hội Sinh viên khoa Hệ thống thông tin kinh doanh

---------------------------

BAN THƯ KÝ HỘI SV TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH

Căn cứ vào Điều lệ Hội Sinh Viên Viêt Nam và hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ vào quyết định số: 1368/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 24 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP.HCM về việc đổi tên khoa Hệ thống thông tin kinh doanh;

Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thư ký Hội Sinh viên trường.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Đổi tên Liên chi hội Sinh viên khoa Hệ thống thông tin kinh doanh thành Liên chi hội Sinh viên khoa Công nghệ thông tin kinh doanh (tên viết tắt: BIT).

Điều 2.

Liên chi hội Sinh viên khoa Công nghệ thông tin kinh doanh thực hiện mọi hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được Ban Thư ký Hội Sinh viên trường quy định.  

Điều 3.

Ban Tổ chức – Xây dựng Hội, Liên chi hội Sinh viên khoa Công nghệ thông tin kinh doanh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- LCH SV khoa HTKD;

- Website Đoàn – Hội;

- Lưu: VP.

TM. BAN THƯ KÝ HỘI SV TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

   Trần Nhật Hoàng

 URL của bản tin này::http://www.youth.ueh.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=8917

© Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM contact: bqhung@ueh.edu.vn