Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM http://www.youth.ueh.edu.vn

Quy định về tiêu chuyển xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" và tập thể "Sinh viên 5 tốt" năm 2017
28.03.2017

Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh ban hành Quy định về tiêu chuẩn xét chọn Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và Tập thể “Sinh viên 5 tốt” năm 2017, cụ thể như sau:

Tải bản đầy đủ tại đây

 

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

--------------------

Số:05/QĐ-ĐHKT-HSV

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13  tháng 02 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy định

tiêu chí xét chọn Danh hiệu Sinh viên 5 tốt năm 2017

----------------

BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

- Căn cứ Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định số 02-QĐ/TWHSV ngày 09 tháng 10 năm 2015 của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn xét chọn Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và Tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương (sửa đổi, bổ sung);

- Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-BCH ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn xét chọn Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và Tập thể “Sinh viên 5 tốt” Thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ vào kết luận của Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định là Quy định tiêu chí xét chọn Danh hiệu Sinh viên 5 tốt năm 2017.

Điều 2. Hội đồng xét chọn Danh hiệu Sinh viên 5 tốt năm 2017, Ban Kiểm tra, Văn phòng Hội Sinh viên trường, Liên chi Hội Sinh viên các Khoa/KTX trực thuộc Hội Sinh viên Việt Nam trường; Đoàn Viện Đào tạo Quốc tế căn cứ Quyết định thi hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                                             TM. BAN THƯ KÝ HỘI SV TRƯỜNG

                                                                                      CHỦ TỊCH 

                                                                                               

                                                                                                 

 

 

                                                                                Trần Nhật Hoàng

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- BTK HSV Tp. HCM;

- Đảng uỷ – BGH trường;

- Cơ sở trực thuộc;

- Lưu VP.URL của bản tin này::http://www.youth.ueh.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=8708

© Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM contact: bqhung@ueh.edu.vn